מכרזים

ל"הודעות וועדת מכרזים" לחץ כאן

בעמוד זה מתפרסמים המכרזים לאספקת שירותים עבור מכללת סמינר הקיבוצים.

הודעות בנושאי רכש ומכרזים תאריך פרסום
מכרז פומבי מס' 4/2020 06.08.20
מכרז לרכישת שירותי פרסום ומדיה - עדכון מסמך הבהרות 25.08.20
מכרז לרכישת שירותי פרסום ומדיה 06.08.20
נספח ג' למכרז – חוזה למתן שירותים                                               06.08.20
מכרז פומבי מס' 6/2020 03.08.20
מכרז לרכישת ותקנת וילונות - קובץ הבהרות 17.08.20
מכרז לאספקת והתקנת וילונות מגדל השחר                                      03.08.20
מכרז הסכם אספקה והתקנת וילונות 03.08.20
נספח לחוזה 03.08.20
מכרז פומבי מס' 5/2020  28.07.20
מכרז להזמנת שירותי הובלה - קובץ הבהרות  20.08.20
רשימת מפרט מכונות סדנת עיצוב להובלה 20.08.20
מכרז לרכישת שירותי הובלה                                                        28.07.20
חוזה למתן שירותים 28.07.20
מכרז פומבי מספר 2/2020 15.06.20
מכרז מעודכן 07.07.20
הסכם מעודכן 07.07.20
מסמך הבהרות 07.07.20
מכרז למתן שירותי ניקיון במכללה 15.06.20
נספח ה' למכרז מתן שירותי ניקיון - חוזה                                  15.06.20
מכרז פומבי מספר 1/2020 - בוטל ויפורסם מחדש  25.05.20
שאלות ותשובות הבהרה למכרז הפעלת קפיטריה במכללה 22.06.20
מכרז לקבלת הצעות לניהול, אחזקה והפעלת קפיטריה במכללה - נוסח מעודכן נקי 22.06.20
מסמך חוזה למכרז קפיטריה במכללה - נוסח מעודכן נקי 22.06.20
מכרז לקבלת הצעות לניהול, אחזקה והפעלת קפיטריה במכללה 25.05.20
חוזה למכרז קפיטריה 25.05.20
נספח מחירון קפיטריה 25.05.20
נספח 1 א' לחוזה - תשריט קפיטריה ראשית  25.05.20
נספח 1 ב' לחוזה - תשריט בר קפה 25.05.20
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ללא מכרז 18.05.20
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ללא מכרז 18.05.20
הודעה על החלטה להתקשר בפטור ממכרז 13.04.20
הודעה בדבר פטור ממכרז 27.02.20
החלטה לפי תקנה 3, להאריך את ההתקשרות עם ספק "פרח השקד" לשירותי נקיון בחמישה חודשים וזאת עד לסיום של הליכי מכרז חדש הנמצא בשלבי הכנה. 19.01.20
כוונה להתקשר עם ספק יחיד 01.08.19
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד להקמת מתחם למידה אקולוגי – אדן מיחזור עץ בע"מ 01.08.19
חוות דעת לצורך התקשרות עם ספק יחיד 01.08.19

מכרז פומבי מס' 4/2019

16.05.19
נספח ג' - עדכון למכרז תקשורת פאסיבית 11.06.19
מפרט טכני למכרז תקשורת פאסיבית - מעודכן 06.06.19
שאלות ותשובות למכרז תקשורת פאסיבית 06.06.19
פרוטוקול סיור מציעים 26.05.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביות סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה, במסגרת של מכרז פומבי, לקבל הצעות לאספקה, התקנה ומתן אחריות לתשתיות תקשורת פסיביות, על פי תנאי המכרז. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים" החל מתאריך 16.5.19. סיור מציעים (השתתפות לא חובה) יתקיים ביום ראשון 26.5.19 בשעה 10:00. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום ראשון 16.6.19 בשעה 12:00. 16.05.19
מסמכי מכרז 16.05.19
כתב כמויות 16.05.19
מפרט טכני 16.05.19

מכרז פומבי מס' 3/2019

16.04.19
עדכון מסמך שאלות ותשובות למכרז קורס עזרה ראשונה 20.05.19
שאלות ותשובות למכרז קורס עזרה ראשונה 14.05.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה.
סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה, במסגרת של מכרז  פומבי, לקבל הצעות להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה, על פי תנאי המכרז.
ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה תחת כותרת "מכרזים" החל מתאריך 16.4.19.
ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום 2.5.19 בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 14.5.19
הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד, ללא ציון סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום חמישי 22.5.19  בשעה 12:00.
16.04.19
מסמכי מכרז 16.04.19

מכרז שמירה מס' -  1/2019 

05.02.19
שאלות ותשובות למכרז 1/2019 -  קובץ שני 26.02.19
שאלות ותשובות למכרז  1/2019 21.02.19
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי שמירה ואבטחה   
סיור מציעים (השתתפות חובה) יתקיים ביום שלישי 5.2.19 בשעה 10:00.
יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום שלישי 5.3.19  בשעה 12:00.
05.02.19
מסמכי המכרז 1/2019 05.02.19

מכרז פומבי מס'  - 8/2018

שאלות ותשובות 27.12.18

נספח ג' מעודכן למכרז להגשה

נספח ג' מעודכן מפרט לחומרים למכרז חומרי ניקוי 27.12.18

הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת פומבי לרכישה ואספקה של חומרי ניקוי

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 149 ת"א החל מיום שני 3.12.18 בימים א-ה בין השעות: 8:00-14:00 (לא כולל ערבי חג וחגים). כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה.

ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום 20.12.18 בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 27.12.18

הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד, ללא ציון סימן זיהוי של המציע. יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר מיום חמישי 3.1.19  בשעה 12:00.

מסמכי מכרז

נספח ג' למכרז לא להגשה

28.11.18

מכרז מס' 7/2018

שאלות ותשובות 27.12.18

נספח ד' מעודכן 27.12.18

נספח ד קובץ אקסל למילוי ולהגשה 27.12.18​ קובץ זה יש להגיש ע"ג דיסק און קי.

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי למתן שירותי דפוס - מסמכי המכרז

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המכללה ביחידת הרכש של המכללה בדרך נמיר 149 ת"א החל מיום 28.11.18  בימים א-ה בין השעות: 8:00-14:00 (לא כולל ערבי חג וחגים).
כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר המכללה.

ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד לא יאוחר מיום חמישי 13.12.18  בשעה 12:00. תשובות לשאלות והערות, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר בלבד עד ליום 27.12.18.

 

28.11.18

מכרז מס' 4/2018

הזמנה להציע הצעות עבור מתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

פנייה לקבלת הצעות למתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

שאלות ותשובות מסיור מכרז מכונות שתיה 9.7.18

הודעה דחופה - מכרז למתן שירותי אספקת והצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי מזון ומשקאות

28.6.18

מכרז מס' 3/2018

הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי לאספקת תווי שי משולבים

פנייה לקבלת הצעות לאספקת תווי שי משולבים

תשובות לשאלות הבהרה מכרז לאספקת תווי שי משולבים

נספח א' - 2 פרטי המציע ונסיונו

28.6.18

 רשימת ספקים

ספקי ציוד קולנוע:

 • דיגיטל ויז'ן
 • מעגל סגור
 • אחים יוגנד
 • A.B.S
 • בנד פרו
 • טים ציוד טלויזיה וסחורה בע"מ 
 • "דור מערכות"

קבלני שיפוצים:

 • עד גג -  קבלן שיפוצים
 • שי סמוכה - קבלן שיפוצים
 • אטריום - קבלן שיפוצים
 • דוד יסודות - קבלן שיפוצים
 • א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ
 • ח.ש.ק -בניה ופיתוח בע"מ

 

ציפי אדרי
מנהלת רכש

03-6996168