תשלום שכר לימוד

 
שעות קבלת קהל
ימים א'-ה' 12:15-8:10 , 15:30-13:45
בערבי חג ובימי שישי אין קבלת קהל

זמני מענה טלפוני
ימים א'-ה' 11:30-10:00, 15:30-14:00

טלפונים מדור שכר לימוד
טלפון: 03-6902342
פקס: 03-6903168

בפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני נא לציין את מספר ת.זהות של הפונה.
scharlimud_skb@smkb.ac.il

* מדור שכר לימוד נמצא בבניין השתלמויות קומת קרקע בחלק העורפי.

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת הלימודים תשע"ז. קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים הנדרשים להסדר תשלום,  והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות למייל scharlimud_skb@smkb.ac.il, או בדואר לכתובת:
סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 625076

פרוט והנחיות לאופני התשלום ללימודי תעודה

שכר לימוד תשע"ז
שכר לימוד תשע"ח
תשלומים נלווים (אגרות)
להלן אפשרויות להסדרת התשלום
     תשלום שכר לימוד מראש
     תשלום שכ"ל בהוראת קבע
     תשלום באמצעות כרטיס אשראי
     תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות
     תשלום ע"י גופים מממנים
כתב התחייבות
קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד
כניסה לבחינות
הנחות בשכר לימוד
בטוח תאונות אישיות

 

שכר לימוד תשע"ז

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת  הלימודים תשע"ז. קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים שיישלחו אליכם במייל, חתמו עליהם והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות, בתוך שבועיים מיום קבלתם במייל או בדואר לכתובת:

סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769
או ישירות למדור שכר לימוד
מדור שכ"ל נמצא בבניין השתלמויות, בקומת קרקע בצד העורפי.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים באתר המכללה בלי למסור הודעה על כך אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוח המודעות האלקטרוני ו/או בעמדות המידע ובאמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

מדור שכר לימוד יקבל סטודנטים רק לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו או שלא הוסברו באתר המכללה.

סטודנטים חדשים המתקבלים לשנה א', ולתוכניות מיוחדות, יטפלו בהסדרי התשלום בתוך שבועיים מקבלת הסדרי התשלום במייל.

סטודנטים ממשיכים בשנים ב'-ג'-ד' יסדירו את שכר הלימוד עד 31.8.2016.

שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים חדשים /ממשיכים לא תיעשה ללא הסדר תשלום.

שכר הלימוד המפורסם הוא קבוע לשנת לימודים אחת בלבד (תשע"ז).
עבור תכניות רב-שנתיות גובה שכר הלימוד של השנה השנייה ואילך יתעדכן בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל, המתפרסם ב-15 במאי בכל שנה.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו במייל לסטודנט/ית על ידי מחלקת חשבות – מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: scharlimud_skb@smkb.ac.il.
גובה שכר הלימוד בבית הספר ללימודי תעודה מפורט בידיעונים ובמידעונים השונים של בית הספר ללימודי תעודה ובאתר המכללה.

א. מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש להסדיר את תשלומי שכר הלימוד,להחזיר את כתב ההתחייבות, כשהוא חתום, למדור שכר לימוד.

ב. כל הסטודנטים החדשים שקיבלו במייל את ההודעה על קבלתם ללימודים והסטודנטים הממשיכים שקבלו אישור על המשך לימודים , צריכים להחזיר את כתב ההתחייבות והסדרי התשלום  מלאים וחתומים למדור שכר לימוד או במייל או בדאר או במסירה אישית .

בצוע הסדרי תשלום במועד מבטיח את המקום במכללה.    

א. סטודנטים חדשים שיתקבלו לאחר 6.11.16 יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן ישיר ומיידי במדור שכר לימוד.

ב. סטודנטים ממשיכים בשנים ב', ג', ד' יחתמו ויחזירו את כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד עד 31.7.16

ג. שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים ייעשה לאחר בצוע הסדר תשלום.

ד. כתב התחייבות כספית רב-שנתי
כתב התחייבות כספית מהווה הסכמה לתשלום שכר לימוד ותשלומים
אחרים, כפי שמוסבר באתר ובכתב ההתחייבות.
הטופס ימולא בידי כל הסטודנטים ויוחזר למדור שכר לימוד כשהוא חתום.

ה. החזרת טופסי הסדרי תשלום שכר הלימוד
יש להחזיר את טופסי הסדרי שכ"ל למדור שכר לימוד
על פי לוח הזמנים המדויק המצוין בסעיפים א' ו-ב'.
1. כתב התחייבות מלא וחתום
2. הרשאה לחיוב חשבון (למשלמים בהוראת קבע) רב-שנתי. או טופס כ.אשראי
3. אישור גוף מממן חיצוני (למי שיש).
רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד,  והסדר כספי מאושר על ידי המכללה מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחואת מקומך והשתתפותך בקורס.

ו. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז.

ז. מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים.

במידה ויאושר לו לחזור ללימודים,יהיה מחוייב בתשלום דמי רישום חוזרים בסך 300 ₪.

*  חובות בגין אי-החזרת ספרים לספרייה לא יאפשרו כניסה לבחינות.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלומיו ייחסמו שירותי האינטרנט ויוסר ממצבת הלומדים.

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר הלימוד.

מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז.

מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

הטפסים המצורפים באתר:
1. טופס "הוראה לחיוב חשבון"
2. טופס פרטי כרטיס אשראי
3. טופסי קרן השתלמות
4. כתב התחייבות

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
2. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה תוך שבועיים מיום קבלת המייל על קבלה/המשך לימודים.
3. חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

חזרה לתחילת העמוד
 

שכר לימוד תשע"ח

להלן הנחיות להסדרי תשלום לשנת  הלימודים תשע"ח. קראו בעיון את ההוראות, נהגו על פיהן בקפדנות, מלאו את הטפסים שיישלחו אליכם במייל, חתמו עליהם והעבירו אותם ישירות למחלקת חשבות, בתוך שבועיים מיום קבלתם במייל או בדואר לכתובת:

סמינר הקיבוצים - עבור מדור שכר לימוד, דרך נמיר 149, תל אביב, 6250769
או ישירות למדור שכר לימוד
מדור שכ"ל נמצא בבניין השתלמויות, בקומת קרקע בצד העורפי.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל ההסדרים ובנושאי שכר הלימוד המתפרסמים באתר המכללה בלי למסור הודעה על כך אישית לנוגעים בדבר. יש להקפיד ולהתעדכן באמצעות לוח המודעות האלקטרוני ו/או בעמדות המידע ובאמצעות אתר האינטרנט של המכללה.

מדור שכר לימוד יקבל סטודנטים רק לצורך בירורים בעניינים שלא פורטו או שלא הוסברו באתר המכללה.

סטודנטים חדשים המתקבלים לשנה א', ולתוכניות מיוחדות, יטפלו בהסדרי התשלום בתוך שבועיים מקבלת הסדרי התשלום במייל.

סטודנטים ממשיכים בשנים ב'-ג'-ד' יסדירו את שכר הלימוד עד 31.8.2017.

שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים חדשים /ממשיכים לא תיעשה ללא הסדר תשלום.

שכר הלימוד המפורסם הוא קבוע לשנת לימודים אחת בלבד (תשע"ח).
עבור תכניות רב-שנתיות גובה שכר הלימוד של השנה השנייה ואילך יתעדכן בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל, המתפרסם ב-15 במאי בכל שנה.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו במייל לסטודנט/ית על ידי מחלקת חשבות – מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: scharlimud_skb@smkb.ac.il.
גובה שכר הלימוד בבית הספר ללימודי תעודה מפורט בידיעונים ובמידעונים השונים של בית הספר ללימודי תעודה ובאתר המכללה.

א. מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש להסדיר את תשלומי שכר הלימוד,להחזיר את כתב ההתחייבות, כשהוא חתום, למדור שכר לימוד.

ב. כל הסטודנטים החדשים שקיבלו במייל את ההודעה על קבלתם ללימודים והסטודנטים הממשיכים שקבלו אישור על המשך לימודים , צריכים להחזיר את כתב ההתחייבות והסדרי התשלום  מלאים וחתומים למדור שכר לימוד או במייל או בדאר או במסירה אישית .

בצוע הסדרי תשלום במועד מבטיח את המקום במכללה.    

א. סטודנטים חדשים שיתקבלו לאחר 22.10.17 יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן ישיר ומיידי במדור שכר לימוד.

ב. סטודנטים ממשיכים בשנים ב', ג', ד' יחתמו ויחזירו את כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד עד 31.7.17

ג. שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים ייעשה לאחר בצוע הסדר תשלום.

ד. כתב התחייבות כספית רב-שנתי
כתב התחייבות כספית מהווה הסכמה לתשלום שכר לימוד ותשלומים
אחרים, כפי שמוסבר באתר ובכתב ההתחייבות.
הטופס ימולא בידי כל הסטודנטים ויוחזר למדור שכר לימוד כשהוא חתום.

ה. החזרת טופסי הסדרי תשלום שכר הלימוד
יש להחזיר את טופסי הסדרי שכ"ל למדור שכר לימוד
על פי לוח הזמנים המדויק המצוין בסעיפים א' ו-ב'.
1. כתב התחייבות מלא וחתום
2. הרשאה לחיוב חשבון (למשלמים בהוראת קבע) רב-שנתי. או טופס כ.אשראי
3. אישור גוף מממן חיצוני (למי שיש).
רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד,  והסדר כספי מאושר על ידי המכללה מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחואת מקומך והשתתפותך בקורס.

ו. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז.

ז. מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים.

במידה ויאושר לו לחזור ללימודים,יהיה מחוייב בתשלום דמי רישום חוזרים בסך 300 ₪.

*  חובות בגין אי-החזרת ספרים לספרייה לא יאפשרו כניסה לבחינות.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלומיו ייחסמו שירותי האינטרנט ויוסר ממצבת הלומדים.

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר הלימוד.

מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז.

מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

הטפסים המצורפים באתר:
1. טופס "הוראה לחיוב חשבון"
2. טופס פרטי כרטיס אשראי
3. טופסי קרן השתלמות
4. כתב התחייבות

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
2. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה תוך שבועיים מיום קבלת המייל על קבלה/המשך לימודים.
3. חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

חזרה לתחילת העמוד

תשלומים נלווים (אגרות)

תשע"ז
סטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע, מחויבים בתשלום בגין ביטוח תאונות אישיות, נוסף לשכר הלימוד, בסך של 30 ₪
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בתשלום דמי שמירה 213 ₪ (ביחס להיקף לימודיהם), נוסף לשכר הלימוד.

תשע"ח
סטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע, מחויבים בתשלום בגין ביטוח תאונות אישיות, נוסף לשכר הלימוד, בסך של 30 ₪
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בתשלום דמי שמירה 214 ₪ (ביחס להיקף לימודיהם), נוסף לשכר הלימוד.

חזרה לתחילת העמוד


להלן אפשרויות להסדרת התשלום

חזרה לתחילת העמוד

 

תשלום שכר לימוד מראש

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס' א' תשע"ז
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מראש, יעשה זאת לא יאוחר מ-6.10.2016.
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או לשלוח המחאה בדואר לפקודת "סמינר הקיבוצים".

סטודנטים המתחילים ללמוד בסמס' ב' ובסמס' קיץ תשע"ז
ניתן לשלם מראש לפני תחילת הסמסטר

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לשלם בתשלום אחד
*או ב- 2-9   תשלומים ללא ריבית, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי
או בתשלומי קרדיט (18- 10 תשלומים) יש לבדוק עם חברת האשראי את הריבית והעמלות הנגבות ממך.

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1.5% הסכום ייגבה במעמד החיוב.
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול, להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע.


לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס' א' תשע"ח
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מראש, יעשה זאת לא יאוחר מ-22.09.2017
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או לשלוח המחאה בדואר לפקודת "סמינר הקיבוצים".

סטודנטים המתחילים ללמוד בסמס' ב' ובסמס' קיץ תשע"ח
ניתן לשלם מראש לפני תחילת הסמסטר

תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לשלם בתשלום אחד
או ב- 2-6   תשלומים ללא ריבית, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי
או בתשלומי קרדיט (18- 7 תשלומים) יש לבדוק עם חברת האשראי את הריבית והעמלות הנגבות ממך.

*לידיעתך, תשלומים באשראי (למעט בעסקת קרדיט) נושאים דמי טיפול של 1% (הסכום ייגבה במעמד החיוב)

לחצו כאן להורדת טופס כרטיס אשראי


חזרה לתחילת העמוד


תשלום שכ"ל בהוראת קבע

לחצו כאן להורדת הוראת קבע

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס א' תשע"ז
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.8.2016 - 16.5.2017 עד 10 תשלומים.

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס ב' תשע"ז
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.2.2016 - 16.7.2016 עד 6 תשלומים.

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס א' תשע"ח
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.8.2017 - 16.5.2018 עד 10 תשלומים.

לסטודנט המתחיל ללמוד בסמס ב' תשע"ח
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.2.2018 - 16.7.2018 עד 6 תשלומים.

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת
הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

ניתן לגשת לסניף הבנק ולחתום על הוראת הקבע ,או לחלופין  ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מתנהל חשבונך, ללא צורך לגשת לסניף

עליך להכנס להרשאות והוראות קבע, הקמת הרשאה לחיוב חשבון ,
על הטופס שנפתח מציינים: קוד מוסד 2121
שם מוסד: סמינר הקיבוצים
אסמכתא/מס מזהה: מספר ת.ז. של הסטודנט
יש לציין: הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

לאחר שיש אישור על הקמת ההרשאה עליך לשלוח אלינו את ההרשאה למייל או לפקס של מדור שכר לימוד

פקס מדור שכר לימוד:

03-6903168
דואר אלקטרוני מדור שכר לימוד:
Scharlimud_skb@smkb.ac.il

חזרה לתחילת העמוד


תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תשע"ז
ניתן לשלם בתשלום אחד
*או ב- 2-9   תשלומים ללא ריבית, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי
או בתשלומי קרדיט (18- 10 תשלומים) יש לבדוק עם חברת האשראי את הריבית והעמלות הנגבות ממך.

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1.5% הסכום ייגבה במעמד החיוב.
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול, להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע.

תשע"ח
ניתן לשלם בתשלום אחד
*או ב- 2-9   תשלומים ללא ריבית, תשלום אחרון לא יאוחר מחודש יולי
או בתשלומי קרדיט (18- 10 תשלומים) יש לבדוק עם חברת האשראי את הריבית והעמלות הנגבות ממך.

לידיעתך, תשלום באשראי  נושא דמי טיפול של 1% הסכום ייגבה במעמד החיוב.
המלצתנו היא לשלם בתשלומים באמצעות הוראת קבע ,הוראת הקבע אינה כוללת דמי טיפול, להנחיות לתשלום בהוראת קבע אנא הכנס לתשלומים באמצעות הוראת קבע.

לחצו כאן להורדת טופס כרטיס אשראי

חזרה לתחילת העמוד
 

תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות

סטודנטים הממומנים על ידי "קרנות השתלמות של הבנק הבינלאומי" ימלאו את "טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל", יחתמו עליו ויחזירו למחלקת חשבות במכללה.
הסטודנטים הנ"ל חייבים בתשלום דמי שמירה (ביחס להיקף לימודיהם) ובתשלום ביטוח תאונות אישיות לתוכניות המחויבות בכך, וישלמו תשלומים אלו כנדרש וישירות למכללה.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - ארגון המורים (קרן השתלמות)

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד - הסתדרות המורים (קרן השתלמות)


חזרה לתחילת העמוד


תשלום ע"י גופים מממנים ומוסדות

תשלום שכר לימוד על ידי גופים אחרים (ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים): הסטודנטים יצרפו אישור/התחייבות של המוסד המממן, אך ישלמו את דמי ביטוח התאונות האישיות ודמי השמירה כנדרש, ישירות למכללה.

יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.


חזרה לתחילת העמוד

כתב התחייבות

להורדת כתב התחייבות תשע"ז

להורדת כתב התחייבות תשע

חזרה לתחילת העמוד


קבלות ואישורים על תשלום שכר לימוד

מצב חשבון
מצב חשבון מעודכן ניתן להדפיס באתר בפוטל הסטודנטים

קבלות על תשלום שכר לימוד
המלצה לסטודנטים: לשמור את כל הקבלות.
קבלות על תשלום בהוראת קבע ניתן לקבל יום לאחר התשלום במדור שכר לימוד.
אנא שימרו על הקבלות.

חזרה לתחילת העמוד


כניסה לבחינות

 סטודנטים הלומדים במכללה יורשו להיכנס לבחינות רק לאחר שסיימו את הסדריהם הכספיים בנושא תשלום שכר לימוד ואגרות.

חזרה לתחילת העמוד


הנחות בשכר לימוד

תשע"ז

למען הסר ספק, הנחה/מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים ייחודיים או על אגרות.

יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כפל הנחות/מלגות, והסטודנט יהיה זכאי לגבוהה מתוכן.

א. סטודנטים מביה"ס ללימודי תעודה:

 • סטודנט הלומד בתוכנית דו / תלת שנתית, ומשלם שכ"ל מלא ומעלה זכאי להנחה בגובה של 15% לכל תוכנית נוספת שילמד.

סטודנט במכללה, הלומד בכל אחת מהפקולטות בהיקף לימודים מלא:

 • זכאי להנחה בגובה של 15% על כל תכנית/קורס שייקח בנוסף ללימודיו הסדירים במסגרת בית הספר ללימודי תעודה

יובהר כי הנחה זו תינתן רק על תכניות נוספות (מעבר לתכנית האם), שאליהן ירשם הסטודנט.

ב. סטודנטים שהנם קרובים מדרגה ראשונה (הורים / אחים): 

 • זכאים להנחה של 7.5% משכ"ל השנתי - לכל אחד.

ג. חברים במועדון הבוגרים:

 • סטודנטים של בית הספר ללימודי תעודה החברים במועדון הבוגרים של המכללה זכאים להנחה בגובה של 5% לכל תכנית בבית הספר ללימודי תעודה.

ד. ההנחה תינתן רק לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

 • מילוי טופס רישום ותשלום דמי הרישום (לסטודנטים ממשיכים יש פטור מתשלום דמי רישום).
 • הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים.
 • חתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד.
 • אישור קבלה ללימודים (לסטודנטים חדשים).
 • תשלום המקדמה.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.

* לסטודנט שלא יעמוד בהסדר התשלום של שכר הלימוד, תבוטל ההנחה בשכר הלימוד.
ביטול ההנחות בשכר הלימוד

ההנחות יבוטלו במצבים האלה:

 • ביטול לימודים על ידי הסטודנט.
 • אי-ביצוע הסדרי תשלום.
 • אי-כיבוד כרטיס אשראי, חזרת שיקים, הוראת קבע שלא כובדה וכו'.
 • אי-עמידה באחד מתתי-סעיף: "הנחות בשכר לימוד" (ראו לעיל).

תשע"ח

למען הסר ספק, הנחה/מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים ייחודיים או על אגרות.

יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כפל הנחות/מלגות, והסטודנט יהיה זכאי לגבוהה מתוכן.

א. סטודנטים מביה"ס ללימודי תעודה:

 • סטודנט הלומד בתוכנית דו / תלת שנתית, ומשלם שכ"ל מלא ומעלה זכאי להנחה בגובה של 15% לכל תוכנית נוספת שילמד.

סטודנט במכללה, הלומד בכל אחת מהפקולטות בהיקף לימודים מלא:

 • זכאי להנחה בגובה של 15% על כל תכנית/קורס שייקח בנוסף ללימודיו הסדירים במסגרת בית הספר ללימודי תעודה
 • יובהר כי הנחה זו תינתן רק על תכניות נוספות (מעבר לתכנית האם), שאליהן ירשם הסטודנט.

ב. סטודנטים שהנם קרובים מדרגה ראשונה (הורים / אחים): 

 • זכאים להנחה של 7.5% משכ"ל השנתי - לכל אחד.

ג. חברים במועדון הבוגרים:

 • סטודנטים של בית הספר ללימודי תעודה החברים במועדון הבוגרים של המכללה זכאים להנחה בגובה של 5% לכל תכנית בבית הספר ללימודי תעודה.

ד. ההנחה תינתן רק לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

 • מילוי טופס רישום ותשלום דמי הרישום (לסטודנטים ממשיכים יש פטור מתשלום דמי רישום).
 • הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים.
 • חתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד.
 • אישור קבלה ללימודים (לסטודנטים חדשים).
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.

* לסטודנט שלא יעמוד בהסדר התשלום של שכר הלימוד, תבוטל ההנחה בשכר הלימוד.
ביטול ההנחות בשכר הלימוד

ההנחות יבוטלו במצבים האלה:

 • ביטול לימודים על ידי הסטודנט.
 • אי-ביצוע הסדרי תשלום.
 • אי-כיבוד כרטיס אשראי, חזרת שיקים, הוראת קבע שלא כובדה וכו'.
 • אי-עמידה באחד מתתי-סעיף: "הנחות בשכר לימוד" (ראו לעיל).


חזרה לתחילת העמוד


בטוח תאונות אישיות

כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
כל הסטודנטים במכללה הרשומים כחוק, מבוטחים ביטוח צד ג' ללא תשלום.
ביטוח צד ג' אינו מכסה תאונות אישיות, ולכן הוחלט ע"י ההנהלה לעשות ביטוח תאונות אישיות לסטודנטים במסגרת ביה"ס לחינוך וביה"ס ללימודים מתקדמים ורק למשתתפים בקורסים "פעילים" (הכוונה לסטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע). תקופת הביטוח הינה לשנה מלאה.

ביטוח זה מכסה נזקים בתאונות אישיות ל-24 שעות ביממה. ביטוח זה מכסה נזקים במסגרת הלימודים בלבד, ואינו מכסה הפסד ימי עבודה
הפרמיה לתשלום היא בסך 30 ש"ח לשנה ותשולם עם גבית שכר הלימוד.
פרמיית ביטוח זו מקנה לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות במסגרת כל פעילותם במכללה, בדך אליה או ממנה ומטעמה

הפרמיה מבטיחה פיצוי של:
1) 200,000 ₪ במקרה מוות מתאונה.
2) 200,000 ₪ במקרה נכות תמידית מתאונה.
3) 900 ₪ פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עקב תאונה.
4) 8,500 ₪ החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות כהגדרתן בפוליסה (כפוף להצגת קבלות).
5) 8,500 ₪ החזר הוצאות ריפוי שיניים. השתתפות עצמית של 350 ₪.
6) 25,000 ₪ החזר הוצאות חילוץ. השתתפות עצמית 350 ₪.

הפיצוי השבועי יינתן מהיום השישי לפגיעה, ויימשך לכל היותר למשך 104 שבועות (לפי הצורך).

תהליכי ההפניה:
על כל פציעה צריך המורה בשיעור למלא טופס פציעה הנמצא במזכירויות המסלולים והמרכזים.
סטודנט שנפגע בתאונה יפנה למנכ"ל המכללה עם טופס דיווח פציעה ממזכירות המסלול אליו הוא שייך בביסל"ח או בלמ"ת.
עם אישור זה, בצירוף אישורים רפואיים, יופנה על-ידי מנהל הכספים לחברת הביטוח ויקבל את הפיצוי המגיע לו.
(יש לשמור על כל הקבלות, על ההוצאות הרפואיות והנלוות).
סטודנטים אשר אינם מעוניינים בביטוח זה יודיעו למנהל הכספים בכתב, לפני פתיחת שנת הלימודים, ויזוכו בהתאם.
לשימת לבכם, קיימים חריגים לפוליסה.
את הפוליסה בשלמותה אפשר לראות אצל מנהל הכספים.
אם הנכם נתקלים בבעיות עם חברת הביטוח, יש לפנות למנהל הכספים.
אמבולנס הפינוי, אם יוזמן, ישולם על ידי הסטודנט, והוא יקבל את כספו

כיסויים בביטוח תאונות אישיות
פוליסה לבטוח תאונות אישיות
טופס תביעה בגין תאונה אישית או מחלה

חזרה לתחילת העמוד