שכ"ל לימוד - הנחות ונוהל ביטול

נוהל הנחות

על כל סדנה שנייה ומעלה - זכאות ל- 10% הנחה
סגל וגמלאי/ות המכללה, סטודנטים/ות הלומדים/ות במכללה ובוגרי/ות המכללה – זכאות ל-10% הנחה
אין כפל הנחות

ל- 2 סדנאות ומעלה, נא לפנות לצורך הרישום להדר כרמי אלון  Hadar.CarmiAlon@smkb.ac.il

נוהל הפסקת לימודים לסמסטר ב תשע"ח

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים בסמסטר ב' הינו 4.3.2018

ביטול הרשמה ו/או הפסקת לימודים ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מנהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218, או למייל Ofra.Ronen@smkb.ac.il. 

לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד/ עלות הסדנה, בהתאם לנהלי הפסקת לימודים.

1. הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד ה- 18/2/2018, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד / עלות הסדנה.
2. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 19/2/18 עד ה- 3/3/18, תחייב את הלומד ב- 15% משכר הלימוד המלא / עלות הסדנה.
3. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 4/3/18 עד ה- 18/3/18, תחייב את הלומד ב-20%  משכר הלימוד המלא / עלות הסדנה.
4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 19/3/18 עד ה- 2/4/18, תחייב את הלומד ב-  40% משכר הלימוד המלא.
5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים החל מ- 3/4/18 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד/ עלות הסדנה והאגרות (אם יש).

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה – תבוטל ההנחה/המלגה (אם יש).

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה – תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

אי קיום קורס:
מכללת סמינר הקיבוצים שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קורסים שמספר הנרשמים אינו מאפשר את פתיחתם. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
הודעה על ביטול קורס תתפרסם באתר.

החנייה במקום - בתשלום של 20 ש"ח