נוהל הפסקת לימודים

 

נוהל הפסקת לימודים תשע"ז

הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למינהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218. או לדואר אלקטרוני Ofra_Ron@smkb.ac.il תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.

סטודנט שלא יודיע בכתב על הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לאחר שהתקבל, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הוא 2.11.2016

אין החזר דמי רישום - למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה בכתב על ביטול הרשמה / הפסקת לימודים:

עד לתאריך 6.10.2016 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
מתאריך 7.10.2016 עד תאריך 5.11.2016 - לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
מתאריך 6.11.2016 עד  5.12.2016- תחייב את הלומד ב-20% משכר הלימוד המלא.
מתאריך 6.12.2016 עד 4.1.2017 - תחייב את הלומד ב-40% משכר הלימוד המלא.
מתאריך 5.1.2017 ואילך - הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

נוהל הפסקת לימודים ללימודי תעודה לקורסים המתחילים ב 2.12.16

הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד. לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים.

תאריך פתיחת הקורס 2 בדצמבר  2016

הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 1.12.16, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר הלימוד.
הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 2.12.16 עד לתאריך 8.12.16, תחייב את הלומד ב- 50% משכר הלימוד המלא.
הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 9.12.16 עד 15.12.16, תחייב את הלומד ב-75% משכר הלימוד המלא.
במקרה של הפסקת לימודים החל מתאריך 16.12.16 ואילך, הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים

 

 

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00 - 12:15
ימים א' ו-ג' בין השעות: 13:45 - 15:00
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני

ימים ב', ד', ה' בין השעות: 13:00 - 16:00

טלפונים מדור שכר לימוד :
03-6902342
03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il