הנחיות הרשמה ותשלום שכר לימוד

סדרי ההרשמה
ההרשמה למכללה באחת מן הדרכים הבאות:
 

 • באמצעות אתר המכללה – דמי הרישום הינם בסך של 250 ₪.
 • באמצעות מרכז הרישום בטלפון 03-6901200, דמי הרישום הינם בסך של 300 ₪.

ניתן לשלם את דמי הרישום באחת מן הדרכים הבאות:

 • בכרטיס אשראי באתר המכללה.
 • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200.
 • באמצעות המחאה או במזומן במינהל חשבונות במכללה - מדור שכר לימוד. 

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית ואינם מוחזרים בכל מקרה, למעט קורסים שבוטלו על-ידי המכללה.

לברורים בנושא הרשמה ניתן לפנות ל:
עפרה רונן - מינהל לומדים
בית הספר ללימודים מתקדמים

03-6901218


נוהל הפסקת לימודים:
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר א' הינו 14.10.2018
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 24.2.2019
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בקיץ הינו 1.7.2019

 • ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218. לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.
 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 15 יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים במהלך 15 הימים עד תאריך תחילת הלימודים, לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך תחילת הלימודים עד 15 יום אחרי, תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים עד 30 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הלומד ב-2/5 משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מהיום ה-31 , הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והאגרות.

אי קיום קורס:
מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורסים שמספר הנרשמים אינו מאפשר את פתיחתם. במקרים אלו יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם כולל  דמי הרישום.

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לקורסים שמבוטלים על ידי המכללה.
החנייה במקום - בתשלום

קורסי הפסיכולוגיה ושיטות המחקר מתקיימים במסגרת המרכז למקצועות הטיפול של סמינר הקיבוצים.
הקורסים מיועדים לסטודנטים הנדרשים להשלים קורסים בפסיכולוגיה, לבעלי תואר ראשון שאינו מתחום הפסיכולוגיה המבקשים ללמוד באחד מתכניות הטיפול בהן נדרשים קורסים אלה, או למבקשים ללמוד לקראת תואר שני בטיפול באמצעות הבעה ויצירה.
בנוסף, קורסים אלה פתוחים לכל המעוניין.

לפרטים ומידע ניתן לפנות לטלפון 03-6901200

נשמח לראותכם