תשלום שכר לימוד

 
שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ח. קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום לתואר שני

 

גובה שכר לימוד

שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
לכל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).
מודגש בזאת כי סדרי התשלום חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גורם חוץ.

שכר הלימוד כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכל שינוי שיחול במהלך השנה בשכר הלימוד או בתשלומים הנלווים יחול על הסטודנט.

* שכר לימוד מלא לשנת תשע"ז הינו בסך 13,698 ₪ צמוד למדד 7/2016. 

סטודנט לתואר מוסמך בחינוך  M.Ed או מוסמך בהוראה (.M.TEACH)

אורך הלימודים שנתיים. עלות שכ"ל למסלול 200%.
בכל שנה יעמוד שכר הלימוד על 100% ללא קשר למס השעות ילמד הסטודנט באותה השנה.

  • הארכת משך התוכנית  לשנה נוספת תחייב את הסטודנט בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד לשנה.
  • סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים, יחויב בתשלום מלא של שכ"ל 200% .
  • סטודנט במסלול M.Ed וזקוק להשלמות קורסים בלימודי ה B.Ed , יחויב בתשלום בשיעור של 1/24 בנוסף לשכ"ל בגין לימודי ההשלמה. עלות שעה עומדת על 1/24.
  • סטודנט הלומד בתכנית אוריינות חזותית , יחוייב עבור סדנאות יצירה בעלות של 1 ש"ש שכר לימוד {1/11 לשעה} בנוסף לשכר הלימוד לכל שנת לימוד במשך שנתיים (2 ש"ש סה"כ לתכנית).
  • קורסים חוזרים - סטודנט M.Ed  יחוייב בתשלום עבור קורס חוזר לפי ש"ש בפועל (1/24 ש"ש).
  • תשלום (2 ש"ש בתעריף 1/24 ) בגין גרירת הגשת עבודת גמר במסלול העיוני.
  • מסלול עם תיזה

משך הלימודים שנתיים, עלות שכ"ל למסלול 200%, (19 ש"ש+ תיזה) הארכת משך התוכנית  לשנה נוספת תחייב את הסטודנט בשיעור של 10%  מגובה שכר הלימוד המלא, מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.

זמן הנדרש להגשת תיזה - שנה מסיום הלימודים ללא תשלום נוסף, חריגה מעבר לכך תחייב את הסטודנט בגובה 10% משכר לימוד(ממחצית התשלום מסך התשלום לתכנית).

בוגרי תכניות M.Ed שסיימו בעבר המבקשים להשלים תיזה ידרשו לתשלום 2 ש"ש בגין התיזה + 3 ש"ש קורסי השלמה לתיזה. לפי תעריף 1/11

עדכון - תשלום בגין גרירת לימודים - החל משנה"ל תשע"ח
החל משנת הלימוד תשע"ח בעקבות המעבר לתיקצוב ות"ת יחול שינוי בחישוב בגין גרירת לימודים.
סטודנט הלומד בתכניות לתואר שני, הגורר הגשת עבודת תזה/עבודת גמר מעבר לשנה,
ישלם תשלום בגובה 10% משכר לימוד (ממחצית התשלום מסך התשלום לתכנית).

תואר שני טיפול באמצעות אמנויות -תואר מוסמך בטיפול באמצעות אמנויות (M.A.A.T)

שכר הלימוד הינו  28,900 ₪  לשנה לכל שנת לימוד, בתוספת תשלומי אגרות
- אורך הלימודים שנתיים (לא כולל את שנת הסטאז'). עלות שכ"ל לכל תכנית הלימודים  200%.
- שכ"ל בכל שנת לימוד מתוך השנתיים יעמוד על 100%.
-  קורסים חוזרים (בטווח הלימודים או בתום השנתיים) - יחויבו בתשלום 1/51 * (צמוד מדד) ; ועל  בסיס מקום  פנוי.
- גרירת לימודים (מעבר לשנתיים) - חיוב על פי מספר השעות. עלות שעה 1/51* (צמוד מדד) ; ועל  בסיס מקום  פנוי.
- גרירת לימודים בגין אי הגשת עבודת הגמר - על פי תקנון הלימודים, הגשת עבודת הגמר מותרת עד  שנה מסיום סדנת עבודת הגמר. מעבר לתקופת זמן זו, נדרש תשלום של 2 ש"ש (1/51)*. (צמוד מדד)
- סטודנט הזכאי לפטורים בשל הכרה בלימודים קודמים, אינו פטור משכ"ל  מלא 200%.
- נוהל הפסקת לימודים על פי התקנון הכללי הקיים במכללה.

* 51 ש"ש = 31 ש"ש שעות הוראה + 20 ש"ש התנסות מעשית

סטאז

בשנת ההתמחות ישלמו כ- 14,000 ₪
המחזורים הראשונים של התכנית שהחלו לימודים עד לתשע"ה ישלמו סך של 8,500 ₪ לשנת ההתמחות.
המחזור שהחל בתשע"ו ישלם לשנת ההתמחות שתחל בתשע"ח סך של 14,000 ₪.

התשלום בעת גרירת הלימודים

לשנים תשע"ו - תשע"ז (שבהן שכר הלימוד 8,500 בלבד)
השלמת שעות ההתנסות + הדרכה האישית + קורס במכללה - שכ"ל 4,250 ₪ (50%)
השלמת שעות ההתנסות + הדרכה אישית  (ללא קורס במכללה) - שכ"ל 3,000 ₪ 

לשנת תשע"ח ואילך (שבהן שכר הלימוד יעלה לשכר לימוד אוניברסיטאי של 14,000 ש"ח)
השלמת שעות ההתנסות + הדרכה האישית + קורס במכללה - שכ"ל 50%
השלמת שעות ההתנסות + הדרכה אישית  (ללא קורס במכללה) - שכ"ל 25%

כל הסכומים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן לפי בסיס יולי 2016 שפורסם באוגוסט 2016    

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 30   ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 426  ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375  ש"ח (חובה)

סטודנטים בחוגים :אמנויות העיצוב ואמנות מדיה דיגיטאלית ובחוג לתקשורת וקולנוע  ישלמו עבור שימוש בציוד וחומרים  680 ש"ח

לסטודנטים במסלול בימוי בשנים א-ג תתוסף אגרת העשרה בסך 2,500 ₪ וזאת בנוסף לאגרות הרגילות.

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות הקובעות את גובה שכר הלימוד, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות ואגרת אומנות אשר ישולמו במלואן) :

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה
ב. שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.
ג. דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה
עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

לתחילת העמוד
 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

את המקדמה ניתן לשלם בהמחאה לפקודת סמינר הקיבוצים ,או במזומן או כרטיס אשראי

רק תשלום המקדמה מבטיח מקומך בלימודים ומאפשר שיבוץ מערכת

סכום המקדמה 1,500 ₪

לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש עד ל-16.9.17

הנחה בסך 2.5% תינתן למשלמים מראש עד לתאריך זה

ההנחה ניתנת רק לסטודנטים בתכניות מתוקצבות

את הסכום המדויק ניתן לראות במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים או לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל : Scharlimud_skb@smkb.ac.il

כמו כן, ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.

לידיעתך, גובה שכר הלימוד יפורסם במהלך חודש ספטמבר.
עד לפרסום שכ"ל לשנת תשע"ח, יהווה שכר הלימוד של תשע"ז כשכר לימוד לצורך תחשיב ההנחה.
לאחר הפרסום, יש להסדיר את התשלום המדוייק.


לתחילת העמוד 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.17 בתאריך ה-16 לכל חודש.
סטודנטים לסמסטר ב' - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.18-16.7.18 בחמישה תשלומים.

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף
עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט בלבד (ולא של המשלם)
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.
לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון
תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.

לחילופין ניתן לשלוח אלינו את ההרשאה למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס של מדור שכר לימוד 03-6903168

או לחילופין ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע

לחצו כאן להורדת הוראת קבע

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

 

לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות כרטיס אשראי תשע"ח

לתשלומים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.
ניתן לשלם ב- 1-9  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים ,ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.

לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:

עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך ללחוץ על האייקון של פיקדון ולהמשיך על פי ההנחיות.

1 - יש לשלוח למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
 שם, מס' ת.ז ואת יתרת הסכום העדכנית העומדת לרשותך בפיקדון נכון להיום ולציין כיצד ברצונך לקבל את השובר.
2 - עליך לשלם בבנק את השובר שתקבל, בצרוף אישור קבלה ללימודים.
3 - אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום.

לתחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

לתחילת העמוד 

 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

סטודנטים הממומנים על ידי "קרנות השתלמות של הבנק הבינלאומי" ימלאו את "טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל", יחתמו עליו ויחזירו למחלקת חשבות במכללה בדאר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים ,את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)


לתחילת העמוד

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשע"ז


לתחילת העמוד


הנחות/מלגות

קבלת הנחה/ מלגה או החזר כספי מותנה בביצוע הסדר תשלומים מלא.

מלגה/הנחה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על התשלומים הייחודיים או אגרות.

סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי והיה זכאי להפחתה בשכ"ל, הנחה או מלגה - תתבטל לגביו המלגה, הנחה או הפחתה  שעמדה לרשותו.

לא תינתן הנחה/ מלגה על הנחה/ מלגה שכבר ניתנה , ותינתן הגבוהה מביניהם.

סטודנטים שהיקף לימודיהם ירד - ההנחה, מלגה, הפחתה תותאם להיקף החדש.

תלמידים בני משפחה - אחים ו/או בעל ואישה הלומדים במכללה {במסלולים המתוקצבים בלבד} יזכו להנחה של - 10% (סטודנטים לתואר ראשון) 7.5% (סטודנטים במסלול הסבה ולתואר שני)

{יש לפנות למחלקת גביית שכ"ל בצירוף מכתב בקשה +תצלום ת.ז.}.

 לקבלת אינפורמציה לגבי מלגות ו/או הלוואות, יש לפנות למזכירות דיקנית הסטודנטים.

לתחילת העמוד


לימודי העשרה - סטודנטים חיצוניים

סטודנט חיצוני שבחר ללמוד קורס/ים מתוך תכניות הלימודים הסדירים, ישלם לפי מספר שעות הלימוד שבחר בהתאם לתכנית:

קורס במסגרת M.Ed תואר שני 1.11

לתחילת העמוד
 

בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים"
ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל- 24 שעות ביממה הפרמיה לתשלום היא בסך 30 ש"ח לשנה ותשולם עם גביית המקדמה של שכר הלימוד.

הפרמיה מבטיחה פיצוי של:
1) 200,000 ₪ במקרה מוות מתאונה
2) 250,000 ₪ במקרה נכות תמידית מתאונה.
3) גבול אחריות מקסימלי לארוע 8,000,000 ש"ח
4) 900 ₪ פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עקב תאונה
5) 8,500 ₪ החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כהגדרתן בפוליסה (כפוף להצגת קבלות). השתתפות עצמית של 350 ש"ח
6) 8,500 ₪ החזר הוצאות ריפוי שיניים. השתתפות עצמית של 350 ש"ח
7) 25,000 ₪ החזר הוצאות חילוץ והצלה. השתתפות עצמית 250 ₪
8) שכר לימוד 8,500 ₪
9) הוצאות השכרת ציוד רפואי ואמצעי עזר 8,500 ₪ השתתפות עצמית של 350 ש"ח
הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה למנכ"ל המכללה עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך בביסל"ח או בלמ"ת.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי מנהל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
* סטודנטים אשר אינם מעוניינים בביטוח זה יודיעו למנהל הכספים בכתב, לפני פתיחת שנת הלימודים, ויזוכו בהתאם.
* את הפוליסה בשלמותה אפשר לקבל במשרד הדיקאנית ובמדור שכר לימוד.
* אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
* אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם ע"י הסטודנט והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח. 

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

אישור לימודים יישלח בראשית שנת הלימודים לכל הסטודנטים שעמדו בהסדר הכספי (האישור נשלח ב-2 עותקים).
לקראת ראש השנה תפורסם באינטרנט מערכת השעות לסטודנטים.
אם יהיה צורך תישלח מערכת נוספת לקראת סמסטר ב'.

גיליון ציונים של שנה קודמת יישלח בראשית נובמבר.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום של 30 ש"ח עבור אישורים נוספים שיבקש הסטודנט, ועבור תרגומים לאנגלית של תעודות, אישורים וגיליון ציונים.

לתחילת העמוד