תשלום שכר לימוד

 
שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.


להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ז. קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים הנדרשים להסדר תשלום,  והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות למייל scharlimud_skb@smkb.ac.il, או בדואר לכתובת:
סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 625076

פרוט והנחיות לאופני התשלום לתואר ראשון

 

גובה שכר לימוד

מידע כללי
להלן מידע על סדרי-תשלום ותקנות שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017).

הינך מתבקש לקרוא בעיון את ההסברים וההוראות ולנהוג על פיהם בקפדנות. ניסיון העבר מלמד, כי לסטודנטים שלא הכירו את הסדרים והתקנות, ולא פעלו לפיהם, נגרמו אי נעימויות ונזקים מפאת אי מילוי חובותיהם או חוסר מודעות לזכויותיהם.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הסדרים והתקנות ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים באתר, בלי למסור על כך אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוח המודעות האלקטרוני ו/או בעמדות המידע ובאמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

כדי למנוע המתנה מיותרת, אפשר להסדיר את תשלום שכר הלימוד באמצעות הדואר, או באמצעות התיבה הנמצאת ליד מדור שכר לימוד. (מדור שכ"ל נמצא בבניין השתלמויות, קומת קרקע בצד העורפי).

סטודנטים חדשים , יטפלו בהסדרי התשלום מיד עם קבלתם ללימודים.

תלמידי המכללה הממשיכים בשנים ב'-ג'-ד' יסדירו את שכ"ל עד 15.7.16

שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים לא תיעשה ללא הצגת אישור על תשלום המקדמה.

שנת הלימודים תשע"ז תיפתח ב-6 לנובמבר 2016.

על פעילויות מקדימות לפני פתיחת שנת הלימודים תישלחנה הודעות אישיות.
בכל מקרה, אשר לתוכנית הלימודים המחייב הוא ידיעון הלימודים.
כל האמור בחוברת זו, מתייחס לשני המינים גם יחד.

אנו מאחלים לך הצלחה מלאה בלימודיך!
יוסי טולדנו - מינהל לומדים /היחידה לרישום
יעקב יקותיאל - חשבות /מדור גביית שכר לימוד

שכר לימוד
נהלים בנושא שכר לימוד
1. שכר הלימוד מורכב משכר לימוד בסיסי ומתשלומים נלווים (אגרות), בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה.
2. לכל תשלומי שכר הלימוד יתווספו הפרשי הצמדה (פרט לאגרות).
3. הנהלת המכללה רשאית לשנות את שיעור שכר הלימוד, תנאי התשלום ומועדיו, בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה. בשינויים, כאמור, יחויבו כל הסטודנטים במכללה.
4. מודגש בזאת כי סדרי התשלום חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גורם חוץ.

מסלולי לימוד :
1. מסלול לתואר ראשון  B.Ed

א. סטודנט סדיר הלומד בתוכנית לימודים ארבע שנתית לתואר B.Ed יחויב בשכ"ל מלא בכל שנת לימוד נתונה.
ב. סטודנט סדיר המפצל לימודיו בכל אחת מהשנים א'-ד'  ולימודיו נמשכים מעבר ל- 4 שנים יחויב בתשלום נוסף בשיעור של 25% בגין שנת הפיצול  (ובסה"כ יחויב ב- 125% שכר לימוד לשנת הלימודים המפוצלת), ובתוספת התשלומים הנלווים {אגרות} כנדרש בגין כל שנה נוספת.
ג. סטודנט סדיר זכאי להפחתה בשכ"ל {בהתאם לשיפוי/נוהלי שכ"ל ממשרד החינוך}.ההפחתה תינתן עד למקסימום 400% תשלומי שכר לימוד. לסטודנט המשלם מעל 400% {כתוצאה מפיצול שנים} לא תינתן הפחתה בשכ"ל.
ד. הרחבת הסמכה לכיתות א'-ב' בהיקף של 12 ש"ש (לסדירים בשנה ג' תלמידי המכללה)
50%  משכר לימוד מלא,(לסטודנטים שנרשמו משנה"ל תשע"ה ואילך)
ה. דמי רישום, סטודנט פעיל הנרשם לתכנית נוספת במהלך לימודיו או בסיום לימודיו ישלם דמי רישום.
ו. לימודי השלמה לסטודנטים עולים - סטודנטים עולים שלא עמדו בבחינות בגרות בארץ, חייבים בלימודי השלמה בארבעה מקצועות: עברית, ספרות, היסטוריה ומקרא. הסטודנט יחויב בתשלום עבור לימודים אלו ע"פ תחשיב 1/24 (היקף שעות הלימוד 1.5 ש"ש)

2. סטודנט בעל תעודת מורה מוסמך/ הסבת מסלול במסגרת לימודי B.Ed

יחוייב בשכ"ל בהתאם   להיקף שעות הלימוד בפועל ולא יותר מ -200%. מסגרת הלימודים תארך שנתיים.

3. סטודנטים/מורים בפועל המשלימים לתואר B.ed

סטודנטים המשלימים לתואר Bed  (מחול, דרמה, ומורים בפועל) אורך הלימודים שנתיים וגובה שכ"ל 200%. הארכת משך התוכנית לשנה נוספת תחייב את הסטודנט בתוספת של 25% מגובה שכר הלימוד לשנה.

סטודנט  שהפסיק לימודיו וחזר להשלים חובות ישלם דמי חידוש רישום (ע"פ דמי הרשמה הנהוגים) והשלמה ל 400% שכר לימוד

סטודנט שלימודיו נמשכו למעלה  מ-4 שנים ישלם לפי שעות הלימוד בפועל (ע"פ תחשיב 1/16) ועד לתקרה של 25% משכ"ל שנתי בעבור כל שנה נוספת.

1. קורס אנגלית ולשון לרמת פטור- קורסים  לרמת פטור במהלך התואר מעבר ל-   4 ש"ש  כרוכים בתשלום של  570 ₪ לכל  1 ש"ש. (הסכום צמוד למדד 7/2016)

סטודנט שבחר ללמוד קורס אנגלית מקוון לפטור באמצעות האו"פ, עלות ההשתתפות בבחינה הינה 300 ₪ לכל מועד.

* עדכון - תשלום בגין גרירת לימודים - החל משנה"ל תשע"ח
החל משנת הלימוד תשע"ח בעקבות המעבר לתיקצוב ות"ת יחול שינוי בחישוב בגין גרירת
לימודים בכל תכניות הלימוד לתואר B.E.d
סטודנט הגורר את לימודיו מעבר לשנות הלימוד בטווח התקני, ישלם תוספת בשיעור 10% משכר
הלימוד המלא, מעבר לחלקיות היחסית של לימודיו.

2. סטאז' - סדנת התמחות בהוראה בהיקף 2 ש"ש, וקורס למורים חדשים

 • לומדים סדירים, שסדנת ההתמחות היא במסגרת לימודיהם בשנה ד', אינם נדרשים לשלם כל תשלום עבור סדנת ההתמחות בהוראה (סדנת הסטאז').
 • לומדים סדירים בשנה ד', המשתלבים בסדנת ההתמחות שלא במוסד האם בו הם מכשירים את עצמם להוראה, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש , שהן: 1,194 ₪. סכום זה יופחת משכר הלימוד המלא שישולם למכללת האם.
 • בוגרי מכללה, לאחר סיום לימודיהם לתואר ולתעודת הוראה (לרבות בוגרי תוכנית המצוינים) המשתתפים בסדנת התמחות לאחר סיום לימודיהם, נדרשים לשלם עבור סדנת ההתמחות עלות של 2 ש"ש, שהם: 1,194 ₪.
 • מורים חדשים, המשתלבים בלימודים למורים חדשים לאחר ההתמחות, בהיקף של 2 ש"ש, במסגרת מתווה אופק חדש, אינם נדרשים לשלם עבור הקורס, אלא נדרשים לתשלום דמי רישום בלבד. דמי הרישום ל- 2 ש"ש עומדים על 130 ₪. ניתן לקבל שיפוי בגובה דמי רישום עבור כל משתתף, מאת האגף לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

פרטים נוספים, שאלות ובירורים ניתן לקבל באגף מתמחים ומורים חדשים.

3. סטודנטים בתכנית מצטיינים (משה"ח), סטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים לתואר יחוייבו בתשלום שכ"ל 300% שכר לימוד - עליו יקבלו מלגה מלאה.
מעבר ל 3 שנים ישלמו  לפי שעות.

4. סטודנטים בתכנית מצטיינים (מכללה) סטודנטים הלומדים בתכנית תלת-שנתית לתואר יחויבו ב- 300%  שכר לימוד ובשנה רביעית על פי שעות. (הסדר זה תקף לסטודנטים שהחלו לימודיהם עד שנת תשע"ה )
החל משנה"ל תשע"ו יחוייבו בשכר לימוד מלא ויקבלו מלגה ע"ס 2,500 ₪ בשנים ב' ,ג' וד'.

5.חינוך דמוקרטי - יחוייב בתוספת שכ"ל כפי שיקבע על ידי המכון לחינוך דמוקרטי.

6. ידע צבור - הוכחת ידע צבור: עבור כל עבודה מקבלים שעתיים   אקרדיטציה ומשלמים עבור שעה אחת.

7. סטודנט הלומד מעבר למסגרת הלימודים המחייבת
ללא קבלת תעודה - ללא תשלום נוסף לשכ"ל.
עם קבלת תעודה נוספת – יחוייב בתשלום נוסף לשכ"ל.

8. שינוי בהיקף השעות המחייב הורדה בשכ"ל ייעשה עד שבועיים מיום תחילת הסמסטר בלבד. לאחר תאריך  זה לא  ייעשו שינויים, ואם ייעשו שינויים, לא יהיה כל שינוי בשכ"ל.

9. שינוי בהיקף שעות הלימוד המחייב הגדלה של שעות הלימוד, יחייב בתוספת שכ"ל בהתאם.

* סטודנטים שנגבה מהם תשלום בניגוד לנהלים, מתבקשים לפנות בכתב  למדור שכר לימוד.

 פירוט שכר לימוד.

שכר הלימוד כפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה וכל שינוי שיחול במהלך השנה בשכר הלימוד או בתשלומים הנלווים יחול על הסטודנט.

* שכר לימוד מלא ללא הפחתה לשנת תשע"ז הינו בסך 13,698 ש"ח צמוד למדד 7/2016.
בכל מקרה לא יפחת שכר הלימוד מתחת למדד הבסיס.
גובה ההפחתה בשכר הלימוד לזכאים יעמוד על 3,561 ש"ח
שכר לימוד מלא לאחר הפחתה לשנת תשע"ז הינו 10,137 ש"ח נכון למדד 7/2016. 

בכל מקרה ייתכן ויעודכן סכום ההפחתה במהלך שנת הלימודים בהתאם להוראות משרד החינוך. אם תבוטל ההפחתה, כולה או מקצתה, ישלם הסטודנט את התשלום החסר.

סטודנטים הזכאים לשכר לימוד מופחת:

 • סטודנטים סדירים לתואר ראשון B.Ed.
 • מורים בפועל לתואר ראשון, הנמצאים בשנת שבתון מטעם קרן ההשתלמות.
 • מורים בפועל לתואר ראשון.

סטודנטים שאינם זכאים להפחתה וחייבים בשכר לימוד מלא:

סטודנטים סדירים הלומדים לתעודת הוראה בלבד, כגון:

 • סטודנטים במסלול ההכשרה הלא-אקדמית.
 • סטודנטים אקדמאים בתוכנית הסבה להוראה (הן במעמד של לומדים סדירים או לומדי המשך).
 • סטודנטים המשלבים לימודים אקדמיים באוניברסיטה, תוך לימודי    הכשרה להוראה במכללה.
 • מורים בפועל לתואר ראשון, שאושר להם מענק  ש"ש או החזר שכר לימוד ממשרד החינוך. (לא מופיע בחוזר)
 • סטודנטים בתוכנית לימודים לתואר ראשון אקוויוולנטי.
 • סטודנטים בעלי תואר אקדמי בכל תכנית לימודים. (לא מופיע בחוזר)
 • סטודנטים אזרחי חו"ל.
 • סטודנטים סדירים המקבלים מימון חלקי או מלא במסגרת הסכמי שכר בין עובדים ומעסיקים, או במסגרת רשות מקומית, משרדי ממשלה, מינהל סטודנטים, הסוכנות היהודית וכו'.(לא מופיע בחוזר).

הסבת אקדמאים להוראה שהם בעלי תואר אקדמאי, הלומדים בתכנית לימודים להוראה ואף שרשומים כתלמידים סדירים בשנים ב'-ג'.

סטודנטים אלו חייבים לחתום על טופס הצהרה במינהל לומדים על כך שהם משתייכים לאחת הקבוצות הנ"ל (זכאים להפחתה/לא זכאים להפחתה).

ביטוח לאומי וביטוח בריאות
(לידיעתך בלבד)
א. כסטודנט בשנת הלימודים תשע"ז הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה.
ב. דמי הביטוח ייגבו ישירות, באמצעות פנקס תשלומים שיישלח אליך בדואר, על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
ג. סטודנטים שעובדים כשכירים, יבוטחו ע"י מעבידם.
ד. הנהלת המכללה תעביר לביטוח הלאומי את רשימת הסטודנטים.

ביצוע תשלומי שכר לימוד
מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
להלן שלושת השלבים להסדרת התשלום:
1. תשלום מקדמה - 1500 ש"ח
ניתן למלא טופס ולשלם באמצעות כרטיס אשראי ולהעביר למייל מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
או באמצעות המחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או תשלום במזומן.

סטודנט שמעוניין לשלם את המקדמה באמצעות פיקדון חיילים משוחררים ,ישלח מייל למדור שכ"ל  scharlimud_skb@smkb.ac.il  עם שם ות.ז. וישלח אליו שובר לתשלום בדואר.
(בעת התשלום יש לצרף אישור קבלה ללימודים)

2. כתב התחייבות
את כתב ההתחייבות לתשע"ז ימלאו רק סטודנטים שנה א ויחתמו עליו.
יש לציין את אופן התשלום ,לחתום ולשלוח למדור שכר לימוד במייל
scharlimud_skb@smkb.ac.il

3. הסדרת תשלום שנתי
לאופני התשלום
לפניות וברורים ניתן לפנות למייל של מדור שכר לימוד
scharlimud_skb@smkb.ac.il

את הטפסים שצריך לשלוח למדור שכר לימוד ניתן לשלוח למייל של שכ"ל scharlimud_skb@smkb.ac.il
או בדאר לכתובת: סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א. או לפקס 03-6903168 .

רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, והסדר כספי מאושר על ידי המכללה, מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחו את מקומך והשתתפותך בלימודים

א. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר-הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז.

ב. איחור בהסדרי שכר לימוד
סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים. חזרה ללימודים, אם תתאפשר, לאחר כיסוי החוב, תהיה כרוכה בתשלום דמי טיפול  בסך 100 ש"ח.

ג. מודגש בזאת, כי הסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על-ידי גוף אחר.

* חובות בגין אי החזרת ספרים לספריה, לא יאפשרו כניסה לבחינות.

לסטודנט שלא יסדיר תשלומיו ,ייחסמו שרותי האינטרנט.

* לידיעתך: בכל 15 בחודש תוצמד היתרה למדד. גובה שכר הלימוד יחושב ויעודכן ביום התשלום.

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט  על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר לימוד.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים

הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

 • קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממנהל לומדים.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.
 • חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד.

לתחילת העמוד


תשלומים נלווים (אגרות)

א. ביטוח תאונות אישיות            - 30   ש"ח (חובה)
ב.  שמירה מוסדית                   - 426  ש"ח (חובה) 
ג. דמי רווחה ואגודת סטודנטים - 375  ש"ח (חובה)
ד. דמי טיפול שנה א'                - 200  ש"ח (חובה)

סטודנטים בחוגים :אמנויות העיצוב ואמנות מדיה דיגיטאלית ובחוג לתקשורת וקולנוע ישלמו עבור שימוש בציוד וחומרים  680 ש"ח

לסטודנטים במסלול בימוי בשנים א-ג תתוסף אגרת העשרה בסך 2,500 ₪ וזאת בנוסף לאגרות הרגילות.

חיוב האגרות לגבי סטודנטים המשלמים לפי שעות יעשה על פי שעות הלימוד השבועיות הקובעות את גובה שכר הלימוד, בהתאם לטבלא הבאה (למעט ביטוח תאונות אישיות ואגרת אומנות אשר ישולמו במלואן):

שעות שבועיות שנתיות           אחוז תשלום אגרות
משעה  1-4      
משעה 5-6
משעה 7-12
משעה 13 ואילך
בטוח תאונות אישיות בלבד
33%
66%
100%

א. אגרת ביטוח תאונות אישיות
אגרת ביטוח תאונות אישיות נגבית מכל הסטודנטים הרשומים במכללה.
תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה
ב. שמירה מוסדית
התשלום נקבע על ידי משרד החינוך וחל  על כל הסטודנטים.
ג. דמי רווחה
דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון של שנת הלימודים ועד למועד זה בלבד. הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום יבוצע על ידי המכללה

עדכון לגבי סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

דמי הרווחה יהיו על בסיס וולונטרי ויוחזרו לסטודנטים/ות המבקשים/ות זאת בכתב עד לתום החודש הראשון מפתיחת סמסטר ב'  ועד למועד זה בלבד.

הטיפול בפניה להחזר יעשה על ידי האגודה והתשלום / קיזוז מיתרת חוב של הסטודנט יבוצע על ידי המכללה.

לתחילת העמוד
 

מקדמה על חשבון שכר לימוד

כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות

את המקדמה ניתן לשלם בהמחאה לפקודת סמינר הקיבוצים ,או במזומן או בכרטיס אשראי

רק תשלום המקדמה מבטיח מקומך בלימודים ומאפשר שיבוץ מערכת

סכום המקדמה 1,500 ₪

לתחילת העמוד

 

להלן אפשריות להסדרת התשלום לכל המסלולים

לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד מראש

ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד בתשלום אחד מראש עד ל-15.9.16

הנחה בסך 2.5% תינתן למשלמים מראש עד לתאריך זה

ההנחה ניתנת רק לסטודנטים בתכניות מתוקצבות

ניתן לשלם באמצעות המחאה במשלוח בדואר לפקודת " סמינר הקיבוצים" (יש לרשום על ההמחאה "למוטב בלבד" ) או במזומן, או כרטיס אשראי

יש לצרף לתשלום שם ומספר ת.ז. של הסטודנט.

את הסכום המדויק ניתן לקבל ע"י פנייה למדור שכר לימוד  למייל :Scharlimud_skb@smkb.ac.il
או במצב החשבון האישי המופיע בפורטל הסטודנטים.
גובה שכר הלימוד יפורסם במהלך חודש ספטמבר.

לתחילת העמוד 

תשלום שכ"ל בהוראת קבע

לחצו כאן להורדת הוראת קבע

הוראת הקבע תחוייב ב-7 תשלומים צמודי מדד החל מ- 16.10.16 בתאריך ה-16 לכל חודש.

סטודנטים לסמסטר ב'  - הוראת הקבע תחוייב בין התאריכים 16.3.17-16.7.17 בחמישה תשלומים.

ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע ,או לחלופין  ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף

עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,

על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך לשלוח אלינו את ההרשאה למייל או לפקס של מדור שכר לימוד

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת, הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

לתחילת העמוד 


תשלום באמצעות כרטיס אשראי

ניתן לשלם ב- 1-9  תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1.5% הסכום ייגבה במעמד החיוב
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול, להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע באתר .

לחצו כאן להורדת טופס כרטיס אשראי

לתחילת העמוד 

 

תשלום ע"י פקדון חיילים משוחררים

אם הינך נמנה על הזכאים על פי חוק לקליטת חיילים משוחררים ויש לזכותך בבנק פיקדון לצורך תשלום שכר לימוד, עליך לנקוט בצעדים הבאים:
1 - יש לשלוח למייל של מדור שכר לימוד scharlimud_skb@smkb.ac.il
 שם, מס' ת.ז ואת יתרת הסכום העומדת לרשותך בפיקדון (לאחר תשלום המקדמה).
2 - עליך לשלם בבנק את השובר שתקבל, בצרוף אישור קבלה ללימודים.
3 - אין צורך לעדכן את מדור שכר לימוד בגין התשלום.

לתחילת העמוד 
 

תשלום ע"י גופים מממנים

תשלום שכר לימוד על ידי  ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים:
בעת מימון ע"י המוסד לביטוח לאומי (יש להגיש למדור שכר לימוד טופס התחייבות מבטוח לאומי).
סטודנטים הממומנים ע"י מינהל הסטודנטים ,יטפלו בהתחייבות ישירות מול מינהל הסטודנטים.
את התשלומים הנלווים יש לשלם ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

לתחילת העמוד 

 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

סטודנטים הממומנים על ידי "קרנות השתלמות של הבנק הבינלאומי" ימלאו את "טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל", יחתמו עליו ויחזירו למחלקת חשבות במכללה בדאר : סמינר הקיבוצים, דרך נמיר 149 ת"א.

על הסטודנטים  לשלם את התשלומים הנלווים ,את סכום התשלומים הנלווים ניתן לברר בפנייה למייל של מדור שכ"ל   Scharlimud_skb@smkb.ac.il, או לברר במצב החשבון של הסטודנט בפורטל הסטודנטים.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)


לתחילת העמוד

כתב התחייבות

לחצו כאן להורדת כתב התחייבות - תשע"ז

לתחילת העמוד


הנחות/מלגות

קבלת הנחה/ מלגה או החזר כספי מותנה בביצוע הסדר תשלומים מלא.

מלגה/הנחה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על התשלומים הייחודיים או אגרות.

סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי והיה זכאי להפחתה בשכ"ל, הנחה או מלגה -  תתבטל לגביו המלגה, הנחה או הפחתה  שעמדה לרשותו.

לא תינתן הנחה/ מלגה על הנחה/ מלגה שכבר ניתנה , ותינתן הגבוהה מביניהם.

סטודנטים שהיקף לימודיהם ירד - ההנחה, מלגה, הפחתה תותאם להיקף החדש.

תלמידים בני משפחה - אחים ו/או בעל ואישה הלומדים במכללה {במסלולים המתוקצבים בלבד} יזכו להנחה של – 10% (סטודנטים לתואר ראשון)

7.5% ( סטודנטים במסלול הסבה ולתואר שני)

{יש לפנות למחלקת גביית שכ"ל בצירוף מכתב בקשה +תצלום ת.ז.}.

 לקבלת אינפורמציה לגבי מלגות ו/או הלוואות, יש לפנות למזכירות דיקנית הסטודנטים.

לתחילת העמוד


לימודי העשרה - סטודנטים חיצוניים

סטודנט חיצוני שבחר ללמוד קורס/ים מתוך תכניות הלימודים הסדירים, ישלם לפי מספר שעות הלימוד שבחר בהתאם לתכנית:

קורס במסגרת תואר ראשון 1/16

לתחילת העמוד
 

בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים"
ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל- 24 שעות ביממה הפרמיה לתשלום היא בסך 30 ש"ח לשנה ותשולם עם גביית המקדמה של שכר הלימוד.

הפרמיה מבטיחה פיצוי של:
1) 200,000 ₪ במקרה מוות מתאונה
2) 200,000 ₪ במקרה נכות תמידית מתאונה.
3) 900 ₪ פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עקב תאונה
4) 8,500 ₪ החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כהגדרתן בפוליסה (כפוף להצגת קבלות).
5) 8,500 ₪ החזר הוצאות ריפוי שיניים. השתתפות עצמית של 350 ש"ח
6) 25,000 ₪ החזר הוצאות חילוץ והצלה. השתתפות עצמית 250 ₪

הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה למנכ"ל המכללה עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך בביסל"ח או בלמ"ת.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי מנהל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
* סטודנטים אשר אינם מעוניינים בביטוח זה יודיעו למנהל הכספים בכתב, לפני פתיחת שנת הלימודים, ויזוכו בהתאם.
* את הפוליסה בשלמותה אפשר לקבל במשרד הדיקאנית ובמדור שכר לימוד.
* אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות לסמנכ"ל הכספים.
* אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם ע"י הסטודנט והוא יקבל את כספו חזרה מהביטוח. 

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

לתחילת העמוד 
 

כניסה לבחינות

סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

לתחילת העמוד 
 

קבלות על תשלום שכר לימוד

אישורים שונים
אישור שכר לימוד ומצב חשבון נמצאים לנוחותך בפורטל הסטודנטים

אישור שכר לימוד
אישור על גובה שכר לימוד ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפורטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד

המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

אישור לימודים יישלח בראשית שנת הלימודים לכל הסטודנטים שעמדו בהסדר הכספי (האישור נשלח ב-2 עותקים).
לקראת ראש השנה תפורסם באינטרנט מערכת השעות לסטודנטים.
אם יהיה צורך תישלח מערכת נוספת לקראת סמסטר ב'.

גיליון ציונים של שנה קודמת יישלח בראשית נובמבר.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום של 30 ש"ח עבור אישורים נוספים שיבקש הסטודנט, ועבור תרגומים לאנגלית של תעודות, אישורים וגיליון ציונים.

לתחילת העמוד


תכנית מצויינים של משרד החינוך

סטודנטים המתקבלים לתכנית מצויינים של משרד החינוך, פטורים מתשלום שכר הלימוד. על סטודנטים אלו יחול בשלב הראשון תשלום האגרות כפי שייקבע, ובשלב קבלת המלגה של משרד החינוך - ישלמו הסטודנטים את תשלום המלגה למכללה.

בשלב הראשון על הסטודנט לשלם את התשלומים הנלווים על סך 830 ₪

ניתן לשלם בהמחאה לפקודת סמינר הקיבוצים או במזומן, או באמצעות כרטיס אשראי
בנוסף יש למלא את כתב ההתחייבות הרב שנתי ,לחתום עליו ולשלחו למדור שכר לימוד.

לתחילת העמוד