ציטוט ביבליוגרפי - MLA

 

MLA - כללי ציטוט ביבליוגרפי במדעי הרוח בעריכת רותי סלע


כללי הציטוט שלהלן מתייחסים למדעי הרוח ומתבססים על שיטת MLA,

(Modern Language Association), מהדורה חמישית:

.Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5th ed. New York: MLA, 1999

שימו לב:

יש להתייחס הן לסדר הכתיבה והן לסימני הפיסוק. בנוסף, יש להתייחס להזחות (הזזת הטקסט פנימה) מהשורה השנייה ואילך.

שם המקור מופיע עם קו תחתי.

המחבר המופיע ראשון על גבי הפרסום, יופיע ראשון גם בציטוט הביבליוגראפי.

אם ברשימה הביבליוגרפית המלאה יש מספר פרסומים של אותו מחבר, יש לרשום אותם בסדר אלפביתי של הכותרים (לאחר שסודרו אלפביתית לפי שם המחבר): למשל, כל ספריו של אדיר כהן יופיעו בסמיכות זה לזה ברשימה הביבליוגרפית, אך בתוך רשימת הספרים שלו "אותיות פורחות" יקדים את "דרך הרוח".


ציטוט מחבר בגוף העבודה

1. אם שם המחבר המצוטט מופיע בטקסט שלכם, יש לרשום רק את מספר העמוד (או העמודים) שעליהם הסתמכתם בסוגריים.

    שימו לב: הדוגמאות שלהלן מתייחסות לעמודים 178 עד 185, ולא 85 עד 178.

2. אם שם המחבר איננו מופיע בטקסט שלכם, יש לרשום הן את שמו והן את העמודים הרלוונטיים בסוגריים. דוגמאות:

.(Tannen has argued this point (178-85

.(This point has already been argued (Tannen 178-85


3. אם התייחסתם ליותר מספר או מאמר אחד של מחבר כלשהו, יש לרשום בסוגריים גם את שם המקור המצוטט (חוץ מציון שם המחבר ומספרי  
    העמודים). יש להפריד בין שם המחבר לשם המקור באמצעות פסיק, ולהוסיף קו תחתי לשם המקור.

דוגמא:

.(Shakespeare's King Lear has been called a "comedy of the grotesque" (Frye, Anatomy 237


4. אם התייחסתם לפרק ששייך לספר מרובה כרכים (למשל, האנציקלופדיה העברית), יש לרשום כך: (שם המחבר מספר הכרך: עמודים).

    דוגמא: (Wellek 2: 1-10)

    בדוגמא שלעיל מספר הכרך מופיע לאחר שם המחבר (בלי סימן פיסוק ביניהם). בצמוד למספר הכרך יש לרשום נקודתיים ובסוף יש לרשום
    את מספרי העמודים.

הערה: באנגלית אין מציינים קיצורים של כרך או עמודים.
אולם, בעברית מומלץ לרשום את המילה "כרך" לפני מספר הכרך, למשל, (דאור כרך כ"ט: 420).

5. בציטוט של מקור אלקטרוני (תקליטור או אתר אינטרנט), יש לרשום את מספר המסך או את מספר הפסקה, רק אם הם מצוינים כך במקור
    האלקטרוני, במקום מספרי העמודים.
    למשל, בדוגמא שלהלן הציטוט נלקח מפסקה 44 מאתר אינטרנט שחובר על-ידי Sohmer והפסקאות ממוספרות באתר עצמו. (par פירושו 
    paragraph (פיסקה)). 
    הקיצור של paragraph בשיטת הרישום האחרת שונה במקצת, ר' בהמשך.

דוגמא:

"The debut of Julius Caesar," according to Sohmer, "proclaimed Shakespeare's Globe a theater of courage and ideas,

.(a place where an audience must observe with the inner eye, listen with the inner ear" (par. 44


ציטוט ביבליוגראפי בסוף העבודה


ספר

שם משפחה, שם פרטי. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.


דוגמאות:


גרוסמן, דוד. הזמן הצהוב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז 1987.


.Piaget, Jean. Judgment and Reasoning in the Child. New York: The Humanities Press,1952

 

שימו לב: יתכן שתדרשו לרשום הן את השנה העברית והן את השנה הלועזית של ספר עברי.

 

ספר - מספר מחברים

שם משפחה, שם פרטי, ו-שם פרטי שם משפחה. שם הספר. מקום הוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.


דוגמאות:

שיף, זאב, ואהוד יערי. אינתיפאדה. ירושלים: שוקן, תש"ן 1990.


:Amara, Muhammad Hasan, and Abd Al-Rahman Mar'i. Language Education Policy


.the Arab Minority in Israel. Dordrecht: Kluwer, 2002


שימו לב:

1. יש להוסיף את ו' החיבור למחבר האחרון, או להוסיף and לפני שם המחבר האחרון.
2. רק במקרה של המחבר הראשון יש לרשום את שם המשפחה לפני השם הפרטי. שמות שאר המחברים יירשמו בסדר הבא: תחילה השם
    הפרטי ולאחריו שם המשפחה.

ספר - מעל שלושה מחברים

שם משפחה, שם פרטי, ואחרים. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.


דוגמאות:

טל, קלודי, ואחרים. הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה. תל-אביב: מכון מופ"ת, תשס"א.


.Cohen, Louis, et al. Research Methods in Education. 5th ed. London: Routledge, 2000

 

 

שימו לב: יש לציין "ואחרים" (בלי גרשיים) לאחר המחבר, ולא לרשום את יתר המחברים.

ספר - ללא מחברים

שם הספר. מקום: שם ההוצאה לאור, שנה.


דוגמא:

.New York Public Library American History Desk Reference. New York: Macmillan, 1997


שימו לב:

הכללים החלים על ספר אנונימי (ללא מחבר/ים), זהים לכללים החלים על ספר רגיל, למעט אופן הרישום ברשימה הביבליוגרפית המלאה:
יש לצרף את הפריט לפי סדר האלפבית תוך התייחסות לשם הספר (במקום התייחסות לסידור אלפביתי לפי שם המחבר).

אולם יש להתעלם ממילים / אותיות כגון: ה' הידיעה, The, A, An אם הן מופיעות בתחילת הכותר.

למשל, אם כותר הספר הינו הילד החריג בבית הספר, יש להוסיפו לאזור האות י' ברשימה הביבליוגרפית.

אם שם הספר הינו The Virginia Encyclopedia, יש להוסיפו לאזור האות V ברשימה הביבליוגרפית.

כמובן שאין להשמיט את ה' הידיעה, והמילים A, An, The מן הרישום של הספר.

 

מפה גיאוגרפית - מפה פיסית ומפה מקוונת

שם המפה. מפה. מקום: שם ההוצאה לאור, שנה.

או:

"שם המפה". מפה. שם האתר. הארגון האחראי על האתר. תאריך הדלייה. <כתובת האתר>.

דוגמאות:

.Washington. Map. Chicago: Rand, 1995


.U.S. Gazetteer. US Census Bureau. 30 June 1998

שימו לב:

1. יש להתייחס למפה המופיעה כפריט פיסי נפרד (לא כלולה בספר) כאל ספר ללא מחברים, ולכן חלים עליה כל הכללים הרשומים בסעיף ספר -
    ללא מחברים. לכך יש להוסיף את רישום המילה מפה לאחר שמה.
2. יש לרשום מפה מקוונת (שנלקחה מהאינטרנט) כחלק מן האתר ממנו נדלתה, ואם מופיע שם הארגון האחראי על האתר, יש לציינו לאחר 
    שם האתר.


ספר - מהדורה שנייה ואילך, מחודשת ומעודכנת

שם משפחה, שם פרטי, ו-שם פרטי שם משפחה. שם הספר. מספר המהדורה. מקום הוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.


דוגמאות:

רביב, עמירם, ועדנה כצנלסון. משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו. מהד' מחודשת ומעודכנת. נתניה: עמיחי, 2003.


:Thompson, A.J., and A.V. Martinet. A Practical English Grammar. 3rd ed. Oxford

.Oxford UP, 1980

 

שימו לב:
אם לפניכם הדפסה (imprint), אין מדובר במהדורה חדשה. המו"ל הדפיס עותקים נוספים, זהים,  לעותקים שהודפסו בתחילה. מהדורה חדשה חייבת לכלול שינויים בתוכן ו/או בעריכה של הספר.


ספר – יצירה קלאסית

שם משפחה, שם פרטי. שם היצירה. עורך: שם העורך. מקום: הוצאה לאור, שנה.

או:

שם משפחה, שם פרטי. שם היצירה. שנה מקורית. עורך: שם העורך. מקום: הוצאה לאור, שנה.


דוגמאות:


:Shakespeare, William. Hamlet. Ed. Barbara A. Mowat and Paul Werstine. New York


.Washington Square-Pocket, 1992


.Crane, Stephen. The Red Badge of Courage: An Episode of the American Civil War. 1895

.Ed. Fredson Bowers. Charlottesville: UP of Virginia, 1975


שימו לב:

לא נהוג לציין את שנת ההוצאה המקורית של יצירות קלאסיות (למשל, ספרים של פילוסופים, תיאולוגים, סופרים או משוררים מן העת העתיקה וימה"ב). יש להתייחס לשנת הפרסום של המהדורה שבידיכם, ויש לשים דגש על העורכים, שיופיעו לאחר הכותר. בתחילה יש לרשום את שם מחבר היצירה. למרות זאת, אם נתבקשתם בכל זאת לציין את שנת ההוצאה המקורית, רשמו אותה לאחר שם היצירה. שנת ההוצאה של הספר שבידיכם תרשם, כרגיל, בסוף.

 

ספר - אנתולוגיה ספרותית

שם משפחה, שם פרטי. "שם הסיפור." מתרגם: שם המתרגם. שם הספר. עורך: שם העורך. מקום: הוצאה לאור, שנה. עמודים.

דוגמא:

.Allende, Isabel. "Toad's Mouth." Trans. Margaret Sayers Peden. A Hammock beneath the

Mangoes: Stories from Latin America. Ed. Thomas Colchie. New York: Plume, 1992. 83-88

 

ספר - צילום / תמונה של יצירת אמנות

שם משפחה, שם פרטי. שם היצירה. שם הכנסייה, מקום. שם הספר. נכתב על-ידי שם פרטי שם משפחה. מקום: הוצאה לאור, שנה. עמוד.

דוגמא:

.El Greco. Burial of Count Orgaz. San Tome, Toledo. Renaissance Perspectives in Literature and the Visual Arts

.By Murray Roston. Princeton: Princeton UP, 1987. 274


שימו לב:

1. יש לציין את שם האמן בתחילה, ולא את שם מחבר הספר.
2. מלבד פרטי הספר, יש לציין את פרטי המקום בו נמצאת יצירת האמנות (שם המוזיאון, הכנסייה, האוסף הפרטי, וכו').

דיסרטציות

שם משפחה, שם פרטי. "שם הדיסרטציה." דיסרטציה. שם האוניברסיטה, שנה.


דוגמא:

."Sakala, Carol. "Maternity Care Policy in the United States: Toward a More Rational and .Effective System

Diss. Boston U, 1993

 

שימו לב: דיסרטציה שלא פורסמה כספר יש לרשום בין מירכאות, ולא עם קו תחתי.

מאמר מתוך ספר (קובץ)

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." שם הספר. עורך: שם העורך. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה. עמודים.

דוגמאות:

נאמן, נדב. "גבולות הארץ חזון ומציאות." בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו. עורך: מרדכי כוגן.

      באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, 1989. 44-29.


:Clandinin, Jean D. "Still Learning to Teach." Teachers who Teach Teachers: Reflections on Teacher Education.

.Ed. Tom Russell and Fred Korthagen. London: Falmer Press, 1995. 25-31
 

ספר ערוך (כל הספר)

שם משפחה, שם פרטי, עורך. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.

דוגמא:

.Feldman , Paula R., ed. British Women Poets of the Romantic Era. Baltimore: Johns Hopkins Up, 1997

ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה

שם משפחה, שם פרטי. שם הספר. מתרגם: שם המתרגם. עורך: שם העורך. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה.

דוגמאות:

פרויד, זיגמונד. עכבה, סימפטום וחרדה. מתרגם: יאיר אור. עורך: ערן רולניק. תל-אביב: רסלינג, 2003.

.Dostoevsky, Feodor. Crime and Punishment. Trans. Jessie Coulson. Ed. George Gibian. New York: Norton, 1964

 

.Shakespeare, William. Hamlet. Ed. Barbara A. Mowat and Paul Werstine. New York: Washington Square-Pocket, 1992

 

שימו לב:

השנה המצוינת בכל אחת מהדוגמאות שלעיל היא שנת התרגום או העריכה של הספר, ולא השנה שבה הספר המקורי יצא לאור. אם ברצונכם לציין בכל זאת את שנת ההוצאה המקורית של הספר, תצטרכו לרשום גם את יתר פרטיו המקוריים: הכותר בשפת המקור (במקרים שלעיל - רוסית או גרמנית), מקום ההוצאה וההוצאה לאור המקוריים.


מאמר מכתב-עת

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." כתב-העת מספר הכרך.מספר החוברת (שנה): עמודים.


דוגמאות:


קניאל, שלמה. "העברה בלמידה: תקוות חדשות." מגמות 3.41 (2001): 321-301.

או:

קניאל, שלמה. "העברה בלמידה: תקוות חדשות." מגמות כרך 41 חוברת 3 (2001): 321-301.


".Lease, Michele, and Jennifer L. Axelrod. "Children's Social Constructions of Popularity


.Social Development 11.1 (2002): 87-109

שימו לב:

מספר הכרך מופיע מייד לאחר שם כתב-העת ומספר החוברת מופיע אחריו, כשהוא מופרד על-ידי נקודה.
למשל, הדוגמא בעברית מתייחסת לכרך 41, חוברת 3, והדוגמא באנגלית מתייחסת לכרך 11 חוברת 1.
הנקודה צמודה הן למספר הכרך והן למספר החוברת, בלי רווחים.

הערה: שיטה זאת איננה ברורה בעברית. כיוון כתיבת מספרים וכיוון כתיבת עברית אינם דומים, ולכן עלולים הנתונים להיקרא אופן שגוי, ויוסק שהכרך הינו החוברת ולהיפך.  לכן, בשונה מן ההוראות המופיעות בכללי הציטוט באנגלית, מומלץ להוסיף את המילים "כרך" ו"חוברת".


עיתון יומי

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." שם העיתון תאריך שנה: עמודים.


דוגמאות:

קים, חנה. "פונדמנטליזם חברתי עכשיו." הארץ 17 דצמבר 1996: ב1.


.+Schwartz, Jane. "Obesity Affects Economic, Social Status." The Washington Post,  30 September 1993: A1

שימו לב:

1. יש עיתונים שכוללים מספר חלקים נפרדים, ומספר החלק מצוין על-ידי אות (למשל, ב לציון חלק ב', או A לציון חלק א' של עיתון באנגלית).
     כל חלק זוכה למספור עמודים נפרד. אם מצוין, למשל, שהמאמר התפרסם בעמודים ב1, יש לפנות לעמוד הראשון של החלק השני, ואם מצוין,
      למשל A1 הכוונה לעמוד הראשון בחלק הראשון של העיתון.
2. אם המאמר כולל למעלה מעמוד אחד, יש לרשום רק את העמוד הראשון ולהוסיף +. כנסים והרצאות - מאמר שפורסם והרצאה שלא פורסמה. 


כנסים והרצאות - מאמר שפורסם והרצאה שלא פורסמה

מאמר מכנס שפורסם

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." שם הכנס ומספרו, תאריך הכנס: שם המושב.  עורך: שם העורך.
       מקום: שם ההוצאה לאור, שנת הדפסה. עמודים.

שימו לב:

1. יש להתייחס למאמר כאל פרק מתוך ספר (קובץ מאמרים), גם אם הפריט שלפניכם התפרסם בכתב-עת.
2. אם בכותר חסר מידע המתאר את הכנס, יש להוסיפו.  למשל, הכותר של הדוגמא הראשונה מופיע במקור כ:

    Proceedings of the annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, 

    אך ברישום הביבליוגרפי נוספו מספר הכנס כחלק מהכותר (ולא כמספר כרך בסופו), תאריכי הכנס, ושם המושב הרלוונטי.

3. יש לרשום שני תאריכים שונים: התאריך שמתווסף לכותר מתייחס למועד בו התקיים הכנס (בעל-פה), ואילו התאריך בסוף מתייחס למועד
    הפרסום של המאמר.

דוגמאות:

Hualde, Jose Ignacio. "Patterns of Correspondence in the Adaptation of Spanish Borrowing in Basque." Proceedings of the

Twenty-Fifth Annual Meeting of the Berkley Linguistics Society, February 12-15, 1999: General Session and

.Parasession On Loan Word Phenomena. Ed. Steve S. Chang, Lily Liaw and Josef Ruppenhofer

.Berkeley Berkeley Linguistics, Soc .348-58 .2000

 

קשתי, יצחק. "לקראת חינוך רב-תרבותי." בתוך: מחשבה רב-תחומית בחינוך הומניסטי, כרך שני, 16 במאי 2006. עורכים: נמרוד אלוני

       ודור הררי. תל-אביב: מכללת סמינר הקיבוצים, 2007. 107-103.

 

הרצאה שהוצגה בכנס, אך לא פורסמה

שם משפחה, שם פרטי. "שם ההרצאה." שם המושב. שם הכנס. מקום. תאריך.

שימו לב:

1. יש להשתמש במרכאות עבור שם ההרצאה רק אם זהו שמה הרשמי (ראו הדוגמא הראשונה). במקרה של שם לא רשמי לא מוסיפים מרכאות.
2. אם אין בידיכם השם הרשמי של ההרצאה, הוסיפו תיאור כגון Address, Lecture, Keynote speech, Reading (ראו הדוגמא השנייה).
3. יש להשתמש בקו תחתי רק אם לחלק משם ההרצאה שמתייחס ליצירה ספרותית. (ראו הדוגמא השנייה).

דוגמאות:

,Atwood, Margaret. "Silencing the Scream." Boundaries of the Imagination Forum. MLA Convention. Royal York Hotel


.Toronto. 29 Dec. 1993

 

.Hyman, Earle. Reading of Shakespeare's Othello. Symphony Space, New York. 28 Mar. 1994

 

 קשתי, יצחק. "לקראת חינוך רב-תרבותי." מפגש סיום. הכינוס הארצי הראשון לחינוך מתקדם. מכללת סמינר הקיבוצים, תל-אביב. 16 במאי 2006.


ערך מאנציקלופדיה - ערך חתום על-ידי המחבר, וערך שאיננו חתום

שם משפחה, שם פרטי. "שם הערך". שם האנציקלופדיה מספר הכרך. מקום הוצאה: שם ההוצאה לאור, שנה. עמודים.


דוגמאות:

דאור, דן. "קונפוציוס והקונפוציניזם". האנציקלופדיה העברית כ"ט. ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות, 1977. 423-420.

"קירכנר, ארנסט לודויג". האנציקלופדיה העברית כ"ט. ירושלים:  חברה להוצאת אנציקלופדיות, 1977. 688.

 

,Agras, W. Stewart. "Eating Disorders". Encyclopedia of Psychology 3. Washington DC: American Psychological

.Association 2000. 120-124

 

."Mandarin." The Encyclopedia Americana. 1994 ed

 שימו לב:
1. המחבר המצוין לעיל הינו מחבר הערך באנציקלופדיה. לא נהוג לציין את שם העורך. אם הערך איננו חתום על-ידי מחבר כלשהו, התחילו את
    הציטוט משם הערך (ראו  הדוגמאות השנייה והרביעית).
2. הנחיות להוספת ערכים לא חתומים לרשימה הביבליוגרפית, ראו "ספר - ללא מחברים".

 ערך ממילון

"שם הערך." שם המילון. מהדורה. שנה.

או:

שם משפחה, שם פרטי. "שם הערך." שם המילון. עורך: שם פרטי שם משפחה. מספר הכרכים. מקום: הוצאה לאור, שנה.

 

דוגמאות:

."Noon." The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989

 


:Le Patourel, John. "Normans and Normandy." Dictionary of the Middle Ages. Ed. Joseph R. Strayer. 13 vols. New York

.Scribner's, 1987


שימו לב:

1. אם עיינתם במילון מוכר, אין לציין את העורכים (ראו הדוגמא הראשונה). אך אם המילון פחות ידוע, יש לציין את פרטיו המלאים
    (ראו הדוגמא השנייה).
2. אם הערכים במילון מסודרים אלפביתית, אין צורך לציין מספר כרך או מספר עמוד.

מקורות אלקטרונים

שימו לב:

1. יש לציין את הכתובת הספציפית של המאמר, ולא את הכתובת הראשית של המאגר שממנו  נדלה המאמר.
2. כתובות האתרים שלעיל נכתבו בשורות נפרדות מטעמי נוחות בלבד, אולם ניתן לציין כתובת אינטרנט ברצף, לאחר תאריך דליית המאמר.

מאמר מכתב-עת אלקטרוני (אינטרנט)

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." כתב-העת מספר כרך.מספר חוברת (שנה). תאריך גלישה למאמר
         <כתובת המאמר באינטרנט>.

דוגמאות:


אילן, רעיה. "פגישה עם האבולוציה." עלון למורי הביולוגיה 165 (2001). 24 ספטמבר 2002

       <http://www.snunit.k12.il/bioteach/upload/.a165/evolution.html>.

 

נמט, דן, מיכל פנטנוביץ ואלון אליקים. "חינוך גופני בילדים בגיל חטיבת הביניים – עת לנוע!"

       הרפואה כרך 146 חוברת 4 (2007). 23 אפריל 2008

       <http://www.ima.org.il/harefuah/inpage.asp?show=article&nJournalID=188&catID=487&artID=2223>.

 


" .Esses, Victoria M., and R.C. Gardner. "Multiculturalism in Canada: Context and Current Status

.Canadian Journal of Behavioral Science 28 (1996). 29 September 2002

שימו לב:

מכיוון שאופן הרישום של כרך וחוברת בשיטה זאת איננו ברור בעברית, יש לרשום את המילים כרך וחוברת, כמצוין בסעיף מאמר מכתב עת.


מקור אלקטרוני שאיננו כתב-עת (אינטרנט)

שם משפחה, שם פרטי. שם האתר. תאריך העדכון האחרון <כתובת האתר>.

דוגמאות:

בן-יהודה, קארן, וניצה כץ. היחידה להוראת יישומי מחשב בחינוך. ספטמבר 2002.
 

.<http://www.chass.utoronto.ca/~ian

שימו לב:

אתרים פרטיים אינם כוללים בהכרח את כל הנתונים שצוינו לעיל. יש לציין רק את המידע שמופיע באתר.


עיתון יומי באינטרנט

שם משפחה, שם פרטי. "שם המאמר." שם העיתון תאריך הפרסום. תאריך הדלייה <כתובת האתר>

 

דוגמאות:

Markoff, John. "The Voice on the Phone Is not Human, but It's Helpful." New York Times on the Web 

.

 

 

.Endangered Species Act Upheld." AP Online 22 June 1998. 22 June 1998"

 
שימו לב:

אם המאמר המצוטט חתום, יש לציין את שם המחבר תחילה. אם איננו חתום, יש לרשום תחילה את שם המאמר,  ולצרף את הפריט לרשימה הביבליוגראפית לפי סדר האלפבית תוך התייחסות לשם המאמר אך תוך התעלמות מה' הידיעה או המילים A, An, The, אם הן מופיעות בתחילת שם המאמר.


מקורות אורקוליים

שימו לב:

1. השם המופיע בתחילה יכול להתייחס למבצעים שונים: זמרים, מנצחים, קריינים, במאים, מחברים (סופרים או משוררים).

2. אם בידיכם הקלטה שאיננה מתקליטור (CD), יש לציין את פורמט ההקלטה.

3. רישום מקורות אורקוליים הינו מורכב יחסית לפריטים אחרים, ולהלן מובאות רק חלק מן הדוגמאות שנלקחו מהמהדורה החמישית של MLA 
    (פרטים בראש המסך). מומלץ להיעזר, במידת הצורך, גם בספר.


הקלטות אודיו מוסיקליות - כל התקליט / הדיסק / הקלטת

שם משפחה, שם פרטי. שם ההקלטה. שם התזמורת. מנצח: שם פרטי שם משפחה. פורמט ההקלטה. חברת ההקלטה, שנה.


דוגמאות:

.Simon, Paul. The Rhythm of the Saints. Warner Bros., 1990


.Marsalis, Branford. Romances for Saxophone. English Chamber Orch. Cond. Andrew Litton


.Audiocassette. CBS, 1986

 

.Sting, narr. Peter and the Wolf, op. 67. By Sergei Prokofiev. Chamber Orch. of Europe


.Cond. Claudio Abbado. Deutsche Grammophon, 1990

 

שימו לב שבשלושת הדוגמאות שלהלן כל אחד מן המבצעים ממלא תפקיד שונה ביצירה: זמר, נגן או קריין.


הקלטות אודיו מוסיקליות - שיר מסוים

שם משפחה, שם פרטי, ושם פרטי שם משפחה. "שם השיר". שם ההקלטה. חברת ההקלטה, שנה.

דוגמא:

.Simon, Paul, and Milton Nascimento. "Spirit Voices." The Rhythm of the Saints


.Warner Bros., 1990

 הקלטות אודיו - תסכית

שימו לב:

אליכם להחליט מיהו האדם שאתם רוצים להדגיש – מחבר היצירה, הבמאי, או הקריין – ולרשום אותו בתחילה.
בעלי התפקידים האחרים יופיעו בהמשך. בשל ריבוי האפשריות, לא מופיע הסבר בעברית, ויש לעיין בדוגמאות.

דוגמאות:


.Shakespeare, William. Othello. Perf. Laurence Olivier, Maggie Smith, Frank Finley, and Derek Jacobi. Dir. John Dexter. LP

.Rca Victor, 1964

 


.Welles, Orson, dir. The War of the Worlds. By H. G. Wells. Adapt. Howard Koch Mercury Theatre on the Air

.Rec. 30 Oct. 1938. LP. Evolution, 1969

 


.Scott, George C., narr. World War II. Audiocassette. Carmichael, 1990

 

סרטי קולנוע


שם הסרט. במאי: שם פרטי שם משפחה. שחקנים: שמות השחקנים. חברת ההפצה, שנה.

או:

שם הסרט. במאי: שם פרטי שם משפחה. שחקנים: שמות השחקנים. חברת ההפצה, שנה מקורית.

פורמט הקלטה חדש. חברת ההפצה, שנת הפצה בפורמט החדש.


דוגמאות:


,It's a Wonderful World. Dir. Frank Capra. Perf. James Stewart, Donna Reed


.Lionel Barrymore, and Thomas Mitchell. RKO, 1946

 


,It's a Wonderful World. Dir. Frank Capra. Perf. James Stewart, Donna Reed


.Lionel Barrymore, and Thomas Mitchell. RKO, 1946. DVD. Republic, 1998

 

סרטי קולנוע - דגש על שחקן

שם משפחה, שם פרטי, שחקן. שם הסרט. במאי: שם פרטי שם משפחה. חברת ההפצה, שנה.


דוגמא:

.Mifune, Toshiro, perf. Rashomon. Dir. Akira Kurosawa. Daiei, 1950


סרטי קולנוע - דגש על הבמאי

שם משפחה, שם פרטי, במאי. שם הסרט. שחקנים: שמות השחקנים. שם המפיץ, שנה.


דוגמא:

.Hitchcock, Alfred, dir. Suspicion. Perf. Cary Grant and Joan Fontaine. 1941. Laser disc


.Turner, 1995

אמנויות הבמה - הצגות

יש להחליט אם להדגיש את ההצגה או את השחקן, ולרשום זאת בהתאם לאחת הדוגמאות שלהלן

הצגות - דגש על ההצגה


שם המחזה. מחזאי: שם פרטי, שם משפחה. מתרגם: שם פרטי שם משפחה. במאי: שם פרטי שם משפחה

שחקנים: שמות השחקנים. שם התיאטרון, מקום. תאריך ההצגה.

דוגמא:

.Medea. By Euripides. Trans. Alistair Elliot. Dir. Jonathan Kent. Perf. Dianna Rigg


.Longacre Theatre, New York. 7 Apr. 1994


הצגות - דגש על השחקן

שם משפחה, שם פרטי, שחקן. שם המחזה. מאת: שם המחזאי. מתרגם: שם פרטי שם משפחה.

        במאי: שם פרטי שם משפחה. שם התיאטרון, מקום. תאריך ההצגה.

דוגמא:

.Rigg, Diana, perf. Medea. By Euripides. Trans. Alistair Elliot. Dir. Jonathan Kent

.Longacre Theatre, New York. 7 Apr. 1994


אמנויות הבמה - מופע מחול

שם היצירה. כוריאוגרף: שם פרטי שם משפחה. שם התיאטרון. מקום. תאריך ההופעה.

דוגמא:

,The River. Chor. Alvin Ailey. Dance Theater of Harlem. New York State Theater


.New York. 15 Mar. 1994

 אמנויות הבמה - מופע מחול שצולם והופץ בפורמט אלקטרוני

שם משפחה, שם פרטי, כוריאוגרף. שם היצירה. נכתב על-ידי שם פרטי שם משפחה. מבצעים: שם פרטי

שם משפחה ושם פרטי שם משפחה. שם התיאטרון. שם התזמורת. מנצח: שם פרטי שם משפחה. שנת הופעה. DVD. שם המפיץ, שנה. 

דוגמא:

.Nureyev, Rudolph, chor. Swan Lake. By Pyotr Ilich Tchaikovskey. Perf. Margot Fonteyn and Rudolph Nureyev

.Vienna State Opera Ballet Vienna Symphony Orch. Cond. John Lanchbery. 1966. DVD. Philips, 1997