סדרי הרשמה לתואר ראשון

 

הרשמה למכללה
מרכז ייעוץ ורישום מטפל בהרשמת המועמדים למכללה.

שעות הקבלה של מרכז הייעוץ והרישום  הן: ימים א'-ה', בין השעות 17:00-8:00.

תהליך ההרשמה למכללה כולל מס' שלבים:

1 תשלום דמי רישום. ניתן לשלם דמי הרישום בשני אופנים:

2 מילוי טופס הרשמה למכללה.

לאחר תשלום דמי הרישום יש למלא טופס הרשמה למכללה ולשלוח למרכז ייעוץ ורישום בצרוף המסמכים המפורטים מטה.

להורדת טופס הרשמה לחצו כאן

המסמכים* שיש לצרף להרשמה לתואר ראשון

א. טופס הרשמה - יש למלא את כל הפרטים בכתב יד קריא ולחתום במקום המיועד לכך.
ב. תעודת בגרות מלאה או:

  • אישור על זכאות לתעודת בגרות
  • אישור על ציוני בחינות הבגרות
  • אישור הרשמה לבחינה חסרה
  • אישור על לימודים במכינה קדם אקדמית וציונים
  • אישור משרד החינוך לגבי תעודות סיום תיכון מחו"ל

ג. אישור רפואי בחתימת רופא ובחתימת המועמד (מצורף טופס לערכת הרישום).
ד. אישור שחרור מצה"ל.
ה. אישור על ציון במבחן הפסיכומטרי.
ו. תמונת דרכון.
ז. צילום תעודת זהות.
ח. אישור על תשלום דמי הרשמה.
ט. מועמדים לקויי למידה יצרפו טופסי אבחון תקפים שאושרו על-ידי דיקנית הסטודנטים.

יש להציג מסמכים מקוריים או העתקים חתומים ומאושרים כזהים למקור. נוכל לצלם את המסמכים המקוריים במשרדינו במידת הצורך.
* מסמכים נוספים יידרשו במידת הצורך בהתאם למסלול הלימודים.

דמי הרשמה למכללה

דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד, והם תקפים להצגת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת הרשמה אחת).
דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשות ההרשמה והם אינם מוחזרים גם אם המועמד לא מתקבל ללימודים או אינו מממש את זכותו ללמוד.

לנרשמים באופן מקוון יש אפשרות לשלם דמי הרשמה מוזלים.

בכל תכתובת הקשורה להרשמה למכללה, יש לציין: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה.
יש להודיע למנהל לומדים על כל שינוי שחל בפרטים האישיים.

קבלת מעמד "סטודנט מן המניין" תיעשה רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במדור שכר לימוד. המכללה אינה מתחייבת לטפל בבקשות לקבלה ללימודים, שיגיעו לאחר מועד סיום ההרשמה.

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים

מועמדים המבקשים לבטל את הרשמתם לאחר קבלתם ללימודים או להפסיק את לימודיהם - יודיעו על כך בכתב למינהל לומדים.
המועד הקובע לחישוב החזר/חיוב כספי של שכר הלימוד לסטודנטים המבטלים את הרשמתם או לימודיהם, יהיה תאריך קבלת ההודעה בכתב (פרטים בחוברת שכר הלימוד).

למידע בנוגע לתשלום שכר לימוד/החזרים כספיים לחצו כאן

למידע בנוגע לביטול הרשמה/נוהל הפסקת לימודים לחצו כאן

חזרה ללימודים

סטודנטים המבקשים לחזור ללימודים לאחר הפסקה, חייבים לעבור הליכי הרשמה רגילים כולל תשלום דמי הרשמה. ראו פרטים נוספים בתקנון הלימודים.

סטודנטים המחדשים לימודים בתוך שנתיים ממועד הפסקתם, יזכו להכרה בלימודים קודמים וילמדו על פי תכנית הלימודים המקורית.
אם הפסקת הלימודים נמשכת יותר משנתיים ולא יותר משש שנים, תיבנה לסטודנטים תכנית לימודים שתכלול קורסים שלא סיימו ולימודים נוספים בהתאם לתכנית הלימודים שתיבנה על ידי ראש המסלול בו יבחרו ללמוד.
חזרה ללימודים לאחר 6 שנים (לא כולל שנות שירות צבאי) תיחשב כפנייה חדשה להתקבל ללימודים, והיא טעונה הסכמת המכללה, עמידה בתכנית לימודים שתיקבע על ידה, ועמידה בתנאי הקבלה של משרד החינוך.

ביטוח לאומי

כל תלמיד המתקבל ללימודים יחתום על מסמך המעיד כי ידוע לו שפרטיו האישיים יועברו לביטוח לאומי, כדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליו דרישה לתשלום.