ניתוח יישומי של התנהגות

התכנית לא תיפתח בתשפ"א

ניתוח יישומי של התנהגות Applied Behavior Analysis
לימודי תעודה, תכנית דו שנתית
ראש התכנית: ד"ר איתן אלדר (BCBA -D) , רכזת: ד"ר מיכל הירשמן
התכנית מקנה תעודת גמר המוכרת ע"י משרד החינוך בישראל.התכנית והפרקטיקום מאושרים בידי ה TASK LIST 4 BACB 

מטרות
הכשרת מנתחי / מנתחות התנהגות למערכת החינוך, למשפחה ולמסגרות טיפוליות - פרטיות וציבוריות. 

תנאי קבלה
תואר ראשון ומעלה בתחומי חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול; ראיון קבלה.

תכנים
שנה א' (8 ש"ש):
הגדרות ומאפיינים של אוכלוסיות מיוחדות - משמעויות בניתוח יישומי של התנהגות; מדידה - צפייה בהתנהגות, איסוף וניתוח נתונים; "אומנות ההוראה" - נווט כיתה - תקשורת יעילה בהוראה פרטנית ובקבוצות; עקרונות יסוד של התנהגות; דרכים לניתוח ולקידום התנהגותי לילדים בספקטרום האוטיסטי; ניתוח התנהגות- יישום עקרונות והליכים; הערכה תפקודית של התנהגות; היבטים אתיים ומתודיים בניתוח התנהגות.
שנה ב' (8 ש"ש + התנסות מעשית): ניתוח התנהגות - היבטים פילוסופיים; תכנון, יישום והערכה של תכניות התנהגותיות (הפקת תכנית התערבות); תכניות התנהגותיות מתקדמות - שטף, חברתיות ושילוב; שיטות מחקר היחיד; תכנון יישום והערכה של תכניות התערבות במשפחה ובקהילה; התנהגות רגשית; אסטרטגיות דידקטיות בהוראה; התערבות במערכת החינוך ובבית - יישום ניהול ופיקוח (תומך התנסות); התנסות מעשית; פרקטיקום הסמכה (בחירה). 
 

שנה יום שעות היקף גמולים
א' ד' 08:30 - 15:45 240 שעות עיוניות מסלול אישי באחריות הסטודנט
ב' ד' 08:30 - 15:45 240 שעות + התנסות מעשית מסלול אישי באחריות הסטודנט
תהליך קבלה ותנאי הקבלה

1- תשלום דמי הרשמה
2- מילוי טופס רישום וקריאת שאלות רווחות
3- שליחת מסמכי הקבלה לכתובת המייל  aba1.Skb@smkb.ac.il :

  • טופס פרטים אישיים והצהרה
  • קורות חיים
  • תמונת פספורט
  • גיליון ציונים מעודכן
  • תעודת תואר
  • ומכתב המלצה

4- ראיון קבוצתי - צוות התכנית יצור קשר עם המועמד לתיאום מועד הראיון לאחר שליחת כל המסמכים בלבד במייל:
 aba1.Skb@smkb.ac.il

 

היקף שעות הזכאות לאופק חדש / גמולים שונים יאושר/לא יאושר רק ע"י משרד החינוך.
עו"ה המעוניין לקבל שעות הכרה בשעות הלימוד לצורך קידום דרגה/צבירת גמולים צריך להגיש בקשה במסלול אישי  למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז שלו.
הבקשה תבחן בהתאם לנוהל מסלול אישי ולנהלי אופק חדש.

*שעות הלימודים המצוינות להלן תקפות לשנת תש"פ בלבד. ייתכנו שינויים בשעות הלימודים ובמיקומם בשנת תשפ"א.

שנת הלימודים תש"פ מתחילה בתאריך  29.10.19 ומסתיימת בתאריך  30.06.20.

• שכר הלימוד בשנה ב' מעודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן.

השתתפות בתכנית מותנית בראיון קבוצתי, קבלת תשובה חיובית וחתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. הנרשמים מוקדם יבטיחו את מקומם. עם השלמת מכסת הלומדים תיסגר ההרשמה לתכנית.