כרך 2

כרך מס' 2, אייר תשס'ז - מאי 2007

תוכן העניינים

דברי מבוא
נמרוד אלוני
, חינוך עם אופקים חדשים: דברי פתיחה 1

הרצאת פתיחה
אבי רביצקי, אתגרי החינוך בישראל 3

מושב 1 - חינוך לשלום בחברה רב–תרבותית ומרובת קונפליקטים
גבי סלומון
, חינוך לשלום 7
אמל ג’מאל, חינוך לשלום ולרב–תרבותיות בחברה מרובת קונפליקטים 11

מושב 2 - הוראה דיאלוגית–משמעותית והדרך השלישית בחינוך

אייל נווה, הוראה ולמידה דיאלוגית: יעדים וגורמי חסימה 17
יורם הרפז, המודל השלישי בחינוך 25

מושב 3 - שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: האתגר הישראלי
יוסי יונה, פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי 51
חגית גור, שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי 57

מושב 4 - שיהיו נבונים והגונים: על מטרות–העל של חינוך ראוי לשמו
אליה ליבוביץ, מהו פרי עץ הדעת?  63
אביעד קליינברג, "מצב הרוח — מצב החינוך  " 71

מושב 5 - אתגרי החינוך לערכים הומניסטיים ואזרחות דמוקרטית
יולי תמיר, החינוך לערכים הומניסטיים ואזרחות דמוקרטית 77
יאיר אורון, על חובת הוראת השואה והג’נוסייד ועל חובת התמודדות חינוכית כנגד גזענות 81

מושב 6 - החינוך לתרבות יהודית עשירה ופלורליסטית
עליזה שנהר, מאפיינים של חינוך לתרבות יהודית פלורליסטית 93
יאיר צבן, סוגיות ועקרונות בחינוך לתרבות יהודית פלורליסטית 99

מושב סיום
יצחק קשתי
, לקראת חינוך רב–תרבותי 103
מישאל חשין, מידותיה של אזרחות טובה בחברה הוגנת ומתוקנת 109

כרך מס' 2, אייר תשס"ז - מאי 2007