מכרזים

ל"הודעות וועדת מכרזים" לחץ כאן

בעמוד זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים עבור מכללת סמינר הקיבוצים.

הודעות בנושאי רכש ומכרזים תאריך פרסום

מכרז פומבי מס' 4/2019

16.05.19
נספח ג' - עדכון למכרז תקשורת פאסיבית 11.06.19
מפרט טכני למכרז תקשורת פאסיבית - מעודכן 06.06.19
שאלות ותשובות למכרז תקשורת פאסיבית 06.06.19
פרוטוקול סיור מציעים 26.05.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביות סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה, במסגרת של מכרז פומבי, לקבל הצעות לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביות, על פי תנאי המכרז. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים" החל מתאריך 16.5.19. סיור מציעים (השתתפות לא חובה) יתקיים ביום ראשון 26.5.19 בשעה 10:00. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום ראשון 16.6.19 בשעה 12:00. 16.05.19
מסמכי מכרז 16.05.19
כתב כמויות 16.05.19
מפרט טכני 16.05.19

מכרז פומבי מס' 3/2019

16.04.19
עדכון מסמך שאלות ותשובות למכרז קורס עזרה ראשונה 20.05.19
שאלות ותשובות למכרז קורס עזרה ראשונה 14.05.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה.
סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה, במסגרת של מכרז  פומבי, לקבל הצעות להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה, על פי תנאי המכרז.
ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים" החל מתאריך 16.4.19.
ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום 2.5.19 בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 14.5.19
הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד, ללא ציון סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום חמישי 22.5.19  בשעה 12:00.
16.04.19
מסמכי מכרז 16.04.19

מכרז שמירה מס' -  1/2019 

05.02.19
שאלות ותשובות למכרז 1/2019 -  קובץ שני 26.02.19
שאלות ותשובות למכרז  1/2019 21.02.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה   
סיור מציעים (השתתפות חובה) יתקיים ביום שלישי 5.2.19 בשעה 10:00.
יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום שלישי 5.3.19  בשעה 12:00.
05.02.19
מסמכי המכרז 1/2019 05.02.19

מכרז פומבי מס'  - 8/2018

שאלות ותשובות 27.12.18

נספח ג' מעודכן למכרז להגשה

נספח ג' מעודכן מפרט לחומרים למכרז חומרי ניקוי 27.12.18

הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת פומבי לרכישה ואספקה של חומרי ניקוי

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 149 ת"א החל מיום שני 3.12.18 בימים א-ה בין השעות: 8:00-14:00 (לא כולל ערבי חג וחגים). כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה.

ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום 20.12.18 בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 27.12.18

הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד, ללא ציון סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום חמישי 3.1.19  בשעה 12:00.

מסמכי מכרז

נספח ג' למכרז לא להגשה

28.11.18

מכרז מס' 7/2018

שאלות ותשובות 27.12.18

נספח ד' מעודכן 27.12.18

נספח ד קובץ אקסל למילוי ולהגשה 27.12.18​ קובץ זה יש להגיש ע"ג דיסק און קי.

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי דפוס - מסמכי המכרז

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 149 ת"א החל מיום 28.11.18  בימים א-ה בין השעות: 8:00-14:00 (לא כולל ערבי חג וחגים).
כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה.

ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום חמישי 13.12.18  בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 27.12.18.

 

28.11.18

"הודעה על ביטול ההליך" –
הרינו להודיע על ביטול ההליך שמספרו 8/2018 - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשדרוג ותמיכה בציוד אקטיבי ותוכנה לרשת המחשבים במכללה – אקסטרים נטוורקס ובזק בינלאומי.

31.7.18

כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - 7/2018

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לשירותי תקשורת וערך מוסף למוסדות אקדמיים – מחב"א (מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי)  

חוות דעת בנושא – שרותי תקשורת וערך מוסף למוסדות אקדמיים – הכרה במחב"א כספק יחיד

26.7.18

מכרז מס' 4/2018

הזמנה להציע הצעות עבור מתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

שאלות ותשובות מסיור מכרז מכונות שתיה 9.7.18

הודעה דחופה - מכרז למתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

28.6.18

מכרז מס' 3/2018

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי לאספקת תווי שי משולבים

פנייה לקבלת הצעות לאספקת תווי שי משולבים

תשובות לשאלות הבהרה מכרז לאספקת תווי שי משולבים

נספח א' - 2 פרטי המציע ונסיונו

28.6.18

מכרז מס' 2/2018

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי השגחה בבחינות מכרז פומבי מס' 2/2018

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי השגחה בבחינות

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 2/2018  מכרז פומבי למתן שירותי השגחה בבחינות

נספח ד' - התמורה

רשימת מבחנים - 2017

7.6.18

מכרז מס' 1/2018

מכרז מסגרת לעבודות בינוי, תחזוקת מבנים ושיפוצים כלליים במכללה

הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת פומבי לעבודות בינוי, תחזוקת מבנים ושיפוצים כלליים במכללה

הסכם מסגרת לעבודות בינוי, תחזוקת מבנים ושיפוצים כלליים במכללה

הודעה על תיקון תנאי סף ומועדים - מכרז מסגרת פומבי לעבודות בינוי,  תחזוקת מבנים ושיפוצים כלליים במכללה

מפגש מציעים/סיור קבלנים 28.2.18

פרוטוקול סיור קבלנים שני מכרז - 1/2018

סיכום סיור קבלנים

תשובות לשאלות הבהרה מכרז

מכרז מספר 1/2018 מכרז מסגרת פומבי לעבודות בינוי, תחזוקת מבנים ושיפוצים כללים במכללה - הבהרה דחופה לעניין תוקף הערבות הבנקאית - לשימת ליבם של המציעים, הואיל ומועד הגשת ההצעות נדחה ליום 14.3.18, תוקף הערבות הבנקאית יהיה לפחות מיום 14.3.18 ועד ליום 14.7.18. הצמדה למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2018.

1.2.18

מכרז מס' 5/2017

הבהרות במכרז פומבי 05/17 מכרז לרכישת מחשבים ניידים

פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים

11.9.17

מכרז מס' 4/2017

פנייה לקבלת הצעות לאספקת מקרנים

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 4/2017 מכרז לאספקת מקרנים

נוסח מתוקן של המפרט הטכני (נספח ג)  ונספח התמורה (נספח ד) מסמכים אלו יחליפו לכל דבר ועניין את המסמכים המקוריים שצורפו למסמכי המכרז, ויש להגישם חתומים במועד הגשת ההצעה.

9.8.17
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת ראשים לאחזקה ותפעול תוכנת מכלול 23.7.17

מכרז 03/2017

פנייה לקבלת הצעות לאספקה והרכבה של מעלון ומתקן הרמה אנכי

הזמנה להציע הצעות עבור אספקה והרכבה של מעלון ומתקן הרמה אנכי

נספח ב' - הסכם

תיקון טעות בתנאי סף, שינוי בלוח הזמנים

הודעת מתוקנת - פנייה לקבלת הצעות לאספקה והרכבה של מעלון ומתקן הרמה אנכי

7.6.17

 

"התשלום עבור ההשתתפות במכרז בסך של 1,000 ₪, בהתאם לאמור בסעיף 8 להזמנה להציע הצעות, מבוטל".

מסמכי מכרז ללקבלת הצעות לביצוע שירותי תחזוקה למתקנים ולמערכות של מיזוג אוויר

פנייה לקבלת הצעות לביצוע שירותי תחזוקה למתקנים ולמערכות של מיזוג אוויר

24.5.17
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תומקס פתרונות סריקה בע"מ ספק יחיד - לשירותי סריקת מבחנים, מערכת דיגיטאלית לבדיקת מבחנים סרוקים ומערכת ניהול ואבטחת מבחנים. 21.5.17

מכרז 01/2017

פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים נייחים

מסמך הבהרות מכרז לקבלת הצעות לרכישת מחשבים נייחים

10.5.17
בקשה לקבלת מידע (RFI) לצורך רכישת עמדות מרצה 19.4.17

 

מסמכי המכרז

טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז לקבלת הצעות עבור אספקת תוכנה למערכת הגיבוי כולל רישוי

פניה לקבלת הצעות עבור אספקת תוכנה למערכת הגיבוי כולל רישוי

מסמכי מכרז לקבלת הצעות עבור אספקת תוכנה למערכת הגיבוי כולל רישוי

תשובות לשאלות הבהרה ונספחים מעודכנים

תשובות לשאלות הבהרה למכרז עבור אספקת תוכנה למערכת הגיבוי כולל רישוי

נספח א' - הצעה

14.9.16

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ

בקשה לאישור טובין חוץ רכישת ריהוט לכיתה דיגיטלית מחברת Steelcase

אישור ספק חוץ על הנציגות בארץ

5.9.16

מכרז מס' 04/2016
טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון במכללה

פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון במכללה

מסמכי מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון במכללה

הסכם למתן שירותי ניקיון במכללה

פרוטוקול סיור קבלנים - 4/2016 שהתקיים ביום חמישי 8.9.16

מצ"ב נספח ד-1 אשר נשמט בטעות ממסמכי המכרז - הודעת החשב הכללי בדבר עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון

נספח ד'-2 - הצעת המחיר

מסמך הבהרות במכרז פומבי 04/2016 למתן שירותי ניקיון במכללה

29.8.16

מכרז מס'  03/2016
טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז לקבלת הצעות לרכישת טאבלטים

פנייה לקבלת הצעות לרכישת טאבלטים

מסמך הבהרות

31.6.16

מכרז מס'  02/2016
טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים במכללה

הודעה חשובה בדבר ביטול  מכרז פומבי 02/2016 פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים

פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים

הודעה חשובה בדבר הארכת מועדים - מכרז פומבי 02/2016 פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים

 

מכרז פומבי מס' 01/2016
פנייה לקבלת הצעות עבור אספקת חבילת תוכנות אדובי כולל רישוי
מסמך הבהרות והודעה על דחיית מועד הגשת ההצעות

11.4.16
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מיקרוסופט ספק יחיד לשירותי תמיכת פרמייר (Premier) של מיקרוסופט 4.4.16

מכרז פומבי מס' 02/2015
טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז
פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים
מכרז פומבי 02/2015 לרכישת מחשבים ניידים - הבהרות
מסמך הבהרות שני במכרז פומבי 02/2015 מכרז לרכישת מחשבים ניידים

פנייה לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים – הבהרות והודעה על הארכת מועדים
הרינו להודיעכם כי המועדים נשוא מכרז פומבי 2/2015 יוארכו כדלקמן:
1. סבב ראשון של שאלות הבהרה – שאלות הבהרה שיוגשו עד ליום 21.9.15 בשעה 12:00 ייענו עד ליום 24.9.15.
2. סבב שני של שאלות הבהרה – ניתן להגיש שאלות הבהרה נוספות עד ולא יאוחר מיום 8.10.15 בשעה 12:00. תשובות לשאלות אלו ייענו עד ליום 12.10.15.
3. המועד האחרון הגשת ההצעות נדחה ליום 22.10.15 בשעה 12:00. הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תובא לדיון.

=============================

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות במכרז פומבי 2/2015 לקבלת הצעות לרכישת מחשבים ניידים
הרינו להודיעכם כי מועד הגשת ההצעות במכרז 2/2015 נדחה מיום 8.10.15 ליום חמישי 15.10.15 בשעה 12:00. ההצעה למכרז תוגש בשני עותקים מלאים וזהים, במעטפה סגורה, עליה יירשמו שם המכרז ומספרו בלבד, ללא כל סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות, כמפורט לעיל, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במחלקת הרכש. אין להגיש הצעה באמצעות הדואר או הדוא"ל או בפקסימיליה, והצעה כאמור תיפסל. הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תובא לדיון.

 3.9.15

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מערכת סימבוסט למרכזי סימולציה
התקשרות עם חברת ברלה
הכרה בחברת ברלה כספק יחיד

26.7.2015
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - ביצוע התאמות ועדכונים באתר האינטרנט של המכללה על ידי חברת NGSOFT

נימוקים לבחירת חברת NGSOFT כספק יחיד
11.5.2015

מכרז פומבי מס' 01/2015
טופס רישום לרכישת מסמכי מכרז
פנייה לקבלת הצעות לניהול, אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה
מכרז לניהול, אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה
הסכם מכרז לניהול, אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה
נספח ג-1
נספח ג-2

נספח ג-3 
תשובות לשאלות הבהרה במכרז לניהול, אחזקה והפעלת מתחם קפיטריה במכללה

13.4.2015

מכרז פומבי מס' 06/2014
פרסום מכרז מיקרוסופט
פנייה לקבלת הצעות לחידוש רישוי מיקרוסופט 2014

תשובות לשאלות הבהרה 06/2014

24.12.2014
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למחשבי טאבלט לצרכים אקדמיים
נימוקים לספק יחיד למחשבי טאבלט לצרכים אקדמיים
 
מכרז פומבי מס' 03/2014

מכרז מסגרת למתן שירותי דפוס

הודעת פרסום
הסכם פרסום
פנייה לקבלת הצעות

מסמך הבהרות

14.8.2014

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

שדרוג של מערכת אולפן וידיאו - התקשרות עם חברת NMP פתרונות בע"מ, כמפיצה בלעדית של מערכת TriCuster .

נימוקים לשידרוג מערכת אולפן הוידאו

 

5.8.2014

מכרז מסגרת לעבודות בינוי, תחזוקת מבנים ושיפוצים כלליים במכללה  מכרז  מס' 1/2014

הזמנה להציע הצעות
פנייה לקבלת הצעות
מסמך הבהרות במכרז 1/2014
טופס רישום להגשת מכרזים

 22.1.2014

בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע- 2010, הרינו להודיע על כוונתנו להתקשר עם חברת ג'ניוס 11 סיסטמס בע"מ כספק יחיד לרכישת תוכנת SPSS של IBM.
לפרטים נוספים נא לעיין בקבצים המצורפים:

23.7.2013
הודעה על פטור ממכרז
לאחר בחינת האפשרות לקיים מכרז עבור ביצוע עסקת ליסינג ל- 3 רכבים במכללה, ולאור חוסר הענות מטעם חברות הליסינג בשל העובדה שמדובר בשלושה רכבים בלבד, נמצא כי עריכת מכרז בנסיבות אלו לא תשרת כל מטרה ולא תבטיח למכללה כל יתרונות שהם, וכי מוצדק וסביר שלא לקיים מכרז. לפיכך, ועדת המכרזים אישרה מתן פטור ממכרז.
 
10.5.2013

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי השגחה בבחינות

פרסום הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השגחה בבחינה
הסכם מכרז 04.2013 למתן שירותי השגחה בבחינות
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי השגחה בבחינות
מסמך הבהרות במכרז 04.2013 למתן שירותי השגחה בבחינות

 

 4.2013
 

מסמך הבהרות למכרז 03/2013 פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי רישוי, איפיון, יישום והטמעה מערכת ERP של פריוריטי

מסמכי מכרז 03.2013
פרסום פריורטי
פרסום בערבית

6.3.13


19.2.13

הבהרות מכרז סגור שיפוצי קיץ 18.7.12

 "מכרז מכונות אוטומטיות"

פרסום מכרז
הזמנה להציע הצעות
הצעת הספק
הסכם
נספח שירותים
כתב ערבות ושמירת סודיות
פרוטוקול סיור קבלנים
מכרז מס' 2/05/05 - הבהרות 1
מכרז מס' 2/05/05 - הבהרות 2

 

 

21.6.12

מסמך הבהרות במכרז 01/2012 10.1.12
נספח ביטוחים מיקרוסופט מעודכן 10.1.12
הזמנה להציע הצעות עבור חידוש רישוי מוצרי מיקרוסופט מכרז מס' 01/2012 29.12.11
הצעה - רישוי מיקרוסופט 29.12.11
הסכם מיקרוסופט מכרז פומבי / 2011 29.12.11
מפרט טכני רישוי מיקרוסופט 29.12.11
מכרז מיקרוסופט (ערבית) 29.12.11
הבהרה - ערבות המכרז תהיה בתוקף מתאריך 15/8/11 ועד לתאריך 15/11/11  
עוד הבהרה חשובה:
"מדובר במכרז לשירותי ניקיון ע"פ המפורט במסמכי המכרז ולא לתחזוקת מערכות מסוג כלשהו"
 

 רשימת ספקים

ספקי ציוד קולנוע:

 • דיגיטל ויז'ן
 • מעגל סגור
 • אחים יוגנד
 • A.B.S
 • בנד פרו
 • טים ציוד טלויזיה וסחורה בע"מ 
 • "דור מערכות"

קבלני שיפוצים:

 • עד גג -  קבלן שיפוצים
 • שי סמוכה - קבלן שיפוצים
 • אטריום - קבלן שיפוצים
 • דוד יסודות - קבלן שיפוצים
 • א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ
 • ח.ש.ק -בניה ופיתוח בע"מ

 

ציפי אדרי
מנהלת רכש

03-6996168