דרגות קידום לסגל האקדמי

 

איש סגל אקדמי יוכל להגיש תיק להגשת בקשה לדרגות קידום לאחת משתי ועדות המינויים המתקיימות במכללה, ובהתאם לצורת ההעסקה:

  • ועדת מינויים לסגל בכיר חוקר
  • ועדת מינויים לסגל בכיר אחר

ועדת המינויים לסגל בכיר חוקר

ועדת המינויים מורכבת מוועדה מקצועית ומוועדה עליונה.
יו"ר הוועדה העליונה הוא פרופ' אייל נווה

נציגי התחומים בוועדת המינויים הנם:
חינוך - ד"ר מירי שינפלד
מדעים - פרופ' דורית פטקין
מדעי הרוח - פרופ' שי פרוגל
הדרכה - ד"ר רותי ברקאי

נציגי הוועדה העליונה:
פרופ' רותי זוזובסקי
פרופ' ליאורה גביעון

ד"ר יהודית וינברגר 
(משקיפה)
 

ועדת המינויים לסגל בכיר אחר

ועדת המינויים מורכבת מנציגי הפקולטה ומוועדה עליונה.
יו"ר הוועדה העליונה היא ד"ר עדי שרעבי

נציגי הפקולטות/תחומים בוועדת המינויים הנם:
חינוך - ד"ר מיכל קרן
מדעים - ד"ר אדיב גל
אמנויות - ד"ר אלה באוור
מדעי הרוח והחברה (תכניות הטיפול) - ד"ר יפתח רון
מדעי הרוח והחברה - ד"ר בוורלי טופז

נציגי הוועדה העליונה:
ד"ר עדי שרעבי
ד"ר אמנון יובל

ד"ר יהודית וינברגר 
(משקיפה)


קריטריונים לקידום
(1) מצוינות בהוראה
(2) יזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית
(3) פרסומים.
המשקולות הניתנים לקריטריונים השונים בכל דרגה ודרגה משתנים ומשקפים את התפיסה אודות ההתפתחות הרצויה של אנשי סגל ההוראה במכללות לחינוך.

חובת שהייה בדרגה
עליה בדרגה מותנית בהמתנה של שלוש שנים לפחות בין דרגה לדרגה.

מועד קבלת הדרגה
מורים שדרגתם תאושר, יהיו זכאים לתגמול, מתחילת שנת הלימודים העוקבת לשנה בה הוגשה הבקשה לדרגת קידום.

זכאות לבקשה חוזרת לדרגת קידום במקרים של דחיית הבקשה
א. דחייה בשל העדר מכסות - זכאי המורה לחדש את בקשתו בכל שנה שלאחר הדחייה.
ב. דחייה בשל אי עמידה בקריטריונים של הדרגה המבוקשת - זכאי המורה לחדש את בקשתו שנתיים לאחר מועד הדחייה, ולא יותר מ- 2 פעמים.
 

סגל אקדמי המועסק בהסכם של הסתדרות המורים

ההסכם בדבר הנהגת דרגות קידום במכללות להכשרת עובדי הוראה נחתם בין ממשלת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לבין הסתדרות המורים בישראל, במאי 1997 ומיושם במכללות החל מספטמבר 1997 (תחילת שנת תשנ"ח).
 

דרגות הקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק בהסכם הסתדרות המורים: מורה, מורה בכיר, מרצה ומרצה בכיר.

  • שימו-לב: אנשי סגל אשר מקבלים את משכורתם ישירות ממשרד החינוך, נדרשים להגיע להיוועצות עם משאבי אנוש, טרם הגשת התיק.

זכאות לקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק בהסכם הסתדרות המורים: בקשה לדרגת קידום יכולים להגיש רק בעלי משרה קבועה של 50% ומעלה במכללה בהוראה באקדמיה, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה.
 

סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת

דרגות הקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת מחולקות לשני מסלולי קידום:
דרגות קידום במסלול סגל בכיר חוקר: מרצה, מרצה בכיר.
דרגות קידום במסלול סגל בכיר אחר: מורה, מורה בכיר.

זכאות לקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת: בקשה לדרגת קידום יכולים להגיש חברי סגל אקדמי, שמועסקים במכללה ברצף של שלוש שנים לפחות ובהיקף משרה של 50% ומעלה בכל אחת משלוש השנים האחרונות, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה.


הנחיות להכנת תיק להגשת בקשה לוועדת המינויים לדרגות קידום