הנחיות להגשת מאמרים

מאמרים שנשלחים לשיפוט בכתב העת צריכים להיכתב בשפה העברית ולהכיל 7,000 מילה לכל היותר (לא כולל תקציר, מקורות ונספחים). בעמוד הראשון יופיעו שם ותקציר המאמר (על התקציר להכיל עד 250 מילה) – בעברית ובאנגלית (ללא ציון שם המחבר/ת). כדי לשמור על אנונימיות הכותב/ת בתהליך ההערכה והשיפוט, אין לציין את שם הכותב/ת בגוף המאמר ולהימנע מכל אזכור או רמז באשר לזהות הכותב/ת. יש להוסיף למאמר רשימה של 5-4 מילות מפתח.

יש להגיש את המאמר כמסמך word, בגופן David, גודל 12 (טקסטים באנגלית ייכתבו בגופן Times New Roman), רווח כפול, יישור דו-צדי, ולמספר את העמודים. ההפניות יופיעו בגוף הטקסט, ולא בהערות השוליים (באופן הזה: זיכרמן וכהנר, 2012, 39-28). אנו ממליצים על הצגת מכלול הטיעונים וההסברים בגוף הטקסט, מתוך צמצום השימוש בהערות שוליים.

אם המאמר כולל לוחות או תרשימים, יש לשבץ אותם בטקסט במקום שבו הם אמורים להופיע במאמר.

נוסף למאמר עצמו, יש לצרף מסמך word נפרד שיכיל פרטים מזהים של הכותב/ת: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שיוך אקדמי וכותרת המאמר. תצלומים, ציורים וטקסטים חזותיים אחרים הרלוונטיים למאמר יש לשלוח לאותה כתובת דוא"ל בציון הקשר שלהם למאמר ומיקומם המוצע בתוכו.

את המאמר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: svivo@smkb.ac.il

אתיקה וזכויות יוצרים

אין לשלוח מאמר אם הוא כבר התפרסם, או עומד להתפרסם, במקום אחר, או אם הוא בתהליך שיפוט בכתב עת אחר. המחבר/ת אחראי/ת להשיג זכויות יוצרים לכל החומרים החזותיים והשירים במאמרו/ה, אם יש כאלה.

כללי כתיבה

ככלל, המאמרים ייכתבו על פי הכללים המפורטים במהדורה השישית של המדריךAPA – American Psychological Association, שתמצית שלהם והנחיות ליישומם בשפה העברית ניתן למצוא בכתובת www.smkb.ac.il/library/quote-apa. עם זאת, בעת רישום פריט בביבליוגרפיה: יש לכתוב שם פרטי מלא של המחבר/ת.

הליך השיפוט

מאמרים שיימצאו ראויים יועברו לשני קוראים (לפחות) המתמחים בנושא המאמר – אחד מתוך המכללה ואחד מחוץ למכללה - ויישפטו על פי שיטת "העיוורון הכפול": זהות המחברים אינה ידועה לקוראים, וזהות הקוראים אינה ידועה למחברים.