הדרכה פדגוגית

תכנית ההוראה מבוססת על ניסיון וידע מצטברים בתחום הפדגוגי, המחולי, התיאטרלי והמחקרי של צוות ההדרכה במסלול. אלה כוללים שינויים ושכלולים בתכנית שנעשו על-ידי הצוות לאורך השנים. כמו-כן, תכנית זו מתבססת על מומחיות וידע עדכניים בשדה המחקר בתחום הפדגוגיה, הלמידה והוראת האמנות.
תכנית ההוראה במסלול תיאטרון-מחול כוללת הנחות יסוד, עקרונות ומטרות בהתייחס לשלב לימודי ההוראה במסלול בו נמצאים הסטודנטים ובהתאם לגיל התלמידים, המהווים את אוכלוסיית היעד. ההכשרה להוראה היא רב-גילאית: ביה"ס היסודי, חטיבת ביניים, תיכון ובוגרים, במסגרות מקצועיות פורמאליות ובלתי-פורמאליות. כמו-כן, מוצגים תכני לימוד, אסטרטגיות להשגת היעדים, מדדי הערכה ובקרה למדריכים הפדגוגיים ולפרחי ההוראה ומקורות, המשקפים את הסטנדרטים של משרד החינוך, עליהם מבוססת התכנית.
תכנית ההדרכה בתיאטרון מחול מציגה 'ארגז כלים' המתפתח על פני רצף תכנית ההדרכה שמטרתו לצייד את בוגרי המסלול עם צאתם לשדה ההוראה. ה'כלים' ישמשו את המדריכים הפדגוגיים ופרחי ההוראה למעקב אחר הלמידה, התכנון ויישום תכניות ההוראה במהלך ההכשרה.
פרחי ההוראה במסלול לתיאטרון מחול עוברים הכשרה ארבע-שנתית, המכוונת להבנות אצל הבוגרים ראשיתה של זהות מקצועית על בסיס גוף ידע להוראה, בטווח הגילים א-י"ב. תוכנית הכשרה זו משלבת ונסמכת על גוף הידע העיוני והמעשי הנבנה אצל הלומדים במהלך לימודיהם בבית הספר לאמנויות המחול מסלול תיאטרון מחול. הסטודנטים מיישמים את הידע שנרכש בתחומי הפילוסופיה של החינוך, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, המאפשר כניסה אחראית ובעלת ערך לתפקיד ההוראה ולהשתלבות מושכלת בחיי בית הספר והקהילה. גיבוש ויישום התכנים בשיעורי המחול והמשחק נסמך על הידע שנרכש בקורסים התיאורטיים של התוכנית. ברמת התוכן: יסודות הקצב, מוסיקה, תולדות המחול והתיאטרון, מחול אתני –יהדות, דרמה עברית; הדרישה ומהלך השיעור בתחום התנועה נסמך על ידע נרכש בקורסים אנטומיה וקינזיולוגיה. השיעורים מאפשרים לסטודנטים ליצור אצל תלמידיהם חוויות המבוססות על רקע תרבותי מעמיק ולקשור את הנושאים הנלמדים למסורת ולידע קיים בתחום; שיעורי כתב התנועה מספקים הן את המסגרת התיאורטית להבנה וניתוח של תנועה, והן חומרי לימוד המותאמים ללומדים בשלבי הלמידה השונים. שיעורי העריכה המוסיקלית ועיבוד הידע התנועתי באמצעות מחשב מקדמים את יכולותיהם של הסטודנטים לגבש את חומר הלימוד לכדי מערך שיעור להוראה. הידע הנרכש בתוכנית הוא אימננטי, רלוונטי וחיוני הן לתחום ההתמחות – תיאטרון מחול, והן להתפתחות בתחום ההכשרה להוראה.
ההכשרה במסלול בנויה ברצף מתפתח: סדיר, כך שכל שלב סודר דרך לשלב הבא; מצטבר, באופן בו כל שלב כולל את הידע שנרכש בשלבים קודמים וידע נוסף; ובעל כיווניות מורכבת. הרצף המתפתח של התכנית כולל תהליכים של הקניית אבני היסוד במחול, בתיאטרון וחינוך. בהמשך, הוא עוסק בהבניה וצירוף אבני היסוד לעולם מושגי לכיד, ובשלבים המתקדמים נעשה תהליך של פירוק וניתוח המרכיבים מחדש.
על מנת להבטיח כי תהליך ההכשרה יתנהל באופן רציף, בכל אחת מארבע השנים ממוקדים שיעורי ההדרכה הפדגוגית בנושא מרכזי-עיקרי: בשנה הראשונה – פרקי מבוא כלליים בהוראת תיאטרון-מחול – הסטודנט כתלמיד והסטודנט כמורה לאורה של מטרת העל – מבוא וחשיפה למשתנים המרכיבים את תחום המחול והתיאטרון והכנה לקראת הוראתם; בשנה השנייה – סוגיות נבחרות בהוראת תיאטרון מחול לכיתות יסוד בהישען על התפיסה של "תיאטרון מחול לכל" לאורה של מטרת העל - הקנייה והבנייה של ידע ודרכי הוראה בתחום הוראת התיאטרון-מחול לילדים בכיתות יסוד, בדרך לגיבוש זהות מקצועית; בשנה השלישית – הוראת תיאטרון מחול במגמות מחול ותיאטרון בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בהישען על תפיסת התיאטרון מחול כתחום התמחות לאורן של מטרות העל: 1. הקנייה והבנייה של ידע ודרכי הוראה בתחום הוראת המחול והתיאטרון כתחום התמחות בבתיה"ס העל-יסודי 2. זיהוי ואבחון של תיאוריות חינוכיות ופדגוגיות שעומדות בבסיס ההוראה; ובשנה הרביעית – כמורים המלמדים בפועל ועוסקים בדילמות וניתוחי אירועים מורכבים בהוראה, על כל גוני המסגרות בהן הם מלמדים וגם זאת לאורה של מטרת העל - תמיכה במורה בשנת עבודתה הראשונה – מן המעשה אל התיאוריה (על-פי הגישה המערכתית).
התכנית משקפת גישות מקובלות בעולם בתחומי החינוך, האומנות, התיאטרון וההוראה כבסיס להדרכה הפדגוגית גמישה ומתעדכנת, וכתשתית להוראה פתוחה, פלורליסטית ודינאמית של המדריכים הפדגוגיים ובוגרי המסלול בעתיד. מחווני ההערכה לעבודת המדריך הפדגוגי ופרח ההוראה שלובים כחלק אינטגראלי בתכנית ומאפשרים את קיומה ברוח זו.