סדרי הרשמה ונהלים לתוכניות תלת-שנתיות בהכשרת מטפלים ביצירה ובהבעה

המעוניינים להירשם לתכניות תלת-שנתיות ביצירה ובהבעה יכולים לקבל את ערכת ההרשמה
(טופס רישום, שובר לתשלום דמי רישום מדורגים) באחת מן הדרכים הבאות:

סדרי ההרשמה
1. לשלם דמי רישום מדורגים: 

  • למשלמים דמי רישום עד תאריך 31/5/10- סך של 245 ₪. 
  • למשלמים דמי רישום מה- 1/6/10 ואילך - סך של 490 ₪.

ניתן לשלם את דמי הרישום המדורגים באחת מן הדרכים הבאות:

  • בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום.
  • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200.
  • במינהל חשבונות במכללה - מדור שכר לימוד, באמצעות המחאה או במזומן.

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית.

2. למלא את טופס הרישום.

3. יש לשלוח אלינו:

  • טופס רישום.
  • ספח אישור על תשלום דמי הרישום (דמי רישום אינם מוחזרים בכל מקרה, למעט קורסים שבוטלו על-ידי המכללה).
  • מסמכים נלווים בהתאם לתכנית הרלוונטית לך. (ראה באתר http://www.smkb.ac.il/creation-expression-therapist)
  • 2 תמונות דרכון: האחת עבור כרטיס סטודנט והאחרת לתיק האישי (יש להקפיד לרשום על גב התמונה את השם המלא ומספר תעודת הזהות).

את המסמכים יש לשלוח לכתובת:
עפרה רונן - מינהל לומדים
בית הספר ללימודים מתקדמים
סמינר הקיבוצים
דרך נמיר 149, תל-אביב 62507

לברורים ניתן לפנות ל:
עפרה רונן - מינהל לומדים
בית הספר ללימודים מתקדמים
 

03-6901203
03-6901218

 

סיום ההרשמה
סיום מועד ההרשמה לשנת הלימודים תשע"א הינו 30 ביולי 2010.

נהלים

שכר לימוד
השלמת הרישום והקבלה ללימודים
גמול השתלמות
חובות הסטודנטים
שינויים וביטולים
נוהל הפסקת לימודים

שכר לימוד

שכר הלימוד לשנת תשע"א צמוד למדד המחירים לצרכן לפי בסיס חודש מרץ 2010 (המתפרסם ב- 15 באפריל 2010), ויעודכן מדי חודש, אך לא מתחת למדד הבסיס.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו לסטודנט/ית על-ידי מינהל חשבונות - מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בטלפון: 03-6902342 - שלוחה 2, ו/או במייל scharlimud_skb@smkb.ac.il.

ההסדר הכספי כולל:
א. תשלום מקדמה: יש לשלם את המקדמה בתוך שבועיים מיום קבלת הטופס לתשלום (תשלום המקדמה מבטיח את המקום בקורס).

ב. הסדר תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באחת מן הדרכים הבאות:

1. תשלום שכר לימוד מראש: סטודנט המעוניין לשלם שכ"ל מראש, יפנה למינהל חשבונות - מדור שכר לימוד להסדיר את התשלום.

2. הוראת קבע: תשלום שכ"ל בתשלומים צמודי מדד, באמצעות הוראת קבע. לצורך ביצוע התשלום, על הסטודנט למלא טופס הרשאה לחיוב חשבונו בבנק, להחתים את הבנק, ולהחזיר את ספח אישור הבנק למינהל חשבונות - מדור שכר לימוד.
לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה. סטודנטים שלמדו בבית ספר ללימודים מתקדמים בשנה קודמת ושילמו באמצעות הוראת קבע, הוראת הקבע תמשך באופן אוטומטי גם בשנה תש"ע, אלא אם תינתן הוראה אחרת בכתב מצידם לגביית שכר הלימוד.

3. תשלום על-ידי קרן השתלמות: סטודנטים הלומדים באחת מהשנים על חשבון קרן ההשתלמות למורים, ימלאו טופס "הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד" של הבנק הבינלאומי הראשון. הכסף ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות. סטודנטים אלה פטורים מתשלום המקדמה. לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא מכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש.

4. תשלום בכרטיס אשראי: ניתן לשלם בתשלום אחד ללא ריבית או בשלושה עד שמונה עשרה תשלומים בקרדיט (תשלומי הקרדיט נושאים ריבית הנהוגה על ידי חברת כרטיסי האשראי).

5. סטודנטים שלא יבחרו לשלם שכ"ל באחת האפשרויות 1, 2, 3, 4: יפנו בכתב למינהל חשבונות - מדור שכר לימוד לפני פתיחת שנת הלימודים, בבקשה לאשר להם אופן תשלום אחר.
ג. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, בהתאם לדרישת המכללה.

תשלומים נלווים (בנוסף לשכר הלימוד)
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בדמי שמירה, (ביחס להיקף לימודיהם בין 100 - 200 ₪), בנוסף לשכר הלימוד.
סטודנטים הלומדים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה, מחויבים, בנוסף לשכר הלימוד, בתשלום עבור ביטוח תאונות אישיות בסך של כ- 50 ₪.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים בתכנית כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

1. מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים לתכנית, כמפורט בסדרי ההרשמה
2. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממנהל לומדים.
3. תשלום המקדמה עד למועד המופיע על גבי השובר.
4. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.
5. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

גמול השתלמות

1. לעובדי משרד החינוך - על פי הנחיות משרד החינוך. יש להתעדכן אלו קורסים מתוך התוכנית מוכרים לגמול.
2. השעות הנצברות במסגרת העבודה המעשית לא מזכות בגמול.

חובות הסטודנט

1. תשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להסדר התשלום שאושר על ידי המכללה.
2. השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס; נדרשת נוכחות של לפחות 80%.
3. בקורסים המתנהלים במתכונת של סדנאות - תידרש נוכחות של לפחות 90%.
4. הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
5. השלמת חובות והגשת עבודות על-פי הזמנים והנהלים שייקבעו על-ידי הנהלת בית הספר ללימודים מתקדמים, תאפשרנה קבלת ציונים במועד.

שינויים וביטולים

במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת ביה"ס ללימודים מתקדמים את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

נוהל הפסקת לימודים

1. הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מינהל לומדים. לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 17.10.10.

2. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
3. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך 30 הימים עד תאריך תחילת שנת הלימודים, לא תוחזר המקדמה, או ה- 1/5 משכר הלימוד, הנמוך מביניהם.
4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך תחילת הלימודים עד 30 יום אחרי, תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.
5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים עד 60 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הלומד ב-2/5 משכר הלימוד המלא.
6. במקרה של הפסקת לימודים החל מהיום ה-61 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.