הנחיות להכנת תיק קידום להגשה לוועדת המינויים

חבר סגל המבקש לקבל דרגת קידום צריך להגיש תיק שיכיל את המסמכים שיפורטו להלן:

 • מסמך פרטים אישיים (סעיף א', להלן)
 • מסמכים המתייחסים לשלושה תחומים: הוראה, יזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית בקמפוס ומחוצה לו ופרסומים (סעיפים ב' – ד', להלן).
 • טופס "סגל ליבה" חתום.

המסמכים שיוגשו יהוו מרכיב אחד, לצד חומרים נוספים רלוונטיים שיעמדו לעיני הוועדה.

הערות:
א. הוועדה תחזיר למועמדים לתיקון קורות חיים, רשימות ופרסומים שלא הוגשו כראוי (אתם מוזמנים לפנות לנציגי התחום שלכם בוועדת המינויים המקצועית והנחייה ולסיוע).
ב. אין לרשום אותו הפריט במדורים שונים; כל פריט יופיע פעם אחת בלבד.
ג. במעבר מדרגה לדרגה יש להפריד בקו בין הרשימות שהוגשו לדרגה הקודמת לבין הפרטים החדשים, בכל אחד מהפרקים.
ד. בנוסף להגשת התיק יש לשלוח קובץ ובו תקציר של החומר בדוא"ל לאורלי סילוק orly.siluk@smkb.ac.il

התקציר כולל:
    פרק פרטים אישיים- במלואו
    פרק הוראה- רשימת הקורסים בלבד
    פרק יוזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית - במלואו
    פרק פרסומים- במלואו.

 

להלן פירוט התחומים:
א. פרטים אישיים (לחצו לצפיה בתבנית קורות חיים)

סעיפים 2-6 נא להגיש בטבלה.

1. שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת המגורים, מספרי טלפון (בית,נייד), כתובת אלקטרונית ותאריך לידה.
2. השכלה אקדמית: התואר, החוג, שם המוסד, שנת קבלת התואר. בתואר השני והשלישי - יש לרשום את שם המנחה/ים ואת שם העבודות.
3. השכלה פדגוגית: שם המוסד, שם התעודה, שנה.
4. ותק וניסיון בהוראה: שנים, שם המוסד, תיאור המוסד (יסודי, חט"ב, תיכון, אקדמי) היקפי משרה.
5. פרטים על מקומות עבודה ותפקידים, כולל מספר שנות העבודה בכל מקום (ניתן להתייחס גם למקומות עבודה שאינם קשורים ישירות להוראה).
6. השתלמויות ולימודים מסוגים שונים, בהיקף 56 שעות ויותר.

בנוסף יש לצרף סיכום של ה"אני המאמין הפרופסיונאלי", בהיקף של עד עמוד אחד, המתאר אבני דרך משמעותיות בהתפתחות בתחום מקצועות ההתמחות ועמדות אישיות כלפי הכשרת מורים בכלל וכלפי מגמות חדשות בהכשרת מורים בפרט; פרטים על סגנון ההוראה ויוזמות, פיתוח חומרי למידה בהם לקח חלק וסדר עדיפויות בהחלטות פרופסיונאליות; מיקומם של תחומי הידע אותם המורה מלמד בתהליך ההכשרה של הסטודנטים.

ב. הוראה

1. רשימת קורסים שהמורה לימד בעבר ומלמד כיום במכללה (יש לצרף סילבוסים בנספח).
2. חומרי למידה והערכה (לדוגמה: מטלות, מבחנים, עבודות וכד') מייצגים שהמורה פיתח לשימושו בקורס (מדגם של עד 5 קורסים, לפי בחירה). ניתן לצרף הסבר או הנמקה לשימוש בדרכי למידה והערכה אלה.
3. רשימות קורסים ופעילויות הוראה במוסדות הוראה או מוסדות אקדמיים אחרים.

ג. יזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית בקמפוס ומחוצה לו

1. תפקידים במכללה: על המורה לפרט בקצרה את תרומתו לקידום התחום במסגרת התפקיד שמילא.
2. הובלה וחברות בוועדות ובצוותי עבודה במכללה, שמעבר לשייכות למסגרות המחייבות וללא תגמול כספי.
3. השתתפות במסגרות התפתחות מקצועית במכללה ומחוצה לה: קבוצות עניין של מכון מופ"ת, פדגוגיה דיגטלית, TPACK, השתלמויות של קידום הוראה במכללה, למידת צוות וכדו'.
4. יוזמות מחוץ למכללה.
5. ייזום וארגון כנסים, ימי עיון והשתלמויות במכללה ומחוצה לה.
6. קידום פרויקטים וייזום חידושים במכללה ומחוצה לה.
7. תרומה למערכת החינוך ולבתי ספר.
8. תרומה לקהילה ולחברה.

 • כל היוזמות יוצגו ברשימה ממוספרת שבה ייכתבו: שם היוזמה, שנה, שמות המשתתפים ובנוסף, משפטים ספורים על מהות היוזמה ועל חלקו של מגיש התיק ביוזמה. לכל יוזמה יש לצרף אסמכתא מתאימה. 
 • יש לציין אלו יוזמות הובלו ע"י מגיש התיק ובאלו יוזמות נטל מגיש התיק חלק אך הן הובלו ע"י אדם אחר.
 • יש להתייחס רק לסעיפים הרלוונטיים עבורך.

ד. פרסומים - פרק זה מתחלק לארבעה חלקים

חלק ראשון - פרסומים
החומר יוגש בפורמאט של רישום פריט ביבליוגרפי כמקובל (ראו כללי ציטוט ביבליוגרפי). לפי הקטגוריות שלהלן:

 • ספר מדעי/מקצועי.
 • מאמר בכתב עת מדעי-מקצועי עברי או לועזי שפיט.
 • מאמר בכתב עת מדעי-מקצועי עברי או לועזי לא שפיט
 • מאמר בספר (קובץ מאמרים) מדעי/מקצועי.
 • עריכת ספר או כתב עת.
 • ערך באנציקלופדיה או בלכסיקון.
 • מאמר ביקורת או ביקורת פרסום מקצועי.
 • שיפוט וייעוץ פרסומים מדעיים (שם כתב העת, השנה, אישור המערכת- ללא פרטי המאמר).
 • השתתפות במערכת של כתב עת.
 • דו"ח מחקר שהועבר לשיפוט חיצוני.
 • דו"ח מחקר פנימי.
 • נייר עמדה.
 • יצירה אומנותית בכלי מדיה שונים.

לגבי כל אחד מהפרסומים יש לצרף שער ותוכן של הספר או עמוד ראשון של המאמר. במקרה הצורך תפנה הוועדה אל איש הסגל שיעביר אליה את החומר במלואו. עבודת הדוקטורט תרשם בסעיף "השכלה אקדמית" - ולא בסעיף פרסומים.

חלק שני - פיתוח חומרי למידה

 • חומרי למידה לשימוש שמעבר להוראת קורסי ההוראה וחומרי למידה שפורסמו ע"י גורמים כמו הוצאת ספרים ומשמשים תלמידים ומורים מחוץ למכללה - יש לפרט בסעיף זה.

למשל:

1. תכניות לימודים; יחידות הוראה.
2. ספרי לימוד; חוברות למידה; חוברות עבודה; מקראות או אסופות אחרות; ערכות למידה.
3. קורסים מקוונים
4. מרכזי למידה; מעבדות.
5. משחקים לימודיים.
6. תוכנות ולומדות מחשב/ תקליטורים חינוכיים; עזרי הוראה אור קוליים, אתרי אינטרנט לימודיים.
7. יעוץ ושיפוט אקדמי ופדגוגי ליחידת הוראה, תכנית לימודים, ספרי לימוד וכד'.
8. הפקת יצירות אמנות, תערוכות ומיצגים.

יש לפרט את חומרי הלמידה בפורמאט של רישום פריט ביבליוגראפי: שמות המחברים לפי סדר ההופעה, שנת הפרסום, שם הפריט וההוצאה.

לגבי כל אחד מחומרי הלמידה על איש הסגל לצרף:

למי נועד חומר זה (סטודנטים, מורי מורים, מורים, תלמידים...), תיאור תמציתי של החומר (תכנים, פרקים, נושאים....), צילום של שער ותוכן עניינים של החומר (במידה וקיים).

במידת הצורך תפנה הוועדה אל איש הסגל על מנת שיעביר אליה את החומר במלואו.
חומרים שמופיעים בסעיף זה לא יוצגו בפרק הפרסומים.

חומרי למידה שאיש הסגל מפתח במהלך ההוראה לשימושו ירשמו בסעיף "הוראה".

חלק שלישי - כנסים

 • הרצאה בכנס מדעי/מקצועי (מכללתי, ארצי, בינלאומי) יש לציין לפי סדר כרונולוגי את שם הכנס ומקומו, תאריך ושם ההרצאה. 
 • יש לציין האם זו הייתה הרצאה או פוסטר וכו'.
 • במידה ויש יותר ממחבר אחד- יש לציין מי הציג את החומר.

חלק רביעי - הנחייה

 • הנחיית עבודות אקדמיות לקראת תואר מתקדם (תואר שני ושלישי), הנחיית עבודות בתחום היצירה והאמנות.

הערות:
א. הוועדה תחזיר למועמדים לתיקון קורות חיים, רשימות ופרסומים שלא הוגשו כראוי (אתם מוזמנים לפנות לנציגי התחום שלכם בוועדת המינויים המקצועית והנחייה ולסיוע).
ב. אין לרשום אותו הפריט במדורים שונים; כל פריט יופיע פעם אחת בלבד.
ג. במעבר מדרגה לדרגה יש להפריד בקו בין הרשימות שהוגשו לדרגה הקודמת לבין הפרטים החדשים, בכל אחד מהפרקים.
ד. בנוסף להגשת התיק יש לשלוח קובץ ובו תקציר של החומר בדוא"ל לאורלי סילוק. התקציר כולל:
    פרק פרטים אישיים- במלואו
    פרק הוראה- רשימת הקורסים בלבד
    פרק יוזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית - רשימה בלבד ללא פירוט
    פרק פרסומים- במלואו.