תשלום שכר לימוד

 
שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ח. קראו בעיון את ההוראות ונהגו על פיהן בקפדנות.

פרוט והנחיות לאופני התשלום ללימודי מכינה למחול ומכינה למשחק

 

גובה שכר לימוד

שכר לימוד מכינה למחול
תאריך פתיחת המכינה הינו 3.9.17

פרוט שכר הלימוד
מחיר המכינה לנרשמים חיצוניים - קורס מס' 6601 - 8,500 ₪ בתוספת 30 ש"ח בטוח תאונות אישיות
מחיר המכינה לסטודנטים פנימיים - קורס מס' 6600 - 3,700 ₪
הסכום צמוד למדד לפי בסיס 7.2017 שמתפרסם באוגוסט 2017.

שכר לימוד מכינה למשחק
תאריך פתיחת המכינה הינו 2.11.17
מחיר המכינה - 8,290 ₪
צמוד למדד המחירים לצרכן שמתפרסם ב-15.8.17 ומתעדכן מדי חודש.

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים

בטוח תאונות אישיות מכינה למשחק ומכינה למחול

בטוח תאונות אישיות - 30 ₪

לתחילת העמוד 

 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון ולהסדיר התשלום.

כמו כן, ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט המעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה לפורטל הסטודנטים ללשונית דף חשבון ותחת כותרת הסדרים ימלא את הפרטים.

 או לחילופין ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ,ת.ז. ויתרת הפיקדון המדויק וישלח אליו שובר לתשלום בדואר לכתובת המעודכנת במכללה.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

לתשומת ליבך,
לסטודנט שבשנה שעברה שילם בהוראת קבע
המקדמה תגבה באופן אוטומטי מחשבון הוראת הקבע


לתחילת העמוד 

 

תשלום שכר לימוד מראש

 מכינה למחול תשלום מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש בהמחאה לפקודת " סמינר הקיבוצים" עד ל-30.10.17.

מכינה למשחק תשלום מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש בהמחאה לפקודת " סמינר הקיבוצים" עד ל-30.11.17.

את יתרת שכר הלימוד יש לברר במחלקת חשבות או במצב החשבון האישי באתר (פורטל הסטודנטים).

לתחילת העמוד 
 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע

מכינה למחול - הוראת קבע

הוראת הקבע תרד ב-5 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.17 ב-16 לכל חודש.

מכינה למשחק - הוראת קבע

הוראת הקבע תרד ב-7 תשלומים צמוד למדד החל מ- 16.10.17 ב-16 לכל חודש

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

לחצו כאן להורדת הוראת קבע

ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע ,או לחלופין  ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף.

עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון.

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך לשלוח אלינו את ההרשאה למייל או לפקס של מדור שכר לימוד.
את הטופס יש לשלוח למדור שכר לימוד (דרכי משלוח מפורטות בסוף המסמך).

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה.

לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות כרטיס אשראי תשע"ח

לתשלומים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך ללחוץ על האייקון של העיפרון ולהמשיך על פי ההנחיות.
ניתן לשלם ב- 1-9  תשלומים צמודי מדד, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי.

לידיעתך, הוראת קבע באשראי היא רב שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לממשיכים ללמוד בשנים הבאות. .

לתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי
יש לפנות לפורטל הסטודנטים, ללשונית דף חשבון תחת כותרת תשלום אחד באשראי ולהמשיך על פי ההנחיות.
כמו כן, ניתן למלא טופס של כרטיס אשראי ולשלם באמצעות כרטיס אשראי את הטופס יש להעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il או לפקס 03-6903168

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב

המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע בנקאית ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול.

להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר.

לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

מכינה למחול ומכינה למשחק

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:

עליך להכנס לפורטל הסטודנטים בלשונית דף חשבון תחת כותרת הסדרי תשלום, עליך ללחוץ על האייקון של פיקדון ולהמשיך על פי ההנחיות.

או לחלופין:

1 - יש לשלוח למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
 שם, מס' ת.ז ואת יתרת הסכום העדכנית העומדת לרשותך בפיקדון נכון להיום ולציין כיצד ברצונך לקבל את השובר.
2 - עליך לשלם בבנק את השובר שתקבל, בצרוף אישור קבלה ללימודים.
3 - אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום.

לתחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי.
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
מנהל הסטודנטים יעדכן את המכללה.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.לתחילת העמוד

 

בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע). תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה.
ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל-24 שעות ביממה. ביטוח זה מכסה נזקים במסגרת הלימודים בלבד, ואינו מכסה הפסד ימי עבודה.
הפרמיה לתשלום היא בסך 30 ש"ח לשנה ותשולם עם גבית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדך אליה או ממנה ומטעמה

הפרמיה מבטיחה פיצוי של:
1) 200,000 ₪ במקרה מוות מתאונה
2) 200,000 ₪ במקרה נכות תמידית מתאונה.
3) 900 ₪ פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עקב תאונה
4) 8,500 ₪ החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כהגדרתן בפוליסה (כפוף להצגת קבלות).
5) 8,500 ₪ החזר הוצאות ריפוי שיניים. השתתפות עצמית של 350 ש"ח
6) 25,000 ₪ החזר הוצאות חילוץ והצלה. השתתפות עצמית 250 ₪

הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).
הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה לדיקאנט הסטודנטים עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך בביסל"ח או בלמ"ת.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי מנהל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות אצל מנהל הכספים.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות למנהל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח.

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

אישור לימודים יישלח בראשית שנת הלימודים לכל הסטודנטים שעמדו בהסדר הכספי (האישור נשלח ב-2 עותקים).
לקראת ראש השנה תפורסם באינטרנט מערכת השעות לסטודנטים
אם יהיה צורך תישלח מערכת נוספת לקראת סמסטר ב'.

גיליון ציונים של שנה קודמת יישלח בראשית נובמבר.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום של 30 ש"ח עבור אישורים נוספים שיבקש הסטודנט, ועבור תרגומים לאנגלית של תעודות, אישורים וגיליון ציונים.

לתחילת העמוד