אשכול לימודי תשתית

חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 קורס בחירה מתוך שלושה)

הערכה מהי?

מרצים:

ד"ר מירי לוין-רוזליס

מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם שפת ההערכה, מחד, ועם המורכבות של תחום ההערכה, מאידך, זאת תוך קריאת מאמרים של חוקרים מובילים בתחום והתייחסות לדילמות וסוגיות שונות הקשורות בהערכה. בין הסוגיות הבולטות שיידונו בקורס: הערכה ואוטונומיה של בית הספר, הערכה חיצונית ופנימית - הקשר בניהן והדיאלוג האפשרי, תפיסת הערכה על ידי תלמידים, תפיסת הערכה על ידי מורים, השלכות והשפעות של הערכה - רצויות וצפויות, בלתי רצויות ובלתי צפויות, קבלת החלטות בעזרת הערכה, הפוליטיקה של הערכה ועוד.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מגמות בחינוך הביקורתי

מרצים:

פרופ' נמרוד אלוני

הקורס יתמקד במאפיינים של החשיבה הביקורתית וביקורת התרבות בכלל ובהגשמות של מגמות אלה במסגרת החינוך המודרני בפרט. נבחן את "המהפכה הקופרניקאית" בחינוך שחוללו מונטיין ורוסו (סוף הרנסנס ואמצע המאה השמונה-עשרה), עם דחיית הנורמות של הישגיות תרבותית וחברתית לטובת הסתמכות על טבעו האותנטי של הילד ושלבי התפתחותו. אחר כך נעמוד על האידיאולוגיה הליברלית של מיל והאידיאליזם המוסרי של קאנט כבסיס למדיניות החינוך המודרני.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בשלב האחרון נבחן ארבע גישות חינוכיות, בעלות אלמנטים מודרניים ופוסטמודרניים, המבקרות את המדיניות הממסדית של החינוך: המגמה הליברלית והמתירנית של "פדגוגיה מאפשרת" בעלת אופי פתוח ודמוקרטי, המגמה הפרוגרסיבית רציונלית, המגמה הנאו-קלאסית תרבותית, והמגמה הרדיקלית-ביקורתית.

משפחה ובית ספר: הון משפחתי בהקשר חברתי

מרצים:

ד"ר אדם הישראלי

המחקר החינוכי דן רבות בהשפעתם של סוכנים חברתיים שונים על תלמידים ובתרומתם להצלחותיהם החינוכיות: מערכת החינוך, קבוצת השווים, הקהילה, המבנה החברתי ועוד. הקורס הנוכחי יתמקד בפעולתה והשפעתה של המשפחה כסוכן חינוכי משמעותי ביותר בחיי הילד ויבחן את הטענה, כי השפעתה על הילד רבה יותר מאשר כל סוכני החינוך האחרים.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

נעסוק באופן שבו תהליכי החינוך מתרחשים בתוך הבית וביחסי הגומלין שבין המשפחה למערכת החינוך. בין הנושאים בקורס: תפיסות ופרקטיקות של הורים ממעמדות חברתיים שונים ביחס לחינוך ילדיהם ; סוגי ההון (תרבותי, חברתי ונוספים) העוברים מהורים לילדיהם ; פעולתה של המשפחה בהקשרים חברתיים שונים (הגירה, קבוצות מיעוט וכד') ; יכולתם של הורים לפרוץ חסמים מבניים (מצב כלכלי, מגורים בפריפריה וכד') ולקדם לימודית את ילדיהם ; פעולת ההורים מול בית הספר ומערכות החינוך ; יוזמות הורים ועוד. דגש נוסף ינתן להבהרת מדיניות ואופני ביצוע ההערכה של ביה"ס כלפי הורים ולאפשרות לקבל משוב מההורים באשר לפעולת בית הספר.
הקורס יכלול סדנא בהנחיית המרכז להורות ומשפחה של סמינר הקיבוצים.

בין ערכים להערכה: חינוך באקלים חברתי ותרבותי הטרוגני

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי- רויטברג

הקורס יעסוק בקשרים ובמתחים העקרוניים והמעשיים שבין תרבות לחינוך, ערכים והערכה אל מול ההטרוגניות הזהותית והתרבותית של תלמידינו, מורינו וסביבתנו החברתית ככלל. נבחן שאלות אתיות, תיאורטיות ופרקטיות שמציבה בפנינו ההטרוגניות החברתית, נשאל כיצד יש לחקור ולהעריך את האפשרויות והמגבלות הכרוכות בהטרוגניות זו ונציג כמה מן האסטרטגיות המוצעות להתמודדות עם אתגריה. 

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תקשורת בינאישית בתהליכי הערכה

מרצים:

ד"ר ניסים אבישר

בקורס נתוודע למושגים פסיכולוגיים הקשורים לתקשורת בינאישית ולמישורים שונים בה (מודעים ושאינם מודעים, מילוליים ובלתי מילוליים ועוד). נתייחס גם לכשלים בתקשורת ולאפשרות להתמודד עם מצבי מבוי סתום ותקיעות, תוך קישור למצבים שונים מעבודת מנהל/ת מסגרת חינוכית. 
מטרות הקורס: לברר היבטים שונים של תקשורת ולהרחיב את אפשרויות התגובה והחשיבה. לעודד התבוננות ביקורתית בעצמי ובזולת ולטפח תהליכי גיבוש זהות מקצועית.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיבוש מנגנוני שחיקה

מרצים:

ד"ר אוסאמה עראר

הקורס יסקור את מגוון האספקטים של מושג השחיקה בעבודת ההוראה והניהול, וינסה להתחקות אחר הגורמים לפעולת מנגנון זה. ההכרה והבנה של המחקר העוסק בתהליכי שחיקה אצל מורים ומנהלים הוא כלי חשוב ביותר לפיתוח דרכי התמודדות עם תופעה זו. הקורס ישלב בין תיאוריה ומעשה, יתמקד בניתוח סגנונות מנהיגות והעלאת המסוגלות העצמית של מורים ומנהלים והשפעתם על קביעת רמת השחיקה. ברמה הממלכתית, נבין את נזקי השחיקה והעלויות הכרוכות בה. ברמה המעשית נבין את מקורות השחיקה, נזקיה בתוך בית הספר ודרכים להתמודדות איתה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חטיבת מתודולוגיה, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)

שיטות מחקר כמותיות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר אניה גליקמן

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה וכלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים כמו גם ידע בסיסי בסטטיסטיקה. הקורס ידון בעקרונות הגישה המדעית הפוזיטיביסטית ובהיבטים שונים בבניית מערך מחקר כמותי, והוא יתמקד בהקניית מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה התיאורית. הקורס ילווה בקריאה וניתוח של מאמרים מכתבי עת. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

דרישות קדם: שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להרחיב את הידע בניתוח נתונים בשיטות מחקר כמותיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים וכבסיס להתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יתמקד בלימוד שיטות סטטיסטית מתקדמות כמו גם בשימוש בתוכנת SPSS ככלי לניתוח הנתונים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

פיתוח כלי מדידה

מרצים:

ד"ר רינת ארביב אלישיב

דרישות קדם:

שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות

הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי באשר לתהליכים הקשורים בפיתוחם של כלי מדידה מסוגים שונים בתחום החינוך. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכלים השונים על מאפייניהם המתודולוגיים והפסיכומטריים השונים ונתנסה בבנייתו של כלי אחד החל משלב פיתוחו של הכלי ועד לשלב של ניתוח התוצאות הכולל ניתוחי פריטים, בדיקת תוקף ומהימנות ויצירת משתנים. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות נוספות בהן יעסוק הקורס הן שיטות סילום, תרגומם של כלי מדידה, בדיקת הטיות מסוגים שונים, ההוראות לנבדק ומחוונים. הקורס ישלב תרגילים המצריכים שימוש בתכנת ה-SPSS והוא יערך בשילוב של סדנה יישומית שנועדה לבניית כלי מדידה.

שיטות מחקר איכותניות

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי רויטברג

הקורס יבקש להציג בפני הסטודנטים את מסורות המחקר האיכותני, על אפיוניהן האפיסטמולוגיים המתודולוגיים והמתודיים. במהלך הקורס נכיר תחילה את הפרספקטיבה האיכותנית, ההבדל בינה ובין המחקר הכמותני והגישות התיאורטיות שעומדות ברקע לגיבושה. נלמד ונתנסה בשלבים ובכלים הפרקטיים האופייניים למחקר האיכותני: החל משלב בחירת נושא המחקר, דרך התנסות בכלי מחקר שונים וכלה בניתוח ממצאי המחקר ובאופן הצגתם. נעסוק במבנה הטקסט האקדמי ככלל וזה האיכותני

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בפרט ונבחן כיצד המבנה 'מעצב' את התוכן, הן בהקשר של ניתוח הממצאים והן בהקשר של מיפוי סקירת הספרות המחקרית. בסופו של הקורס יתבקשו הסטודנטים עבודת מחקר איכותנית בסדר גודל קטן ובמהלכו יתבקשו להציג את מחקריהם בשלבים שונים של התהליך המחקרי.