דרגות קידום לסגל האקדמי

 

איש סגל אקדמי יוכל להגיש תיק בקשה לדרגות קידום לאחת משתי ועדות המינויים המתקיימות במכללה, ובהתאם לצורת ההעסקה:

  • ועדת מינויים לסגל בכיר חוקר
  • ועדת מינויים לסגל בכיר אחר

ועדת המינויים לסגל בכיר חוקר

ועדת המינויים מורכבת מוועדה מקצועית ומוועדה עליונה.
יו"ר הוועדה העליונה הוא פרופ' אייל נווה

נציגי התחומים בוועדת המינויים הנם:
חינוך - ד"ר מירי שינפלד
מדעים - פרופ' יובל חלד
מדעי הרוח - ד"ר תמר קטקו
אמנויות – ד"ר טל דקל

נציגי הוועדה העליונה:
פרופ' רותי זוזובסקי
פרופ' שוש לשם

פרופ' יהודית וינברגר 
(משקיפה)

ועדת המינויים לסגל בכיר אחר

ועדת המינויים מורכבת מנציגי הפקולטה ומוועדה עליונה.
יו"ר הוועדה העליונה היא ד"ר עדי שרעבי

נציגי הפקולטות/תחומים בוועדת המינויים הנם:
חינוך - ד"ר מיכל קרן
מדעים - ד"ר אדיב גל
אמנויות - ד"ר אלה באוור
מדעי הרוח והחברה (תכניות הטיפול) - ד"ר יפתח רון
מדעי הרוח והחברה - ד"ר בוורלי טופז

נציגי הוועדה העליונה:
ד"ר עדי שרעבי
ד"ר אמנון יובל

פרופ' יהודית וינברגר 
(משקיפה)

 

קריטריונים לקידום

קריטריונים ומשקולות לקידום 
    מסלול חוקר מסלול אחר / נלווה
  הקריטריון מרצה מרצה בכיר מורה / מרצה נלווה מורה בכיר / מרצה בכיר נלווה
1 מצוינות בהוראה 40% 20% 50% עליית מדרגה ביחס לאחר
2 יוזמות ומעורבות בפעילות אקדמית וחינוכית 40% 40% 40%
3 פרסומים 20% 40% 10%

המשקולות הניתנים לקריטריונים השונים בכל דרגה ודרגה משתנים ומשקפים את התפיסה אודות ההתפתחות הרצויה של אנשי סגל ההוראה במכללות לחינוך.

חובת שהייה בדרגה
עליה בדרגה מותנית בהמתנה של שלוש שנים לפחות בין דרגה לדרגה.

מועד קבלת הדרגה
מורים שדרגתם תאושר, יהיו זכאים לתגמול:
מורים המועסקים בהסכמי ות"ת: מתחילת שנת הלימודים העוקבת לשנה בה הוגשה הבקשה לדרגת קידום;
מורים המועסקים בהסכמי הסתדרות המורים: בהתאם להסכם החדש מחודש אפריל בשנה של קבלת הדרגה.

זכאות לבקשה חוזרת לדרגת קידום במקרים של דחיית הבקשה
א. דחייה בשל העדר מכסות - זכאי המורה לחדש את בקשתו בכל שנה שלאחר הדחייה.
ב. דחייה בשל אי עמידה בקריטריונים של הדרגה המבוקשת - זכאי המורה לחדש את בקשתו שנתיים לאחר מועד הדחייה, ולא יותר מ- 2 פעמים.

קידום סגל אקדמי המועסק בהסכם של הסתדרות המורים

ההסכם בדבר הנהגת דרגות קידום במכללות להכשרת עובדי הוראה נחתם בין ממשלת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר לבין הסתדרות המורים בישראל, במאי 1997 ומיושם במכללות החל מספטמבר 1997 (תחילת שנת תשנ"ח). הסכם זה (הנקרא "רפורומות במכללות להכשרת עובדי הוראה - מתוקן) עודכן ב- 5.2.2019.

דרגות הקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק בהסכם הסתדרות המורים: מרצה / מרצה נלווה; מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה; פרופ' חבר / פרופ' חבר נלווה; פרופ' מן המניין.

זכאות לקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק בהסכם הסתדרות המורים:

בקשה לדרגת קידום לדרגת מרצה / מרצה נלווה יכולים להגיש רק בעלי משרה קבועה של 60% ומעלה במכללה, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה, כאשר לפחות 50% ממשרתם במסלולים אקדמיים.

בקשה לדרגת קידום לדרגת מרצה בכיר / מרצה בכיר נלווה יכולים להגיש רק בעלי משרה קבועה של 65% ומעלה במכללה, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה, כאשר לפחות 50% ממשרתם במסלולים אקדמיים.

בקשה לדרגת קידום לדרגת פרופ' חבר / פרופ' חבר נלווה יכולים להגיש רק בעלי משרה קבועה של 100% במכללה, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה, כאשר לפחות 75% ממשרתם במסלולים אקדמיים.
 

קידום סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת

דרגות הקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת מחולקות לשני מסלולי קידום:
דרגות קידום במסלול סגל בכיר חוקר: מרצה, מרצה בכיר.
דרגות קידום במסלול סגל בכיר אחר: מורה, מורה בכיר.

זכאות לקידום במסלול הקידום של סגל אקדמי המועסק על פי הסכמי ות"ת: בקשה לדרגת קידום יכולים להגיש חברי סגל אקדמי, שמועסקים במכללה ברצף של שלוש שנים לפחות ובהיקף משרה של 50% ומעלה בכל אחת משלוש השנים האחרונות, זאת בכפוף לחתימה על טופס "סגל ליבה" של המכללה, ובהמלצת דיקן הפקולטה.


הנחיות להכנת תיק להגשת בקשה לוועדת המינויים לדרגות קידום