סמינריונים, פרויקט גמר וסדנת פרויקט גמר

במהלך הלימודים הסטודנטים חייבים להכין ולהגיש שתי עבודות סמינריוניות עיוניות: אחת מתחומי העניין של חטיבה א‘ והשניה מתחומי העניין של חטיבות ב‘ וג‘. עבודה סמינריונית אחת תוגש במסגרת אישית ועבודה סמינריונית שניה תוגש במסגרת קורס-סמינריון. בשנת הלימודים הראשונה ניתן לעשות רק עבודה סמינריונית אחת, החל מסמסטר ב‘. משך הזמן להכנת עבודה סמינריונית ולהגשתה הוא סמסטר אחד.

עבודת הגמר היא פרויקט עצמאי של הסטודנט במתכונת של תרגיל מחקר או פיתוח. היא מהווה כעין פתיחת אשנב להתנסות ראשונית עם הדרישות ואמות המידה של עולם המחקר והפיתוח.
עבודת הגמר תוגש על פי אמות המידה של כתיבה אקדמית והיא תלווה בסדנה שבה מלובנות סוגיות הקשורות בעבודה - תכנון, ביצוע, ניתוח וכתיבה. הסדנה היא חובה לכל הסטודנטים.