תרבות הומניסטית בית ספרית

מודל לתכנון, להפעלה ולהערכה
(כבוד האדם וחירותו, הגשמה עצמית וטיפוח האישיות, עושר תרבותי ואחריות חברתית)

  • השקפת עולם ערכית וחזון חינוכי: באמנה הבית-ספרית ובמודעות הפעילה והמגשימה של המורים, התלמידים וההורים
  • פיתוח אישיותי וכישורי חיים
  • אקלים חברתי
  • דיאלוג חינוכי והעצמת האישיות
  • גישה קהילתית, סולידריות חברתית ואזרחות פעילה
  • השכלה וכישורי חשיבה, רגישות ויצירה (תרבות הידע, שיקול הדעת וההכרעה)
  • דרכי לימוד והוראה (בהוראה, מבחנים, עבודות בית, מטלות לימודיות)
  • תשתית פיזית
  • שדרה פרופסיונלית ואתיקה מקצועית
  • תרבות ארגונית וניהולית

תרבות הומניסטית בית ספרית