المحاضرون

د. ميمي حسكين – رئيسة قسم الأدب

د. استي أديفي شوشان
د. براخا بن شماي
فيريد غينزبورغ
د. ليلي غلنزر
د. طال هولتس
د. شبولت زايت
د. حسكين ميمي
د. دينا حروف
د. عومري يافين
د. حانا لفنات
حانا لوك
د. يعيل مشعالي
د. عيديت نوف
د. ليلاخ نايشتت
د. عوديد مندا ليفي
روني سومك
د. مرغاليت عوفاديا
د. زميرا بوران تسيون
د. يوفال باز
د. يهوديت برناس
د. رفيف رايخرط
د. هداس شبات ندير
د. ريما شيخمنتر
بروفسور زيفا شمير