תקצירי הקורסים

התפתחות הילד

התפתחות רגשית חברתית

מרצים:

ד"ר גדעון מנדה

קורס זה הוא שער לעולם ההתפתחות הרגשית והחברתית של האדם בראשית דרכו.
הקורס דן בהתפתחות הרגשית והחברתית של התינוק, הפעוט והילד, במעבר מעולמו הפרטי לעולם החברתי, בתנועה שבין שאיפה לעצמאות לבין תלות.

קורס חובה
קורס שנתי

הקורס מציג תיאוריות ותיאורטיקנים בגישות פסיכולוגיות והתפתחותיות שונות המציגים את פרשנותם להתפתחות הרגשית והחברתית, סוקר את הדגשים השונים בתקופות הילדות המשתנות ומלווה את הצמחתה והתהוותה של דמותנו הרגשית חברתית במעגלי חיים משתנים: עצמי, משפחה וקבוצת שווים.

 

התפתחות סנסומוטורית

מרצים:

ד"ר מירי גץ

קורס בסיסי שידון בתיאוריות שונות בתחום התפתחות מוטורית בגילאים 0-6.  הקורס ידון בהשפעות של תפיסות התפתחותיות העדכניות על אופן דרכי ההתערבות לקידום תחומי ההתפתחות השונים.  ליבת הקורס תתמקד בדיאלוג האקטיבי בין הילד (תחומי ההתפתחות השונים) לבין הסביבה (מערכות החושים השונות: ראייה, שמיעה, טקטילי, ווסטיבולרי ופרופואיצפטיבי) כגורם מרכזי בהשגת אבני דרך התפתחותיים, תפקודים בגיל הרך.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

המשחק בגיל הרך

מרצים:

ד"ר ליאור גרבי

הקורס יעניק ידע בסיסי באשר לאוכלוסיות המיוחדות הלומדות במערכת החינוך במטרה לפתח גישה הומניסטית בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. מטרת הקורס להציג גישות חדשניות ביחס ליכולת ההשתנות וההתקדמות הקוגניטיבית של בעלי פיגור שכלי בכל רמות הפיגור לאורך מעגל החיים. בוגרי הקורס יכירו את הבסיס הנוירולוגי של הפרעות התפתחותיות. הם ילמדו לזהות את ההפרעות הבסיסיות ולהכיר את מאפייני האוכלוסיות השונות, כאשר יושם דגש מרכזי על ילדים עם פיגור שכלי. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

התפתחות קוגניטיבית

מרצים:

ד"ר לביא ארטמן

הקורס עוסק הן במימדים מרכזיים של ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הרך (למידה, ידע גרעיני, פונקציות ניהוליות, המשגה נפשית, רכישת מושגים, כימות, זכרון וקשב וכו') והן בגורמי רקע המשפיעים על התפתחות זו (נתוני מזג, התקשרות, חיברות, רכישת חברים, הזדהות, מנגנוני הגנה וכו').

קורס חובה
קורס שנתי

התפתחות שפה

התפתחות שפה

מרצים:

ד"ר דפנה יצחקי

הקורס עוסק בשלבי ההתפתחות של שפה במהלך שנותיו הראשונות של הילד.  נעסוק בשלבים של רכישת השפה בתחומיה השונים; תוך התמקדות באפיונים של העברית, באסטרטגיות האופייניות לדוברי העברית, ובעקרונות המנחים את הדוברים הצעירים ברכישה הלשונית. בנוסף, נעסוק גם בפן ההתפתחותי-אבחוני, שיסייע באיתור קשיים וידון בכלים להערכת שפה. לבסוף תוצגנה תיאוריות לגבי רכישת שפת אם ומרכיבי השפה. במהלך הקורס יוצגו דרכים מגוונות לטיפוח השפה בגיל הרך, ויובאו דוגמאות ממדגמי שפה על מנת להמחיש את הנלמד.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ניצני אוריינות

מרצים:

ד"ר ליאת מירב

משמעות המושג אוריינות  וביטוייו המעשיים בעבודה החינוכית השוטפת  בגן הילדים, ניצני האוריינות, יעמדו במוקד הקורס הנוכחי. במסגרת הקורס נדון  לעומק בתאוריות וגישות, פרי מחקרים עדכניים, שעיקרן אופני קידום  ניצני אוריינות בגיל הרך , כל זאת על רקע המחקר הקיים בהתפתחות השפה בגיל הרך ועל בסיס ההכרה בתרומתן המשמעותית של מגוון מיומנויות אורייניות להשתלבות מיטבית של  בוגרי גן בבית הספר ובחברה הסובבת.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

נערוך הכרות מעמיקה עם תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים " ועם מגוון אסטרטגיות שתכליתן הקניית המיומנויות האורייניות הנזכרות בה. מסגרת הלמידה בקורס תדגיש התנסות מעשית בישום הגישות השונות.

כתיבה אקדמית

מרצים:

ד"ר דורית ברחנא לורנד

זהו קורס יסוד בלימודים העיוניים. מטרת הקורס היא פיתוח מיומנות בסיסית בכתיבה אקדמית. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו ויתנסו בקריאה ביקורתית של טקסטים אקדמיים ובכתיבה אקדמית.

נלמד כיצד לפתח רעיון בחיבור אקדמי, מעניין ראשוני שעולה בקריאה בטקסט ועד דיון רחב המציג קו טיעון ברור ביחס לטקסט המקור.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

התפתחות שפה והפרעות בתקשורת

הכרת האלמנטים הבסיסיים של דיבור ושפה; התפתחות סדירה של שפה ודיבור; התיאוריות של רכישת שפה; מבנה המערכת השפתית; תהליכים לארגון הידע השפתי; מרכיבים פרגמטיים בשפת ילדים; דרכים להערכת שפה ולהעשרה שפתית; הקשר בין שפה לבין מערכות התפתחותיות אחרות, הכרת קשיים בתחום הדיבור והשפה, החורגים מהנורמות ההתפתחותיות
קורס חובה
קורס שנתי

חינוך מיוחד לגיל הרך

לקויות קשות

מרצים:

ד"ר ליאור גרבי

הקורס יעסוק במשמעותו הרחבה של המושג משחק, בהתפתחות המשחק הילדי ובהתפתחות הילדים באמצעות המשחק. בקורס ישולב ידע תיאורטי מתחומי דעת שונים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ופרגמאטיקה (השימוש בשפה בהקשרה), והוא יכלול דיון פדגוגי על ההשלכות הנובעות מן התיאוריה לגבי מקומו של המשחק בתהליך החינוכי בגן ולגבי תפקידיה של הגננת בהקשר זה. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מטרת הקורס להקנות מודעות למשמעותו של המשחק בחיי הילד בפרט ובחיים האנושיים בכלל, ולתרומתה של אינטראקציה בין בני הגיל להתפתחותם של הילדים בגיל הגן, וכן לשפר את יכולתן בהתבוננות במשחקי-ילדים ובעיצוב דרכי העבודה בגן-הילדים לשם מיצוי הפוטנציאל החינוכי-התפתחותי הטמון במשחק.

לקויים התפתחותיים

מרצים:

ד"ר פרישמן שטרית ענת

קורס זה יעסוק בהבנה של ליקויים התפתחותיים משנת ההתפתחות הראשונה ועד המעבר ללמידה סדורה. יילמדו ליקויים על רקע סנסומוטורי, מוטורי, כחלק מהבסיס לליקויי למידה מאוחרים. הקורס התמקד בהיבטים התפתחותיים תוך התייחסות למערכות התפקוד ב"רמה הנמוכה" של הלמידה המוטורית והתכלול הבין חושי וב"רמה הגבוהה" של הלמידה - קוגניציה, זיכרון, תפיסה והקשר ביניהם, לצורך למידה נכונה במסגרת גן הילדים בחינוך המיוחד. בנוסף התמקד הקורס במתן כלים איתוריים אסטרטגיים וטיפוליים לגננת.

קורס חובה
קורס שנתי

נוירופסיכולוגיה

מרצים:

ד"ר גרינשטיין יורם

הקורס יסקור את המבנה והתפקוד של מערכת העצבים, התפתחות המוח והגורמים המשפיעים על התפתחות זו, ויציג את הידוע כיום על הקשר בין לקויות התפתחותיות ותפקודיות לליקויים מוחיים.

קורס חובה
קורס שנתי

לקויות תקשורתיות

מרצים:

ד"ר אילת סימן טוב

מטרת הקורס היא, להרחיב את הידע התיאורטי והיישומי בתחום האוטיזם, תוך התייחסות להגדרת האוטיזם, מאפייניו, גורמים אפשריים ודרכי התערבות בגישה התפתחותית ומערכתית.

יודגש  אופן השימוש במושגי התחום הנלמד וקישורם להיבטים מעשיים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בנוסף, תתבצע סקירה העוסקת בהשפעת הולדת ילד עם אוטיזם על תפקוד המשפחה, הנשענת על תיאוריות לחץ במשפחה ומודלים רב מימדיים של הסתגלות משפחה לילד עם אוטיזם.

יוקדש זמן הוראה ייחודי להנחיות בכתיבת עבודה. יוצגו הכללים האקדמיים המקובלים, יתקיים דיון בדבר חוקיותם של אזכורים וציטוטים ויודגש חוק זכויות יוצרים.

לאורך השיעורים יבחנו ויידונו סוגיות מרכזיות החושפות את הסטודנט למורכבות שבהבנת רצף האוטיזם, חקירת ביטוייו והאתגר שהוא מציב בפני איש החינוך.

מדעים

טבע בעונתו

מרצים:

ד"ר אדיב גל

הטבע, הסביבה החייה, הם מקור חיינו. הם הסופר מרקט שלנו. הם בית המרקחת שלנו. לאן שלא נביט נראה חי וצומח. תכנית הלימודים עבור הגיל הרך לקחה נושא זה בחשבון. אי לכך, נבחר נושא לימוד זה כבר בשנה הראשונה של הלימודים כחלק מהכשרת הגננת העתידית. הקורס יאפשר לגננת העתידית לרכוש ידע בנושא החי והצומח בסביבתנו הקרובה

קורס חובה
קורס שנתי

ילדים ובעלי חיים

מרצים:

ד"ר אדיב גל

בעלי חיים הם אחד הנושאים בהם מוצאים ילדים עניין כבר מגיל צעיר. לבעלי החיים תפקיד חשוב בחייהם של הילדים ובהתפתחותם הרגשית והנפשית. בעזרת חשיפה לבעלי חיים ניתן לפתח מגוון מיומנויות קוגנטיביות ופדגוגיות החשובות לילדים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

גינה לימודית

מרצים:

שירי גלוסקא

הקורס ישלב בין למידה עיונית לבין עבודה מעשית והתנסות אישית בתכנון, הקמה וטיפול שוטף בגינה מקיימת, בגן הילדים. יינתן דגש על חיבור נושאי הלימוד אל תכנית הלימודים ואורח החיים בגן הילדים.

קורס חובה
קורס שנתי

מדעי החומר

מרצים:

ד"ר תמר ירון

ילדי הגיל הרך חשופים, ככולנו, לתופעות טבע בחיי היומיום ואלו מעוררים בהם שאלות, השתאות, וסקרנות רבה. הדרך בה יגיב המבוגר לשאלות ולתהיות של הילד תקבע, במקרים רבים, את יחסו של הילד לתופעה ולתחום המדעים בכלל. לכן הוראת נושאי מדע לפרחי ההוראה צריכה להיות מבוססת על העשרה והעמקה בידע התוכן תוך שילוב של חוויות  התנסות חיוביות באמצעות חקר, שיובילו להיכרות עם יופיין של תופעות מדעיות מחיי היומיום.

קורס חובה
קורס שנתי

בהוראה תשולב מתודולוגיה של חקר המבוססת על תצפית, שאילת שאלות, העלאת השערות, תכנון וביצוע ניסוי, והסקת מסקנות. נדון בחשיבות התאמת  הפעילויות ליכולת ולצרכים של הילד בגיל הרך, תוך איתור ידע קודם ולקראת הבניית ידע חדש.  מורה המכירה ואוהבת את נושא המדעים, נחשפת לדרכי התמודדות עם נושא לא מוכר, תוכל לפעול מתוך בטחון וחדוות עשייה,  ולהוביל את הילדים לחוויית למידה וחקר מתוך שאלות שמעלה הילד לגבי תופעות מחיי היומיום.

ספרות ילדים

ספרות ילדים וקריאת ספר

מרצים:

ד"ר שיבולת זית

הכרות עם קורפוס נרחב של שירת ילדים ישראלית; הכרות עם סוגים שונים של שירה לילדים; הקניית אספקטים אסתטיים, חברתיים ופסיכולוגיים של השירה לילדים; הלשון והאיורים בשירת ילדים; הקניית כלים וגישות לניתוח ולעיבוד דידקטי של שירת ילדים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ספרות ילדים בשילוב אמנויות

מרצים:

ורד גינזבורג

ספרי ילדים מאוירים מפגישים בדרכים מגוונות מילים, דימויים חזותיים ואלוזיות לעולמות התרבות והאמנות.

קורס חובה
קורס שנתי

ספרות ילדים וקריאת ספר

מרצים:

ד"ר רימה שיכמנטר הלוי

ספרות הילדים ממלאת פונקציות רבות ומגוונות בעולמם של ילדים בגיל הרך: היא משמשת כאמצעי להקניית נורמות התנהגות וערכים ופותחת בפני הילדים צוהר לעולם שבו הם חיים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בו בזמן נושאת ספרות הילדים גם תפקידים רגשיים, ויש בה הפוטנציאל לתמוך בילדים, לסייע להם באתגרים שעמם הם מתמודדים בחייהם וליצור עבורם מרחב בטוח שבו יוכלו להתנסות בחוויות רגשיות שונות. פיתוח דמיונם של הקוראים הצעירים ושכלול יכולתם ליהנות מספרות ומאמנות חזותית גם הם תפקידים שנוטלים על עצמם הספרים הפונים לילדים. בקורס נתוודע אל התפקידים השונים שממלאת ספרות הילדים, נשכלל את היכולת לבחור טקסטים ולהתאימם למצבים בעולמם של ילדים בגיל הרך ולצרכים דידקטיים המתעוררים במערכת החינוך. בקורס נדון גם בדרכי הנגשה שונות של הטקסטים לילדים.

מקרא וחגי ישראל

הסיפור המקראי

מרצים:

ד"ר מורן גאם הכהן

בקורס זה נדון במגוון סוגיות העולות מסיפורי המקרא. הדיון יערך בשלושה מישורים: במישור הספרותי - נדון בדרכי עיצובו של הסיפור המקראי, תוך מתן כלים לניתוח טקסטואלי עצמאי  במישור התרבותי - נבחן את תפקידם של סיפורי המקרא כמעצבי התרבות היהודית והכללית במישור החינוכי - נעמוד על המשמעויות הערכיות והפדגוגיות אשר טמונות בסיפורים אלה

קורס חובה
קורס שנתי

הסיפור המקראי

מרצים:

ד"ר חיים חיון

משוט בים הסיפורים המקראיים על גווניהם השונים מטרת הקורס היא הכרת מאפייניה, דרכיה ומגמותיה של הסיפורת המקראית. נלמד סיפורים מחלקיו השונים של המקרא, ובעיקר סיפורי בראשית ונביאים ראשונים, וכן יונה, רות ואסתר. קריאה משותפת של הכתובים וניתוח ספרותי בכיתה על ידי שאלת שאלות על הטקסט וניסיון לעמוד על המשמעויות הצפונות בו.

קורס חובה
קורס שנתי

חג חגיגה ומועד

מרצים:

עופרה בכר

לוח השנה מהווה ציר מרכזי בפעילויות המתקיימות בגן-הילדים. בשיעור זה נתמקד בלוח-השנה העברי על חגיו ועונותיו תוך מפגש בין-תחומי בטקסטים אמנותיים. הכנסת תכני החגים מזמנת מפגש הכולל חוויות אסתטיות וערכיות הכוללות קשר ישיר עם תרבות עם-ישראל.

קורס חובה
קורס שנתי

הגישה הבין-תחומית להוראת החג משלבת עיון במקורות ספרותיים עם פעילויות מתחום המוסיקה, התנועה, אמנות חזותית וההתבוננות בטבע. כל אלה מזמינים עיסוק במשמעותם רבת הפנים של החגים וסמליהם בתרבותנו ובאמצעותם ניתן לקיים דיאלוג יצירתי ופרשני עם מורשתנו.

כדי 'לגדל ולהצמיח' ילד בעל סקרנות לרכישת ידע ובעל יכולת לקלוט את העולם שסביבו יש ליצור הזדמנויות של מפגש עם חוויות אסתטיות ורגשיות, שאפשר לפתחן באמצעות חידוד והעמקה של יכולת ההתבוננות וההקשבה.

חגי ישראל

מרצים:

ד"ר נירה ואלה

שלושת צירים מרכזיים קיימים בתנכית הלימודים בגני הילדים, החגים הם אחד מהצירים הללו. תכניות החגים בגן הילדים מחברים בין המסורות התרבותיות לבין המשפחה והקהילה. הקורס יעסוק בחגים ובמועדים בלוח השנה העברי כימים עתירי רגש ושמעות לילדים ולמבוגרים. תכנית הקורס תחבר בין מרכיבי החג ומשמעותם בקהילה ובמשפחה לבין הצרכים והמאפיינים ההתפתחותיים של הילדים.

קורס חובה
קורס שנתי

במהלך הקורס יינתן ידע וכלים ללמידה על החגים והמועדים, יעשה חיבור בין תכני החג ומשמעותם בקהילה ובמשפחה לבין תכניות הלימודים בגנים. יבנה מודל להבנת חשיבות האינטראקציה בין החג בסביבה הבוגרת לבין החג בגן הילדים.

שילוב אומנויות בהוראה

תנועה ריקוד ומופע בגיל הרך

מרצים:

רונית רונן תמיר

שיעורי התנועה יחשפו את הסטודנט בחינוך היצירתי למרכיביה הבסיסיים של התנועה הגופנית ולחשיבותה בתהליך התפתחות הילד. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תהליך הלמידה יתפרש על פני שלוש שנות לימוד כאשר בכל שנה יושם הדגש על מאפייני תנועה שונים ודרכי עבודה שונות.  בשנה א' יושם הדגש על החיבור האישי של הסטודנט עם עולם התנועה תוך התבוננות וניתוח משמעות החוויה. בשנה ב' תתמקד בהקשרים וחיבורים מעשיים לעולמו והתפתחותו של הילד בגיל הרך. שנה ג' תתמקד בתרגום תכנים ונושאים לימודיים לדרכי משחק תנועתיים.

מחשבת האמנות

מרצים:

תלמה פלורנטין

הקורס מחשבת האמנות יעסוק בפיתוח מודעות לטבעה ולמהותה של האמנות ולהגדרותיה השונות.

בקורס נתוודע אל מרכיבי השפה החזותית, אל אמנים ואל פרקים בהיסטוריה של האמנות. כמו כן נפתח חשיבה ביקורתית וניתן מקום לברור עמדות וביטוי אישי.

בקורס יושם דגש על האופן בו ניתן ורצוי להפגיש ילדים עם יצירות אמנות.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אמנות והילד

מרצים:

מרים הררי

הקורס יעסוק במשמעות המושג "אמנות הילד" על היבטיו ההתפתחותיים והמעשיים בעבודה בגן.
הקורס הוא בעיקרו סדנא תהליכית הכוללת הכרות והתנסות אישית של הסטודנטיות עם חומרי יצירה בסיסיים . ההנחה הבסיסית העומדת מאחורי ההתנסות האישית היא שהיא מעודדת תובנות ומשפיעה על אופן הגשת החומרים והבנת הילד ופעילותו.

קורס חובה
קורס שנתי

יושם דגש על עקרונות הלמידה הבלתי פורמלית, מרכיבי פעילות הילד השונים והאופן בו הם באים לידי ביטוי בהתנסות בחומרי אמנות, שלבי ההתפתחות האופייניים ותפקוד הגננת.

אמנות פלסטית

מרצים:

יורם אפק

היכרות עם האמנות הפלסטית בכמה מישורים:
אני כאדם יוצר - האמנות הפלסטית כשפה וככלי ביטוי אישי. אמנות פלסטית היום - ביקור בתערוכות, מוזיאונים, עיון בספרים וצפייה בשקופיות תוך דגש על אמנות עכשווית. אמנות פלסטית ככלי חינוכי - פוטנציאל יישומי לשעורים ונושאים רחבים. דרישות מקדימות: סקרנות, עניין, מעורבות, יצירתיות.

קורס חובה
קורס שנתי

תאטרון קריאה

מרצים:

סמדר מור

הקורס יאפשר ללומדים להתנסות בתהליכים הלקוחים מעולם התיאטרון. תהליכים אלה יובילו למידה ממשחקי תיאטרון ודרמה יוצרת אל הפקה אמנותית בתיאטרון. כל זאת על מנת לטפח את יכולותיהם של הלומדים לשלב את המדיום התיאטרוני בחינוך, להעשרת דרכי ההוראה בגן ובכיתות היסוד.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

עיצוב סביבה לימודית

מרצים:

עליזה בן צרויה

לא מעודכן סילבוס

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תיאטרון בובות ככלי חינוכי

"בובת תאטרון היא חפץ ללא חיים מופעל על ידי בן אדם לפני קהל". ביל באיירד

קורס חובה
קורס שנתי

אומנות בובת התאטרון

בשיעור נתחיל מהגדרת זאת  למסע יצירתי שיאפשר למשתתפים לגלות בו את האפשרות ההעמוקה של היכולת של בובות תאטרון לספק שפה עשירה.  התלמידים בקורס ילמדו איך להבין את שפה הויזואלית והתאטרלית הזאת לשוחח בה וללמד בעזרתה.

המשתתפים ילמדו ליצור סוגים שונים של בובות תאטרון ולהבין שהבובה היא כלי נהדרת להשלכה.  בכך יש את התחלת שפת הבובות.

המשתתפים גם ילמדו הפעלת בובות תאטרון והפקת תאטרון בובות.  נעבוד מהדגם של פרופסור גיסי שריג :  מבנה הסיפור: דגם לעיצוב נרטיבי של תכנים לימודיים כדי להעמיק את ההבנה של הכוח של אומנות התאטרון בובות להיות כלי לחנך.

בסוף המשתתפים יצרו ויציגו  יחידת לימוד שמשתמשת בתאטרון בובות ככלי לחנך

רפרטואר מוזיקלי ופעילות

מרצים:

ד"ר לאה מרזל

המוזיקה היא שפה אוניברסאלית המדברת אל כל בני האדם. היא מהווה חלק משמעותי מהתרבות והמורשת האנושית ובמיטבה היא אמנות ערכית ומעשירה. המוזיקה היא גם אמצעי לפיתוח יכולות אנושיות כמו: ביטוי, הבעה, תקשורת בין-אישית, פתיחות, חשיבה, דמיון, יצירתיות ועוד, ולכן מאפשרת לאדם בכלל ולילד בגיל הרך בפרט, להיות עם עצמו, להכיר את עצמו, לתקשר עם הסביבה, להתפתח ולהצמיח את אישיותו בהתאם לייחודו ולכישוריו.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס ייערך כסדנה, המשלבת לימוד עיוני (כולל מושגי יסוד מתחום המוזיקה) עם התנסות מעשית, במגמה לשלב את המוזיקה בהוראה בגן. כל זאת – במגוון טכניקות ופעילויות שניתן ליישמן בגן-הילדים, ובאמצעות האזנה לשירים וליצירות מוזיקליות מתקופות ומסגנונות שונים (תוך מתן דגש למוזיקה היהודית והישראלית), נגינה, שירה, משחק ותנועה. יושם דגש על המוזיקה כשפה ועל מרכיביה הבולטים (מפעם-מקצב-משקל; עוצמה; פיסוק-מבניות-זרימה; גובה; גוון-תזמור; סולו-טוטי; מרקם) ועל יחסי הגומלין בין המוזיקה ובין עולמות תוכן אחרים.

מוסיקה ככלי לביטוי אישי

מרצים:

ד"ר נעמי היימן איתי

לשחק עם טקסטים (דיקלומים, שירים, פרוזה).

שירים ומשחקים מחיי היום יום ונושאי הלימוד השונים (מעגל אישי, מעגל השנה, מעגל החגים) מעלים נושאים אישיים כגון: תוקפנות, חוסר יכולת לויסות רגשי, פחדים, ביטחון אישי, יוזמה, ה"אני" במרכז ותקשורת.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הלומד יתרגל הפעלה מובנית וספונטנית הנענית לצורכי התלמיד ולמטרות החינוכיות.

המוזיקה כשפה על מרכיביה מעשירה את כלי העבודה ומאפשרת עבודה חינוכית תוך עבודה אמנותית.