תחום מדעי הסביבה

אנרגיה וסביבה
מרצה: ד"ר דינה שוורץ-לביא

הצריכה המוגברת של האנרגיה לקיומה ולרווחתה של אוכלוסית העולם מחד, והתכלות משאבי הטבע הקיימים והפגיעה בסביבה מאידך, הפכו זה מכבר לסוגייה גלובאלית מאתגרת.

מהם מקורות אנרגיה מתחדשים? עד כמה ירוקות הטכנולוגיות לניצול מקורות אלה? מדוע עדיין אספקת האנרגיה נשענת רובה ככולה על מקורות האנרגיה הפוסיליים? האם יכולה האנושות להתקיים על אנרגיות מתחדשות בלבד?

הקורס יעסוק בבעיות אלה ואחרות הכרוכות בבניית תכנית אנרגיה גלובאלית ברת קיימא. יוצגו מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים, תוך לימוד העקרונות המדעיים בבסיס הטכנולוגיות השונות לניצולם ובחינה של ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות של השימוש בטכנולוגיות אלה.

קורס בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין

סוגיות באיכות המים בישראל
מרצה: ד"ר שרון צ'כובר

הקורס עוסק בסוגיות סביבתיות מרכזיות הקשורות לאיכות המים בישראל תוך הדגשת ההיבטים הכימיים העומדים מאחורי סוגיות אלו.   הקורס עוסק במבנה המים  ובתכונותיהם הפיסיקליות והכימיות וחשיבותם הסביבתית.  מי השתייה, מקורותיהם, מדדים לאיכות מי שתייה, תקנות איכות מי השתייה בישראל ובעולם, מזהמי מים עיקריים  והשפעתם  על איכות המים, ריכוזי יונים נפוצים במים טבעיים ובמי שתייה, מזהמים אי אורגנים ומתכות רעילות, מזהמים אורגנים, טיהור מי שתייה, ניטור ודיווח לתושבים על איכות המים. הקורס מלווה בפעילויות מעבדה המבוצעות ע"י הסטודנטים הכוללות היכרות עם תכונותיהם המיוחדות של המים, היכרות עם שיטות לטיהור מי שתייה, חקר איכות מי השתייה ועוד.

קורס בחירה סמסטריאלי
דרישות קדם: אין