כרך 7

כרך מס' 7, אייר תשע'ב – מאי 2012

תוכן העניינים

דברי פתיחה 5
שמשון שושני, מן המילים נצרפת זהות 7
נמרוד אלוני, "גבולות לשוננו הם גבולות עולמנו": על חשיבות כשירויות הלשון לחינוך, לחברה ולתרבות 8
חיים באר, קרב המאסף של העברית המתחלנת 14

לשון קטנים, ספרות ילדים ופיתוח היסוד האישי והתרבותי 19
יהודה אטלס, חזרה לעברית העשירה ולאמנות הסיפורית-חינוכית 21
אפרים סידון, בין קינת דוד לכינת דוד: ספרות ילדים טובה מעוגנת

בתשתיות תרבות ובהתחדשות לשונית 24
איריס ארגמן, ספרות ילדים: מתיבת אוצרות למרחבים של מחשבות, דמיון ויצירה 26
ורד גינזבורג, ספרי-תמונה כמוזיאון ללא קירות: מענג את העין, מרומם את המחשבה, מעורר את הדמיון ומרחיב את הדעת 29

דיאלוגים עם פנים אנושיות: חינוך, פסיכולוגיה, דיפלומטיה 35
נמרוד אלוני, דיאלוג כבית יוצר לאנושיות 37
ריחאב עבד אלחלים, שוויון, כבוד הדדי, הכרה בשונות, כבוד להגשמה עצמית, והרבה מגע בלתי אמצעי של עיניים, חיוך וקבלה 39
לימור ברמן–הרמס, יהודים, מוסלמים, נוצרים ומגוון עולים חדשים במרחב חינוכי-יפואי: אתוס דיאלוגי ורב-תרבותי בבית הספר "חשמונאים" 41
קרלו שטרנגר, שיח רציונלי - מושכל, אוטונומי וביקורתי - כתנאי יסוד לדמוקרטיה מתפקדת 43

תקשורת עכשווית: שפה מחכימה, שפה מתחמנת והתבונה להבחין בין השתיים 47
אסא כשר, אחריות בתקשורת: על ידע ממשי, עמדה מנומקת, סתם "אוויר חם" והטעיית הציבור 49
יורם קניוק, מתאבדים בריאליטי: מאבדים את הכבוד למילה, את הכבוד לשיח, את הכבוד לאדם 51
אווה ברגר, הדומיננטיות החושית באמצעי התקשורת והשלכותיהעל תוכני החינוך והתרבות 53
אריה גולן, היו ספציפיים, היו מדויקים, אל תלכו מסביב, והימנעו ממילים מכובסות ומתחמנות 56

שפת זכויות ושפת חובות באמנה החינוכית 61
סביונה רוטלוי, זכויות הן יותר מנורמות מקובלות: הן תשתיות מוסר אנושיות 63
דפנה לב, אמנה חינוכית תל–אביבית הלכה למעשה: כבוד האדם, הגנה על הבריאות, שמירת הסביבה וזהות עירונית משותפת 65
Pier Dolayn, Personal Empowerment and Social Education through
67 Engagement with Ballroom Dancing
זאב דגני, מבטלים את התקנון ומתעקשים על דיאלוג: קווים לפדגוגיה אחרת 68
עינת וילף, יצא שכרו בהפסדו: על חוק זכויות התלמיד והפקרת הדברים החשובים לחינוך 70

בין ה"קלאסי" ל"אס.אמ.אסי": על העברית הרווחת והישראלי המצוי 75
עוז אלמוג, דמוקרטי ונגיש, שטוח ורשלני: התוודעות רבת פנים, סיכויים וסיכונים בפייסבוק 77
רונית גדיש, אליה וקוץ בה: ההתפתחות המטאורית של העברית והאובדנים החשובים שבדרך 79
יוני סער, פייסבוק כהוויה ופייסבוק כתופעה: התנסויות שונות של צעירים וזקנים וגם כמה חידושים לשוניים ששווה להיפתח אליהם 81
רוביק רוזנטל, בלי מסקנות נחרצות ובלי תחזיות נמהרות: לשפה יש את הדינמיקה שלה 83

לשון צדק ואתגרי החינוך הערכי והאזרחי 89
רות גביזון, מגוון קהילות תרבות, שפה משותפת, ואתגר הזהות והשייכות של היחד האזרחי 91
מוחמד אמרה, הגמוניה יהודית ופרקטיקה עברית חד–לשונית כמנגנון הדרה של הציבור הערבי 93
ידידיה שטרן, שמירה על זהות והכרה בלגיטימיות של הצדק האחר: אתגרים בחינוך האזרחי 95
אוקי מרושק, כבוד האדם, שוויון אנושי ושפה אזרחית מתחילים בנגישות לשונית 97
קארן טל, שפה שלדית–זהותית ושפה חברתית–אזרחית: על הבלתי מובן מאליו בחינוך ילדי הזרים 98

מליאת סיום 103
גדעון סער, הדמוקרטיה בישראל: סיפור הצלחה בתנאים כמעט

בלתי אפשריים 105
יוסי מטיאס, המעבדה הלשונית–חזותית של גוגל 108

כרך מס' 7, אייר תשע"ב – מאי 2012