סדרי הרשמה ונהלים לתכניות בבית הספר ללימודי תעודה תשע"ו

 

סדרי ההרשמה
1. ההרשמה למכללה באחת מן הדרכים הבאות: 

 • באמצעות אתר המכללה – דמי הרישום הינם בסך של 250 ₪. 
 • באמצעות מחלקת השיווק בטלפון 03-6901200, דמי הרישום הינם בסך של 300 ₪.

2. ניתן לשלם את דמי הרישום באחת מן הדרכים הבאות:

 • בכרטיס אשראי באתר המכללה. 
 • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200. 
 • באמצעות המחאה או במזומן במינהל חשבונות במכללה – מדור שכר לימוד.

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התכנית ואינם מוחזרים, למעט במקרה של ביטול מטעם המכללה.

לברורים בנושא הרשמה ניתן לפנות ל:
עפרה רונן - מינהל לומדים
בית הספר ללימודים מתקדמים

03-6901218


נהלים
שכר לימוד 
הנחות שכר לימוד
גמול השתלמות
חובות הסטודנט
שינויים וביטולים
נוהל הפסקת לימודים

שכר לימוד
שכר הלימוד המפורסם הוא קבוע לשנת לימודים אחת בלבד (תשע"ו).
עבור תכניות רב-שנתיות גובה שכר הלימוד של השנה השנייה ואילך יתעדכן בכל שנה בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן של חודש מאי, המתפרסם ב-15 ביוני בכל שנה.
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו לסטודנט/ית על ידי מחלקת חשבות - מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות בדואר אלקטרוני: scharlimud_skb@smkb.ac.il.
גובה שכר הלימוד בבית הספר ללימודים מתקדמים מפורט בידיעונים ובמידעונים השונים של בית הספר ללימודים מתקדמים ובאתר המכללה.

א. מתן תוקף להרשמה ו/או להמשך לימודים
כדי לתת תוקף לקבלתך ו/או להמשך לימודיך במכללה, יש לשלם מקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות עד 1,000 ₪ , ו/או להסדיר את שכר הלימוד, להחזיר את כתב ההתחייבות, כשהוא חתום, למדור שכר לימוד.

המקדמה על חשבון שכר לימוד ואגרות עד 1,000 ש"ח ישולמו באמצעות שובר תשלום, שניתן לשלמו בכל סניפי הבנקים מאותה קבוצה שבה מתנהל חשבונך (פרט לבנק הדואר).
הספחים: "אישור למשלם", "קבלה למשלם" ייחתמו על ידי הבנק ויישארו בידי הסטודנט.

כל הסטודנטים החדשים שקיבלו שובר מקדמה עם ההודעה על קבלתם ללימודים והסטודנטים הממשיכים שקבלו אישור על המשך לימודים , צריכים להחזיר את כתב ההתחייבות והסדרי התשלום מלאים וחתומים למדור שכר לימוד.

תשלום המקדמה /הסדרי תשלום במועד מבטיח את המקום במכללה
.

סטודנטים חדשים שיתקבלו לאחר 1.11.2015 יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן ישיר ומיידי במדור שכר לימוד.

ב. סטודנטים ממשיכים בשנים ב', ג', ד' יחתמו ויחזירו את כתב ההתחייבות לתשלום שכר הלימוד עד 31.7.2016.

ג. שיבוץ מערכת שעות לסטודנטים ייעשה לאחר תשלום המקדמה/הסדר תשלום.

ד. כתב התחייבות כספית רב-שנתי
כתב התחייבות כספית מהווה הסכמה לתשלום שכר לימוד ותשלומים
אחרים, כפי שמוסבר בחוברת זו ובכתב ההתחייבות.
הטופס ימולא בידי כל הסטודנטים ויוחזר למדור שכר לימוד כשהוא חתום.

ה. החזרת טופסי הסדרי תשלום שכר הלימוד
יש להחזיר את טופסי הסדרי שכ"ל למדור שכר לימוד
על פי לוח הזמנים המדויק המצוין בסעיפים א' ו-ב'.
1. כתב התחייבות מלא וחתום
2. הרשאה לחיוב חשבון (למשלמים בהוראת קבע) רב-שנתי.
3. אישור גוף מממן חיצוני (למי שיש).
לנוחותך, מצורפת מעטפת גוביינא להחזרת הטפסים.

רק הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים, חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, תשלום המקדמה והסדר כספי מאושר על ידי המכללה מהווים השלמת הליך הרישום ויבטיחו את מקומך והשתתפותך בקורס.

ו. מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה.

ז. מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

סטודנט שלא יעמוד בהסדרי התשלום במלואם, המכללה רשאית להפסיק את לימודיו, וזאת בנוסף ובלי לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד אחר, ובלא שיהא בכך כדי לפטור את הסטודנט מתשלום כל החובות ובתוספת ריבית פיגורים.

* חובות בגין אי-החזרת ספרים לספרייה לא יאפשרו כניסה לבחינות.

לסטודנט שלא יסדיר את תשלומיו ייחסמו שירותי האינטרנט.

תשלומים נלווים (אגרות)
סטודנטים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה או במקצועות מגע, מחויבים בתשלום בגין ביטוח תאונות אישיות, נוסף לשכר הלימוד, בסך של 30 ₪.
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בתשלום דמי שמירה (ביחס להיקף לימודיהם), נוסף לשכר הלימוד.

אופני התשלום:
תשלום שכר הלימוד ייעשה באחת מחמש האפשרויות המפורטות בהמשך. עליך לבחור את האפשרות המתאימה לך ולנהוג בהתאם.


אפשרות 1: תשלומים באמצעות הוראת קבע
בתשלומים על ידי הוראת קבע (רב-שנתית לכל תקופת הלימודים) מ-16.8.2015 - 16.5.2016 עד 10 תשלומים.

לסטודנטים הלומדים יותר משנה אחת הוראת הקבע היא רב-שנתית ותמשיך באופן אוטומטי לשנה הבאה.

• סטודנט הבוחר לשלם באמצעות הוראת קבע, ימלא את טופס הוראת הקבע. את אישור הבנק בתחתית הדף יש להחתים בחותמת וחתימת פקיד הבנק ולשלוח למדור שכר לימוד במכללת סמינר הקיבוצים.
העתק יישאר בידי הסטודנט.

אפשרות 2: תשלום שכר לימוד על ידי גופים אחרים
תשלום שכר לימוד על ידי גופים אחרים (משרד הביטחון, ביטוח לאומי או מינהל הסטודנטים): הסטודנטים יצרפו אישור/התחייבות של המוסד המממן, אך ישלמו את דמי ביטוח התאונות האישיות ודמי השמירה כנדרש, ישירות למכללה.
יודגש כי בכל מקרה על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו, ואם הגורם האחר לא ישלם מסיבה כלשהי את מלוא שכר הלימוד, יישא הסטודנט בתשלום.

אפשרות 3: תשלום שכר לימוד מראש
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד מראש, יעשה זאת לא יאוחר מ-28.9.2015.
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או לשלוח המחאה בדואר לפקודת "סמינר הקיבוצים".

אפשרות 4: תשלום בכרטיס אשראי
ניתן לשלם בתשלום אחד ללא ריבית (אין אופציה לשני תשלומים).
קרדיט – 18-3 תשלומים (תשלומי הקרדיט נושאים ריבית הנהוגה על ידי חברת כרטיסי האשראי). מצורף טופס למילוי פרטי כרטיס האשראי של המשלם. יש למלאו ולהחזירו למדור שכר לימוד.

אפשרות 5: תשלום שכר לימוד על ידי קרן השתלמות
סטודנטים הממומנים על ידי "קרנות השתלמות של הבנק הבינלאומי" ימלאו את "טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכ"ל" ("ארגון המורים" או "הסתדרות המורים"), יחתמו עליו ויחזירו למדור שכר לימוד במכללה.
הסטודנטים הנ"ל חייבים בתשלום דמי שמירה (ביחס להיקף לימודיהם) ובתשלום ביטוח תאונות אישיות לתוכניות המחויבות בכך, וישלמו תשלומים אלו כנדרש וישירות למכללה.

לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא תכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש. על הסטודנט חלה האחריות המלאה לתשלום שכר הלימוד במלואו.

באחריות הסטודנט לבדוק מדי תקופה את מצב החשבון באינטרנט על מנת לוודא שאין לו חובות נוספים בשכר הלימוד.

מודגש בזאת שהמכללה אינה מתחייבת לאפשר למאחרים בהסדרי שכר הלימוד ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה.
מודגש בזאת שהסדרי תשלום שכר לימוד חלים גם על סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גוף אחר.

הנחות שכר לימוד

למען הסר ספק, הנחה/מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים ייחודיים או על אגרות.

יובהר כי בכל מקרה לא יהיה כפל הנחות/מלגות, והסטודנט יהיה זכאי לגבוהה מתוכן.

א. סטודנטים מביה"ס ללימודים מתקדמים 
סטודנט הלומד בתכנית תלת / ארבע שנתית, שסה"כ שעות הלימוד שלו בשנה הוא מ-18 ש"ש ומעלה, זכאי להנחה בגובה של 15% לכל תכנית נוספת שילמד.
משתלם הלומד בכל אחת מהפקולטות ומשלם שכ"ל מלא ומעלה זכאי להנחה בגובה של 15% על כל תכנית/קורס נוסף שייקח במסגרת בלמ"ת.
יובהר כי הנחה זו תינתן רק על תכניות נוספות (מעבר לתכנית האם), שאליהן ירשם הסטודנט.

ב. קרובים מדרגה ראשונה - זכאים להנחה של 7.5% לכל אחד.

ג. חברים במועדון הבוגרים - סטודנטים של בלמ"ת החברים במועדון הבוגרים של המכללה זכאים להנחה בגובה של 5% לכל קורסי בלמ"ת.

ד. ההנחה תינתן רק לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

 • מילוי טופס רישום ותשלום דמי הרישום (לסטודנטים ממשיכים באותה תכנית יש פטור מתשלום דמי רישום).
 • הגשת כל המסמכים והטפסים הנדרשים.
 • חתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד.
 • אישור קבלה ללימודים (לסטודנטים חדשים).
 • תשלום המקדמה.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.

* לסטודנט שלא יעמוד בהסדר התשלום של שכר הלימוד, תבוטל ההנחה בשכר הלימוד.

ביטול ההנחות בשכר הלימוד

ההנחות יבוטלו במצבים האלה:

 • ביטול לימודים על ידי הסטודנט.
 • אי-ביצוע הסדרי תשלום.
 • אי-כיבוד כרטיס אשראי, חזרת שיקים, הוראת קבע שלא כובדה וכו'.
 • אי-עמידה באחד מתתי-סעיף: "הנחות בשכר לימוד" (ראו לעיל).

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים במכללה כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:

 • מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים במועד, כמפורט בסדרי ההרשמה לתכנית.
 • קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממינהל לומדים.
 • תשלום המקדמה בתוך שבועיים מיום קבלת הטופס לתשלום.
 • ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה.
 • חתימת הסטודנט על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד.

גמול השתלמות

 • לעובדי משרד החינוך - על פי הנחיות משרד החינוך. יש להתעדכן אלו קורסים מתוך התכנית מוכרים לגמול.
 • השעות הנצברות במסגרת העבודה המעשית לא מזכות בגמול.

חובות הסטודנט

 • תשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להסדר התשלום שאושר על ידי המכללה.
 • השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס; נדרשת נוכחות של לפחות 80%.
 • בקורסים המתנהלים במתכונת של סדנאות - תידרש נוכחות של לפחות 90%.
 • הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
 • השלמת חובות והגשת עבודות על-פי תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

שינויים וביטולים
במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת ביה"ס ללימודים מתקדמים את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

נוהל הפסקת לימודים
הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למינהל לומדים, לפקס שמספרו 03-6901218. או לדואר אלקטרוני Ofra_Ron@smkb.ac.il תאריך קבלת ההודעה במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
סטודנט שלא יודיע בכתב על הפסקת הלימודים או ביטול ההרשמה לאחר שהתקבל, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד והאגרות, גם אם אינו מופיע ללימודים.

התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הוא 18.10.2015

אין החזר דמי רישום -למעט בהרשמה לתוכניות וקורסים שיבוטלו על ידי המכללה.

הודעה בכתב על ביטול הרשמה / הפסקת לימודים:

1. עד לתאריך 17.9.2015 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
2. מתאריך 18.9.2015 עד תאריך 19.10.2015 - לא יוחזר 15% משכר הלימוד המלא.
3. מתאריך 18.10.2015 עד 16.11.20154 - תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.
4. מתאריך 17.11.2015 עד 16.12.20154 - תחייב את הלומד ב-2/5 משכר הלימוד המלא.
5. מתאריך 17.12.2015 ואילך - הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

סטודנט שיבטל לימודיו וקיבל הנחה/מלגה - תבוטל ההנחה/המלגה.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.
 

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200