דרגות קידום לסגל האקדמי - מידע כללי

קביעת דרגה אקדמית וקידום אקדמי, על פי החלטת ועדת מינויים של המכללה ובהתאם למכסות שיקבעו על ידי הנהלת המכללה.
איש סגל אקדמי יוכל להגיש תיק בקשה לדרגות קידום בתנאי שעומד בדרישות הסף
היקף משרה/רצף העסקה (למידע: העסקה בהסכם הסתדרות המוריםהעסקה בהסכם ות"ת.) לאחת משתי ועדות המינויים במכללה:
ועדת מינויים לסגל בכיר חוקר, ועדת מינויים לסגל בכיר נלווה (אחר)

חובת שהייה בדרגה
עליה בדרגה מותנית בהמתנה של שלוש שנים לפחות בין דרגה לדרגה.

 הודעה על מועד הגשת תיקי הקידום תפורסם לסגל האקדמי באמצעות מערכת המכלול/ מייל האירגוני.

 המועמד יגיש את תיק הקידום למנהל המחלקה/התכנית/החוג לא יאוחר מהמועד שנקבע בפרסום.

מנהל המחלקה/החוג/התכנית ימלא את טופס חוות הדעת ויגיש אותה בצרוף התיק לדיקן הפקולטה. דיקן הפקולטה יזמן את המועמד לפגישה, בה ישקף לו את המלצותיו להמשך ההליך.

במידה שדיקן הפקולטה ממליץ על המשך ההליך - ימלא חוות דעת  מפורטת ויעבירה יחד עם תיק הקידום לוועדת המינויים המתאימה.

מועד קבלת הדרגה
מורים שדרגתם תאושר, יהיו זכאים לתגמול:
מורים המועסקים בהסכם הסתדרות המורים: מחודש אפריל בשנה של קבלת הדרגה (בהתאם להסכם החדש מ- 2019).
מורים המועסקים בהסכם ות"ת: מתחילת שנת הלימודים העוקבת לשנה בה הוגשה הבקשה לדרגת קידום.

במקרה של אי עמידה בקריטריונים של הדרגה המבוקשת זכאי המורה לחדש את בקשתו שנתיים לאחר מועד הדחייה לאותה ועדה.

במקרה בו איש הסגל מחליט לעבור לערוץ קידום אחר – יוכל לחדש את בקשתו שנה לאחר מועד הדחיה.