הרשמה לתואר ראשון

 
לתשומת ליבך, ההרשמה לחלק מהתכניות הסתיימה. לפרטים, מרכז ייעוץ ורישום, בטלפון 03-6901200.

לצורך הרשמה באופן מקוון יש לקרוא את המידע על סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה באתר המכללה.

ההרשמה באמצעות האתר מיועדת למועמדים חדשים בלבד.

טרם ההרשמה יש לוודא כי ברשותך:

 • כרטיס אשראי בתוקף.

בתום תהליך הרישום, יש להוריד את הטפסים הבאים ולשלוח אותם מלאים וחתומים, יחד עם האישורים המפורטים להלן : למכללת סמינר הקיבוצים - מרכז ייעוץ ורישום, דרך נמיר 149, תל אביב 6250769.

האישורים שיש לצרף לטופסי ההרשמה לתואר ראשון (למידע מפורט לחץ כאן) :

 • תעודת בגרות מלאה
 • צילום תעודת זהות
 • אישור על שחרור מצה"ל
 • תמונת דרכון אחת
 • אישור על תשלום דמי הרשמה


תהליך הרישום כולל שלושה שלבים, בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן:

 • מילוי שאלון פרטים אישיים.
 • בחירת מסלולי הלימודים אליהם ברצונך להירשם.
 • תשלום דמי רישום בסך 350 ש"ח לרישום מקוון.

 

ליצירת קשר עם מחלקת הרישום:

03-6901200

 

לידיעתך, דמי ההרשמה לא יוחזרו למועמד שירשם וישלם ולא עמד בתנאי הקבלה או ביטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.

 • ידוע לי כי הפרטים הממולאים על ידי בטופס יועלו למחשב למטרות ניהול פדגוגי מוסדי. 
 • ידוע לי כי חלק מהנתונים יועברו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד החינוך במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע, וזאת עפ"י הנהלים הקיימים. המידע לא ישמש לצרכים אחרים. 
 • הנני מתחייב/ת לקרוא ולמלא אחר תקנון המוסד ולציית לכל החלטותיו במשך כל זמן לימודי בו. 
 • אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד החל עלי על פי הוראות שיפרסם המוסד,כפוף להנחיות משרד החינוך. אני מקבל/ת עלי לחתום על טופס ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד. כל עוד לא חתמתי על טופס כזה,ישמש מסמך זה כהוכחה לחובתי זו. 
 • הנני מצהיר/ה בזאת שמילאתי את הפרטים הנדרשים בטופס זה וכי הפרטים מלאים ונכונים.


אני מאשר/ת כי קראתי את ההנחיות לעיל ואני מסכים/ה להן - גש/י לטופס הרשמה