ליבה ומתודולוגיה

מבוא לחינוך סביבתי לקיימות
מרצה: ד"ר דפנה גן
מהו חינוך סביבתי? מה תפקידו? מה מטרותיו? כיצד התפתח? למה זה חשוב? הקורס יעסוק בהשקפות (פרדגימות) השונות העומדות בבסיס החינוך הסביבתי (מדעית, קונסטרוקטיביסטית וביקורתית) ובתפיסות הסביבה ויחסי אדם-סביבה, הנגזרות מהן. מטרות החינוך הסביבתי וגישות חינוכיות חלופיות שהתפתחו מתוך פרדיגמות אלו יזכו להתייחסות מעמיקה. העמקה מיוחדת תהיה במושגים מרכזיים הקשורים לפיתוח בר קיימא, חינוך לקיימות וחינוך מבוסס-מקום

קורס חובה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

מחשיבה אקולוגית לחינוך סביבתי: סמינריון מחקרי שנתי
מרצות: ד"ר איריס אלקחר ודפנה גן

"חינוך לקיימות" (Education for Sustainable Development, ESD), כפי שהוגדר על ידי אונסק"ו, עוסק בפיתוח ובחיזוק  היכולות של פרטים, ארגונים ומדינות, לעשות את הבחירות הנכונות אשר יובילו לפיתוח בר קיימא. ככזה, עוסק ESD בשינוי תפישת העולם ובמודעות ערכית של הלומדים, באופן שיאפשר להם  להפוך את העולם לבטוח יותר, בריא יותר ומשגשג יותר. ברוח זו עומדת גם הקריאה לחינוך ל-"אזרחות סביבתית", כלומר לטיפוח פרטים התופשים עצמם כחלק אינטגראלי של האקוסיסטמה המקומית והעולמית ואשר חשים מחויבות לפעול למען ממשק  בר קיימא של סביבתם ולמען צדק סביבתי עולמי. "חשיבה אקולוגית"  (להבדיל מחשיבה פוזיטיביסטית), תשמש לנו ציר מרכזי בקורס. לאורה נבחן את התכנים והערכים, את זירות ההתחנכות ואת דרכי ההוראה של חינוך לקיימות.  התנסות בפיתוח פעילות חינוכית ברוח החשיבה האקולוגית, תשמש לנו בסיס להגדרה מחודשת של תפקיד המורה  בחינוך לקיימות. הלמידה בקורס תתבסס על קריאה ביקורתית של מאמרים,  דיון על דוגמאות מהארץ ומהעולם והתנסות מעשית קצרה בהובלת תכנית לחינוך לקיימות בגישת מחקר פעולה. הנוכחות בשיעורים חובה. הערכה על סמך מבחן בית אישי ומחקר פעולה צוותי.

קורס חובה שנתי

מבוא לאתיקה סביבתית
מרצה: ד"ר דניאל מישורי

מטרת הקורס לספק מבוא שיטתי של האתיקה והחשיבה הסביבתית בדגש על הדילמות שביחסי האדם מול הטבע, וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום. כרקע היסטורי, הקורס מתמקד בגישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה עקב עליית הדרוויניזם והתפתחות האקולוגיה כמדע הוליסטי. דיון קרוב ורלוונטי הוא השיח העוסק בזכויות בעלי-חיים. השיעור יסקור את ההנחות והנימוקים שאפשרו שלילת מעמד מוסרי מבע"ח, ואת ההצדקות שניתנו בעשורים האחרונים בעד הכללת בעלי החיים בקהילה המוסרית, תוך סקירה קצרה של הטיעונים שהוצגו לאורך ההיסטוריה בעד ונגד מתן "זכויות" (כולל בירור של המושג "זכות") לבעלי חיים, וכן בירור המחלוקת שנתגלעה בין גישה זו לבין האתיקה  הסביבתית.

הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, והאקו פמיניזם, ויסקור בקצרה תפיסות שונות של "קיימות".

קורס חובה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

מערכות חברתיות-אקולוגיות בישראל - קורס סיורים
מרצים: ד"ר אדיב גל ודפנה גן

מדינת ישראל היא מדינה קטנה בשטחה, אך מגוונת ביותר מבחינה אקלימית, טופוגרפית, גיאולוגית, וכתוצאה מכך גם אקולוגית. צפיפות האוכלוסייה הגדולה והגדלה, העלייה המתמדת ברמת החיים, מגוון התרבויות והמציאות הפוליטית המורכבת, יוצרים דילמות סביבתיות המשפיעות על חיי כל אחד מתושבי המדינה. היכרות עם המערכות החברתיות-אקולוגיות המרכזיות בישראל ועם דילמות סביבתיות עכשוויות, היא בסיס ידע חיוני לעוסקים בחינוך הסביבתי. ידע זה מאפשר התייחסות מושכלת לבעיות סביבה עכשוויות, כמו גם יישום גישות של חינוך סביבתי מתקדם כגון: "חינוך מבוסס מקום" , "חינוך מבוסס דילמות" וחינוך סביבתי רב תרבותי. המושג: "מערכת חברתית-אקולוגית מצומדת " הינו מושג חדש יחסית בחשיבה האקולוגית-מדעית.  הוא נובע מגישה הרואה את האדם כחלק אינטגראלי של המערכת האקולוגית, כצורך שירותי סביבה וכיוצר לחצים קצרי טווח וארוכי טווח על המערכת שלו. המרקם החברתי המקומי, שהוא תוצר של מערכת הערכים והאמונות והמבנה הארגוני והכלכלי של התושבים, משפיע על אופן המעורבות שלהם במערכת האקולוגית ועל המבנה והתפקוד שלה. ארבעת הסיורים בקורס יתמקדו, כל אחד מהם, באזור אחר בישראל. הדוגמה המקומית שתחקר במהלך הסיור, תפתח צוהר להבנה מעמיקה של האזור ותאפשר התבוננות על סקאלה אזורית רחבה יותר. ההיכרות עם האזורים השונים בדרך זו תשמש לפיתוח ידע בסיסי על מאפייני מערכות חברתיות-אקולוגיות בישראל ועל סוגיות סביבתיות מרכזיות, בסקלה מקומית ואזורית. זאת לצד פיתוח החשיבה על חינוך סביבתי חברתי-אקולוגי. ההשתתפות בכל 4 הסיורים היא חובה. הערכה על סמך עבודת סיכום לכל אחד מהסיורים.

סיורים יתקיימו בתאריכים: 26.9.17, 3.10.17, 19-20.12.17 (יומיים עם לינה בחופשת חנוכה), 2.1.18 (מפגש כיתתי)

קורס חובה שנתי
דרישות קדם: הביוספרה בעידן של משבר סביבתי, מחשיבה אקולוגית לאזרחות סביבתית
סיורים: ארבעה – חובה ומפגש חמישי במכללה - חובה

שיטות מחקר כמותיות
מרצה: ד“ר רינת ארביב אלישיב

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה וכלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים כמו גם ידע בסיסי בסטטיסטיקה. הקורס ידון בעקרונות הגישה המדעית הפוזיטיביסטית ובהיבטים שונים בבניית מערך מחקר כמותי, והוא יתמקד בהקניית מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית. יחידת הלימוד של שיטות המחקר תתמקד בבניית שאלות והשערות מחקר, בתכנון מערך מחקר, במדידה של משתנים, בקשר בין משתנים ובסיבתיות, בבניית כלי מחקר, בבדיקת תוקף ומהימנות, בשיטות דגימה ובשיטות לאיסוף נתונים, ויחידת הלימוד של הסטטיסטיקה תתמקד בהתפלגויות, ממדיי מרכז ופיזור, התפלגות נורמלית וציוני תקן וכן התפלגות הדגימה לממוצע ובדיקת השערות. הקורס ילווה בקריאה וניתוח של מאמרים מכתבי עת.

קורס חובה/בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

סוגיות נבחרות בשיטות מחקר איכותניות
מרצה: ד"ר איריס אלקחר

מטרות הקורס הן להכיר את הנחות היסוד ואת המושגים התיאורטיים עליהם מתבססת הפרדיגמה האיכותנית, להתנסות באיסוף נתונים איכותניים ובניתוחם ולפתח מיומנויות של תכנון וביצוע מחקר איכותני. במהלך הקורס יידונו מודלים מרכזיים של המחקר האיכותני במדעי החברה. כמו כן, ייבחנו אפשרויות יישום שיטות מחקר איכותניות בתחומי החינוך.

קורס חובה/בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

ביוספרה בעידן של משבר סביבתי
מרצה: ד"ר אדיב גל

הקורס עוסק בביוספירה ובקשרי הגומלין שלה עם המערכות האחרות של כדור הארץ:  הליתוספירה, האטמוספירה וההידרוספירה. האקוסיסטמה היא המושג המרכזי והיא נדונה לפי מרכיביה, תיפקודיה, התפתחותה על ציר הזמן והשירותים שהיא מספקת. דגש יושם על מעברי האנרגיה והחומרים באקוסיסטמות  ועל יחסי הגומלין של האדם עם הביוספירה והאקוסיסטמות. הקורס יקנה תשתית ידע והבנה של הבעיות הסביבתיות המרכזיות שמולן ניצב היום המין האנושי.

קורס חובה סמסטריאלי
דרישות קדם: בעלי רקע מדעי או השתתפות בקורסים  'חשיבה מדעית בחינוך סביבתי' ו'תופעת החיים בהיבט הסביבתי'
סיור: אחד, חובה
סיור יתקיים בתאריך: 7.3.18

המגוון הביולוגי - עקרונות תיאורטיים ויישומם
מרצה :ד"ר איילת שוסטר

הקורס יתמקד בנושא המגוון הביולוגי (Biodiversity) כסוגיה סביבתית מרכזית, הדורשת התייחסות ופתרונות לאור השפעת האדם על הטבע במהלך ההיסטוריה – ובמיוחד בעשרות השנים האחרונות. יוצגו קני-המידה השונים של המגוון הביולוגי בטבע; מוקדי עושר המגוון בעולם; החוקיות של היווצרות ומופע מגוון המינים בטבע; התיאוריות האקולוגיות והאבולוציוניות המסבירות חוקיות זו ואת השינויים שחלים במגוון במהלך הזמן. החלק היישומי יציג דרכי ממשק המיישמים עקרונות ותיאוריות אקולוגיות לשימור ולשיקום המגוון הביולוגי ולתכנון וניהול של שמורות טבע ושטחים פתוחים. כן יודגשו התועלת לאנושות בשימור המגוון האקולוגי, וההיבטים החינוכיים של שמירת טבע.

קורס חובה שנתי
דרישות קדם: אין
סיור: אחד, חובה

סיור יתקיים בחופשת הסמסטר בתאריך: 28.3.18

החלק השני של הקורס יתקיים כקורס מרוכז בן חמישה ימים במועדים הבאים: 26.6.18 ו-1-4.7.18

משאבי טבע בעידן של משבר סביבתי
מרצה: ד"ר ליאור אסף

הקורס נותן לסטודנטים יסודות לניתוח מדעי של סוגיות בניצול משאבי טבע בישראל ובעולם בעידן של משברים סביבתיים. במהלך  הקורס יידונו הסטודנטים בכתב , בע"פ  ודרך סיור לימודי בסוגיות הנוגעות  לפיתוח בר קיימא של משאבי טבע בישראל ובעולם תוך שימוש בדוחות ובמאמרים מדעים . נושאים שיטופלו בקורס: משאבי מים, מחצבים ואנרגיה, שינויי אקלים, מדבור, סחף קרקע ושימור קרקע, חקלאות ומזון, גבולות פלנטריים לקיום המין האנושי .

סיור יתקיים בחופשת פסח/אביב בתאריך:  25.3.18

קורס חובה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין