אשכול לימודי הערכה

חטיבת הערכה בכיתה - הערכת לומדים, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)

הערכת הישגים בעזרת מבחנים

מרצים:

ד"ר מיכל לוי-קרן

מבין כלי המדידה השונים, "מבחן" הוא אחד מאמצעי המדידה הנפוצים ביותר להערכת הישגי תלמידים. בקורס זה נלמד על סוגי מבחנים שונים, מאפייניהם ותפקידם. עוד נלמד כיצד אנו בונים ומשתמשים במבחן לשם קידום ושיפור הלמידה זאת החל משלב בניית טבלת המיתאר של שאלות המבחן ועד לשלב של ניתוח הממצאים והסקת המסקנות. במסגרת הקורס נדון בהבדלים בין סוגים שונים של שאלות מבחן, דרגות קושי של פריטים, דרגות הבחנה של פריטים, תוקף על סוגיו השונים, ומהימנות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס יתמקד בעיקר בבנייתם של מבחנים כיתתיים/פנימיים אך יידונו גם מבחנים חיצוניים כגון מבחני המיצ"ב והבגרות בהקשר שלהם למבחני כיתה. 

חלופות בהערכת הלומד

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

דרישות קדם: הערכת הישגים בעזרת מבחנים.

הקורס יציג תפיסה רחבה ועמוקה של הערכת הלומד בביה"ס, הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט היישומי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים נושאים מרכזיים בהערכה בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21, ולתוכנית הלאומית בישראל ל"למידה משמעותית", תוך התמקדות בהערכת הלומד (ידע, כישורים, ביצועים ועוד) והתנסות בפיתוח כלי הערכה מגוונים, חלופיים למבחן המסורתי (משימות חקר, תלקיט, PBL, מיפוי מושגי ועוד).

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בבסיס הקורס עומדת התפיסה של "הערכה לשם למידה" ובהתאם לכך, הקורס יעסוק בהערכת הלומד לאורך תהליך הלמידה, בהתייחס לתפקודיו השונים, תוך התמקדות בתפקודים איכותניים המדידים פחות מאלו הכמותיים. תוך כדי כך, ילמדו הסטודנטים לפתח ולהשתמש במחוונים בהתאמה למטרה ובהתאמה לכלי הערכה חלופיים שונים.
 

הערכה בהתמחויות ובאוכלוסיות מיוחדות

מרצים:

קורס עם מרצים אורחים

בקורס פוגשים הסטודנטים מרצים אורחים המומחים בהערכה ייחודית בחינוך וכן המומחים בהערכה בתחומים אחרים. הקורס יעסוק בגישות ובדרכי הערכה בתחומי דעת שונים ויתמקד בנושאים הבאים: אומנות, מחול, מוסיקה, שפות-שפה שניה, כוח אדם, תחומי הערכה בצבא, תכניות מערכתיות ברשויות מקומיות וארגונים, מחוננים ומצטיינים, חינוך מיוחד, לקויות למידה ומתן הקלות לתלמידים, בגרות חברתית והערכה בתחום הערכים,

 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תכניות עבודה תכנן אסטרטגי ורפורמות במשרד החינוך, הערכת כוח אדם בארגונים, תו איכות כגון תו ירוק, תו מקדמי בריאות, תו בטיחות. בקורס ידונו הסטודנטים בהיבטים המשותפים והשונים בין התחומים לבין הערכה בחינוך.
המרצים יתמקדו במגוון היבטי מדידה והערכה ההערכה ושימושיהן הייחודיים לתחום והכוללים הכוללים, בין השאר, סטנדרטים, בעיות, דילמות ודרכי פתרון המיושמות בשטח והמוצגות בספרות הרלוונטית, כל זאת תוך התייחסות להשלכות ההערכה להוראה וללמידה.

מדידה והערכה פסיכולוגית

מרצים:

ד"ר יהודה בן אוריה

קורס זה סוקר שיטתית את עקרונות המחקר והתיאוריה של המדידה ההתנהגותית וההערכה הפסיכולוגית. יוצגו בו כלים פסיכומטריים שונים: מבחני אינטליגנציה כללית ומבחני כושר קוגניטיבי ספציפיים: חישה, תפיסה, קשב, למידה, זיכרון, פתרון בעיות ויצירתיות. עוד יעסוק הקורס במבחני אישיות, במבחנים דיאגנוסטיים, במדדים של תחומי עניין, בנטיות ובהעדפות וכן במבדקים התנהגותיים ובנוירו-פסיכולוגיים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תוך למידת ההגיונות עליהם מבוססת המדידה הפסיכולוגית, ידונו במהלך הקורס סוגיות השימוש בכלים הפסיכומטריים למיון, השמה ואבחון תוך טיפוח גישה ביקורתית וזהירה כלפי מידת דיוקם ויעילותם.

חטיבת הערכת בית הספר כמכלול, 13 ש"ס (5 קורסי חובה + סמינריון)

פיתוח תרבות הערכה בית ספרית

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

תרבות הערכה בית ספרית משמעותה היא שקהילת בית הספר הינה קהילה לומדת, התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה). בית ספר בעל תרבות הערכה עושה שימוש בהערכה פנימית ובהערכה חיצונית כמו גם בהצלבת נתונים משתי הערכות משלימות אלה. במסגרת הקורס נלמד להוביל להטמעת תרבות הערכה בית-ספרית ובעקבותיה לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים, תוך שיתוף בעלי תפקידים מצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בין היתר נעסוק במיפוי תמונת המצב בבית הספר והכוונה למוקדים שהם נקודות חוזק ונקודות חולשה. נפתח כלים, נלמד מנתונים, מהצלחות ומכישלונות. הקורס יזמן למשתתפיו אפשרות לשלב את הידע התיאורטי שרכשו בקורסים שונים בלימודי התואר עם התנסות מעשית הרלוונטית גם לבית הספר שלהם, כמו הערכת איכות ההוראה, עבודת צוות, פרויקטים, אירועים, ישיבות צוות וכד'. בקורס ייעשה שימוש בדרכי הוראה ולמידה מגוונות והסטודנטים ילמדו, בין היתר, דרך סיפורי בתי ספר שיביאו עמם ובאמצעות חקרי מקרה שהמרצה תציג.

הערכת תכניות ויוזמות חינוכיות

מרצים:

ד"ר סיגל חן

מטרת הקורס היא להקנות ללומדים ידע תיאורטי וכלים מתקדמים של הערכת תכניות, פרויקטים ומיזמים בתחום החינוך ובכלל. באמצעות התנסות בהערכת תוכנית קטנה, ובקריאה משותפת של ודיון בחומר תיאורטי, ירכשו הלומדים הבנה של העקרונות המובילים את התחום כמו גם כלים לביצוע הערכה ולקריאה ביקורתית של דו"חות הערכה. במקביל ירכשו ידע תיאורטי בהערכה ויכירו גישות שונות לתחום.

 

סמינריון חובה
קורס סמסטריאלי

הדרכה והנחיית עמיתים

מרצים:

ד"ר טל שמר אלקיים

איש ההערכה הוא גם מדריך-מנחה של עמיתים ושותפי תפקיד. התפיסה העומדת בבסיס הקורס רואה את ההדרכה-הנחיה כחלק אינהרנטי בתפקידו של המעריך ורואה אותו כגורם מעצים למורים וכמנהיג וסוכן שינוי בבית הספר. במהלך הקורס יוצגו בפני הלומדים מושגים תיאורטיים בסיסיים הקשורים בזהות עצמית ומקצועית, תהליכי וכלי הדרכה והנחייה, תהליכים קבוצתיים, תהליכי שינוי בארגון. במסגרת הקורס ילמדו המשתתפים את סגנונם האישי, ויפתחו מיומנויות אשר תאפשרנה להם להיות אפקטיביים בתפקיד אותו הם עומדים למלא.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת פעילויות חינוכיות בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה: תיאוריה ומעשה (מקוון)

מרצים:

ד"ר מיקי קריץ

העידן הדיגיטלי מחייב שינוים בהוראה ובדרכי ההערכה לפעילויות חינוכיות בסביבות עתירות מידע, ומעלה צורך להתנסות בסביבות הללו ובטכנולוגיה. כלי הערכה דיגיטליים מאפשרים לנתח מידע נרחב על פעילות התלמיד ולספק לו משוב מידי והערכה מעצבת, ובו בזמן ליידע את מורה על מצבו של כל תלמיד בזמן השיעור, ולאפשר התאמה אישית בקצב ובתכנים הרצויים בכל שלב.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שינויים אלה בתפיסת ההוראה והלמידה מגבירים את הצורך בהערכה חלופית המתאימה לסביבה בה הלומד פעיל ואחראי ללמידתו. הקורס מציג גישות, שיטות וכלים עדכניים להערכה בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה תוך בחינה של תהליכי למידה, תהליכים בינאישיים, תהליכים אפקטיביים ורפלקטיביים, ומאפיינים עיצוביים. נציג מבחר של מתודות וכלים, העשויים לשרת את משימות ההערכה בסביבות אלה, ונשלב מדדים להערכת הרפלקסיה והאינטראקציה עם השותפים בסביבה.
ייבחנו מגוון כלים וסביבות מתוקשבות ומקומם בתהליכי למידה והערכה. תכני הקורס יילמדו תוך התנסות חווייתית בפעילויות למידה והערכה המשלבות עבודה בסביבות המתוקשבות. בהתאם למטרת-על זו נתנסה בהוראה מקוונת ובהוראה מרחוק ונכיר מודלים חדשים של הוראה מתוקשבת. נשתתף בסוגים מיוחדים של פורומים המעודדים חשיבה מקורית ומאפשרים דיון איכותי בהשוואה לזה שמתאפשר בכיתה. נגיש משימות ונקבל משוב מהמרצה ומעמיתים. נתנסה בהערכות עמיתים מסוגים שונים, נשלב מרכיבים חזותיים ושיתופיים בלמידה ונעריך אותם.

הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם

מרצים:

ד"ר יעל יונדלר

הערכה רחבת היקף משרתת בעיקר צרכים של קביעת מדיניות ונגזרת מאינדיקאטורים לבדיקת איכותה של מערכות חינוך. היא משמשת למתן דין וחשבון ומיועדת לאיסוף מידע על תפקודן של מערכות חינוך לצורך תמיכה בקבלת החלטות המיועדות לשיפור תפקוד זה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

להערכה רחבת היקף יש השפעות רצויות (שיפור, קביעת סטנדרטים קידום החלטות מבוססות נתונים). יחד עם זאת, מטבע העניין היא מרובת סיכון לדרגים של מקבלי ההחלטות, יש לה היבטים פוליטיים, וגם השפעות לא רצויות (למידה למבחן, צמצום תכנית הלימודים, וכדומה).
בקורס המוצע נגבש תמונה רחבה של תחום ההערכה חינוכית תוך התייחסות לשלושה הקשרים מרכזיים: להקשר הארצי (המיצ"ב, הבגרות, ועוד), להקשר הבינלאומי (מחקרים הבינלאומיים מטעם ארגונים כמו ה- OECD ) ולהקשר הבית ספרי (דיון בסוגיות הנוגעות להשפעות של מבחנים רחבי היקף).
במטרה לרכוש כלים לשם קידום החלטות מבוססות נתונים בבית הספר, נבנה ביחד, כקהילת למידה,  את המסגרת המושגית של הקורס ונגבש תובנות שיסייעו לנו להתבונן על האפקטיביות של הנתונים של הערכה רחבת היקף (דוגמת המיצ"ב החיצוני והפנימי) בצורה ביקורתית בשתי רמות: ברמה המערכתית הבית ספרית וברמת תהליכי ההוראה-למידה והערכה של המורה בכיתה

זהות המורה כמעריך

מרצים:

ד"ר ורד רפאל

הקורס עוסק בתפקידי מעריך, ערכים בהערכה, הערכה ומוטיבציה, ניתוח ארועים (מודל אפר"ת), זיהוי הנחות יסוד ומתחים בין תפיסות וערכים בסיפור.
מטרותיו: בירור וגיבוש עמדות ותפיסות אישיות כלפי הערכה בכלל והערכת לומדים בפרט, וכן גיבוש תפיסת הערכה אישית ואופנים ליישומה.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי