סדרי הרשמה לתואר שני

 

 בקישורים הבאים תמצאו את סדרי הרשמה לתכניות השונות לתואר שני.

חשוב לקרוא גם את סדרי ההרשמה הכלליים שמופיעים בעמוד זה.

.M.Ed
למעט ניהול וארגון וטכנולוגיה בחינוך

.M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך .M.Ed בטכנולוגיה בחינוך M.Teach מוסמך בהוראה M.A.A.T
טיפול באמצעות אמנויות

  

 סדרי הרשמה כלליים

sמי רישום

את דמי הרישום ניתן לשלם באמצעות אתר המכללה (350 ₪) או במרכז הייעוץ והרישום במכללה (400 ₪).

 • תשלום דמי רישום אינו מהווה הרשמה לתכנית המבוקשת. יש לשלוח בדואר את המסמכים הנדרשים כפי שמפורט לעיל.
 • דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, והם תקפים להגשת מועמדות פעם אחת בלבד (תוקפם פג בתום תקופת ההרשמה).
 • דמי ההרשמה נגבים עבור הטיפול בבקשת ההרשמה ולכן אינם מוחזרים - לא למועמד שלא התקבל ללימודים ולא למועמד שבחר שלא לממש את זכותו ללמוד.

חשוב!

 • מעטפה שלא יהיו בה כל הטפסים והמסמכים הנדרשים ודמי רישום, או מעטפה שיימצאו בה טפסים שלא מולאו כהלכה, תוחזר לשולח. יצוין כי מועמד שהוחזרה אליו המעטפה עלול להחמיץ את מועד ההרשמה.
 • בכל תכתובת הקשורה להרשמה למכללה על המועמד לציין: מס' תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מדויקת (כולל מיקוד(.
 • על המועמד להודיע מיד למינהל לומדים על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים.
 • סטודנט מן המניין ייחשב רק מועמד שהתקבל ללימודים והסדיר את תשלומי שכר הלימוד בהנהלת החשבונות.
 • המכללה אינה מתחייבת לטפל בטופסי בקשה שיגיעו לאחר תום ההרשמה.

הליכי הקבלה

 • מועמד שהגיש בקשה יקבל הודעה בכתב לגבי מצב קבלתו לתכנית.
 • מועמד שיתקבל לתכנית יקבל הנחיות לגבי בניית המערכת האישית ולגבי הרכבת ילקוט הלימודים המלא.
 • תשלום מקדמה והסדרת שכר הלימוד הם תנאים לבניית המערכת האישית.

למידע בנוגע לתשלום שכר לימוד/החזרים כספיים לחצו כאן

למידע בנוגע לביטול הרשמה/נוהל הפסקת לימודים לחצו כאן

חזרה ללימודים

 • סטודנט שמבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה יחויב לעבור את הליך ההרשמה הסטנדרטי, לרבות תשלום דמי ההרשמה (כמפורט בחוברת התקנון).

ביטוח לאומי

 • כל סטודנט שיתקבל ללימודים יחתום על מסמך המאשר כי ידוע לו שפרטיו האישיים מועברים למוסד לביטוח הלאומי, כדי לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליו דרישה לתשלום.

נוהלי לימודים

 • ברישום מועמדים למכללה ובהודעה על קבלה/אי-קבלה ללימודים מטפל מינהל לומדים.
 • ניתן למסור הרשמה באמצעות הדואר או במכללה – במינהל לומדים או במחלקת הרישום.

תקנון הלימודים

 • נוהלי הלימודים המתפרסמים בתקנון הלימודים של סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה
 • ולאמנויות, תקפים גם ללימודי התואר השני.
 • תקנון הלימודים מופיע בידיעון המכללה, ומתפרסם גם באתר האינטרנט של המכללה.
 • נהלים ייחודיים לתכניות השונות מתפרסמים בחוברת "מטלות אקדמיות". שתחולק לסטודנטים
 • בתחילת שנת הלימודים.

הפסקת לימודי הסטודנט ביוזמת המכללה

לימודים של סטודנט יופסקו ביוזמת המכללה במקרים שבהם:
1. הסטודנט לא עמד בדרישות האקדמיות המופיעות בתקנון
2. ועדת המשמעת המליצה להפסיק את לימודיו בשל בעיות אתיקה ויושר.

פיצול הלימודים

סטודנט שהחל את לימודיו לתואר השני, סיים חלק מהדרישות ומבקש להפסיק את לימודיו ולחדשם במועד מאוחר יותר, מחויב בפנייה בכתב ובאישור של מרכז התכנית. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים נדרשים בתקנות ובכללים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר. יצוין כי קיימות תקנות נוספות שאינן מופיעות כאן.

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200