תקנון, נהלי השאלה ומדיניות הקנסות

 

תקנון הספריה

תקנון זה מהווה חלק מתקנון הלימודים של המכללה. יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת הכללים המפורטים להלן. במקרה של הפרת הכללים, יוזמן הסטודנט לבירור בפני ועדת משמעת.

שעות הפתיחה של הספריה

הספריה המרכזית
ימים א'-ה', בשעות 7:30 – 18:45
בימי ו' ובערבי חג הספריה סגורה

ספריית אמנויות
ימים א', ג', ה' בשעות 8:00 – 16:00
ימים ב', ד' בשעות 8:00 – 18:00

שינויים בשעות הפתיחה מתפרסמים בכניסה לספריה, באתר הספריה באינטרנט ובלוח האלקטרוני. יש לעקוב אחר ההודעות.

פניות למדור השאלה בטלפון

03-6902327 הספריה המרכזית
03-6905493 ספריית אמנויות


שירותי הספריה ניתנים אך ורק לקהל המרצים, הסטודנטים והעובדים של המכללה.
סטודנטים של מוסדות אחרים יוכלו לקבל שירותי ספריה רק אם הדבר הוסדר מראש על ידי המוסד אליו הם משתייכים.

התנהגות בספריה

 • יש לכבות טלפונים ניידים לפני הכניסה לספריה. קורא שמכשיר הטלפון שלו יצלצל, יורחק מהספריה.
 • יש למלא אחר הוראות הספרנים, ולהציג בפניהם תעודה מזהה על פי דרישתם.
 • אין להכנס לספריה עם תיקים )כולל מרחב ההשאלה(.
 • אין להכנס לספריה עם אוכל/שתיה, למעט מים.
 • אין לעשן בספריה.
 • יש לשמור על השקט והניקיון.
 • בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלות (ולא למדף). אין להשאיר ספרים על השולחנות.

השאלת ספרים
בתחילת שנת הלימודים יישלח לסטודנטים חדשים כרטיס סטודנט, אשר ישמש גם לקבלת שירותי ספריה.
לסטודנטים וותיקים תשלח מדבקת תיקוף.
השאלת ספרים תתאפשר רק עם הצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
קורא זכאי לשאול ספרים אך ורק עם הצגת כרטיס הסטודנט שלו.
אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום בהשאלה.
קורא שיאבד את כרטיס הסטודנט שלו, יחויב בתשלום של 15 ש"ח עבור הנפקת כרטיס חדש.
על הקורא להודיע למדור ההשאלה ולמנהל לומדים על שינויים בכתובתו ובמספר הטלפון ו/או הנייד שלו.
הספריה תהיה רשאית לדרוש מהקורא להחזיר ספר שהושאל גם לפני תום מועד ההשאלה, על פי הצורך.
אין להוציא ספר מהספריה ללא רישום ו/או ביקורת במדור ההשאלה.
בספריה פועלת מערכת אלקטרונית למיגון ספרים.
לא ניתנים להשאלה: כתבי עת, ספרי מדור היעץ וספרים שמורים.

החזרת ספרים וקנסות
על הקורא להקפיד על מועד החזרת הספרים כפי שנקבע על ידי המחשב.
כל ספר יוחזר לספריה ממנה הושאל .
בספריה המרכזית יש להחזיר את הספרים לתיבת החזרת הספרים בלבד, ולא להניחם במקום אחר. ניתן להחזיר ספרים גם כאשר הספריה סגורה, זאת מבעד לפתח המיועד לכך, מבחוץ.
בספריית אמנויות ניתן להחזיר ספרים לתיבת ההחזרה שמחוץ לספריה, רק בשעות שהספריה סגורה .
קורא שיאחר בהחזרת ספר יחויב בקנס עבור כל ספר ועבור כל יום איחור, בהתאם למדיניות הקנסות של הספריה.

מדיניות הקנסות של הספריה
הספריה מתייחסת בחומרה רבה לתופעה של איחור בהחזרת ספרים .
סטודנטים שאינם מחזירים ספרים במועד שנקבע להם, מונעים מחבריהם ללימודים את השימוש בספרים אלה. כדי למנוע את התופעה, על המאחרים מוטל קנס כספי.
סטודנטים שיאחרו בהחזרת ספרים יחויבו בקנס של 5 ש"ח עבור כל ספר ועבור כל יום איחור. לדוגמה: עבור יומיים איחור בהחזרת שלושה ספרים יוטל קנס של 30 ש"ח!.
סטודנט שיאחר בהחזרת ספר מוזמן יחויב בקנס מוגדל של 10 ש"ח עבור כל ספר ועבור כל יום איחור.
סטודנט שיהיה חייב לספריה ספרים/קנסות ולא יסדיר את חובו לאחר קבלת תזכורות – ייחסמו בפניו שירותי האינטרנט של המכללה .
ההארכה האוטומטית לא מתבצעת בכרטיס הקורא כל עוד חייב הקורא בתשלום קנסות.

בספרית אמנויות
ספרים המושאלים ללילה בלבד, יש להחזיר עד לשעה 9:00 למחרת. סטודנטים שיאחרו בהחזרה, יחויבו בקנס של 10 ש"ח עבור כל ספר, לכל שעת איחור.
תשלום הקנסות מתבצע דרך אתר הספריה. לפני ביצוע התשלום, יש לברר בספריה את גובה הקנס המעודכן ליום התשלום.

תשלום הקנסות מתבצע דרך אתר הספרייה
.

הארכת השאלה אוטומטית
בספריה פועל שירות הארכת השאלה אוטומטית, אשר מאריך באופן שוטף את הספרים המושאלים שברשותכם. המערכת הממוחשבת עוברת מדי יום על כל הספרים המושאלים ומאריכה את משך ההשאלה שלהם לזמן נוסף על פי משך ההשאלה המקורי המוגדר לכל פריט (שבוע, שבועיים, או חודש).
משהגעתם לתקופת ההארכה המקסימאלית, המערכת לא תאריך שוב את זמן ההשאלה ויהיה עליכם להחזיר את הספרים לספריה גם אם אינם מוזמנים על ידי אחר.
 

 • בספריה המרכזית
 • ספרים המושאלים לחודש, לשבועיים, לשבוע, יוארכו מחדש עד לפרק זמן מקסימאלי של ארבעה חודשים.
 • ספרי ילדים יוארכו מחדש עד לפרק זמן מקסימאלי של ארבעה שבועות.
 • בספריית אמנויות
 • ספרים המושאלים לשבוע, יוארכו מחדש עד לפרק זמן מקסימלי של ארבעה שבועות.

עליכם מוטלת האחריות לעקוב אחר מועדי ההחזרה המשתנים!
ניתן לעשות זאת על ידי כניסה לחשבון משתמש 
לבירור ניתן להתקשר
לספריה המרכזית בטלפון

03-6902327
 

ולספרית אמנויות בטלפון

03-6905493
 

חשוב לדעת ולזכור
ספרים שהוזמנו על ידי קורא אחר וספרים שהגיעו לתקופת ההשאלה המקסימאלית המותרת –לא יוארכו.
אם אחד הספרים אשר ברשותכם נמצא באיחור – לא יוארכו גם שאר הספרים שברשותכם.
זכרו: השירות מיועד להקל עליכם ככל האפשר אולם אינו פוטר אתכם מהאחריות לבדיקת מצב ההשאלות שלכם.
 
הזמנת ספרים
הזמנת ספרים תעשה על ידי הקורא דרך אתר הספריה. ספר מוזמן ימתין לקורא במדור ההשאלה במשך שלושה ימים מיום החזרתו לספריה (לא תשלחנה הודעות). לאחר מכן יעבור הספר למזמין הבא בתור או יוחזר למקומו הקבוע .
לא ניתן להזמין ספר אם ישנו עותק פנוי שלו על המדף, או אם עותק של הספר כבר נמצא ברשות המזמין .
ניתן לבטל הזמנת ספר באופן עצמאי באמצעות המחשב.
בספריה המרכזית בטלפון

 03-6902327


ובספריית אמנויות בטלפון

 03-6905493 (אין מענה בזמן ההפסקות).
 

אחריות הקורא לספר
אין להעביר ספר לקורא אחר ללא רישום בהשאלה .
הקורא אחראי לשלמות הספר ולניקיונו, כל עוד לא הוחזר לספריה. יש לבדוק את הספר לפני השאלתו .
קורא המחזיר ספר פגום או מסומן, יחויב בתשלום או בקניית ספר חדש .
קורא המאבד ספר יחויב במלוא התשלום עבורו, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול. אם הספר אזל מהשוק, יהיה הסכום גבוה יותר, וכן יחויב בקנס שיצטבר עד קבלת ההודעה על אובדן הספר.

השאלה בין-ספרייתית
לספריית המכללה הסכמי השאלה בין-ספרייתית עם מספר ספריות אקדמיות .
סטודנט שזקוק לספר או מאמר שאינם נמצאים בספריית המכללה, יגיש בקשתו בכתב לאחראי/ת על ההשאלה הבין- ספרייתית .
אם הספר/המאמר קיים באחת מהספריות שבהסדר, הוא יוזמן ויימסר לסטודנט .
ספר שהוזמן בהשאלה בין-ספרייתית יש להחזיר במועד שנקבע. על ספר שהוחזר באיחור יוטלו קנסות בהתאם למדיניות הספריה המשאילה. השירות כרוך בתשלום.
לפרטים נוספים

 03-6902383

שימוש בתאים
הספריה אינה אחראית לתיקים.
את התיקים יש להשאיר נעולים בתאים. התאים מיועדים לבאי הספריה למשך שהותם בספריה בלבד. אין להשאיר תיקים בתאים לאחר סגירת הספריה. כל ציוד שיימצא בתאים לאחר סגירת הספריה, יועבר למחלקת אחזקה.
קורא שיאבד מפתח לתא יחויב בתשלום של 40 ש"ח.

אבידות
חפצים אבודים יישמרו במדור ההשאלה למשך פרק זמן קצר, ואחר כך יועברו למחלקת האבידות שבמכללה.

ד"ר דורון לדרר               עדנה נעמן                                 אורנה שחף
דיקנית הסטודנטים         מנהלת הספריה המרכזית            מנהלת ספריית אמנויות