הכנת תדפיסים

 

שירות זה מאפשר למרצה להעלות חומר לימודי (בטקסט מלא) השייך לקורס אותו הוא מלמד לקטלוג הספרייה באינטרנט. תדפיסים הם קטעים מתוך ספרים, כתבי- עת ופרסומים אחרים המהווים חומר קריאה נדרש או מומלץ לקורסים. הסטודנטים יכולים לקרוא את התדפיס Online מהאתר באמצעות סיסמה (תעודת זהות ותאריך לידה) מהספרייה ומהבית.

כיצד מתבצע החיפוש ? הסטודנט מחפש את התדפיס כפריט בקטלוג הספרייה באינטרנט לפי כותר או לפי שם המרצה ויכול להעלות, לקרוא ולהדפיס אותו (גם מהבית בתוכנת Acrobat Reader). התדפיס הוא קובץ מסוג pdf הסרוק כתמונה בשחור/לבן ויכול לכלול יותר מעמוד אחד.

אופן הגשת חומר לסריקה לספרייה:

1. באמצעות דוא"ל כולל הקובץ המבוקש (בפורמט PDF)
2. הבאת חומר מצולם לספרייה (צילום איכותי ככל שניתן)

הספרייה מתחייבת להעלות את התדפיס תוך שבועיים מיום קבלתו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירי בנדס

 03-6902382

שימוש ביצירות מוגנות לצורכי הוראה ומחקר (1)

 

לסֶגֶל ההוראה במכללה שלום רב,

השימוש ביצירות מסוגים שונים במסגרת פעילות אקדמית, שעיקרה הוראה ומחקר, הינו בעל חשיבות עליונה למוסדות להשכלה גבוהה. שימוש ביצירות לצרכים אקדמיים שונה במהותו מכל שימוש אחר ביצירות, שכן הוא חיוני לפעילות האקדמית, ומכאן אף לקיומה של חברה נאורה ומשכילה ולהכשרתם של חוקרים ויוצרים חדשים.
בשנת 2009 הוקם פורום להשכלה נגישה( 2), ששם לו למטרה לשפר את הנגישות לחומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים, בקרב מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובכך לסייע במימוש תפקידם של מוסדות אלה. הפורום להשכלה נגישה, לקח על עצמו לנסח עקרונות פעולה שיעזרו בהפחתת אי-הוודאות בקשר לסוגי השימושים המותרים על-פי החוק ביצירות, במסגרת שימושים אקדמיים. הפורום יפרסם מעת לעת הנחיות, המוסכמות על המוסדות האקדמיים הלוקחים בו חלק, שיפרטו את דרכי הפעולה המומלצות בנוגע לסוגים שונים של יצירות. חלק מהיצירות שבהן נעשה שימוש במוסדות להשכלה גבוהה מוגן בזכויות יוצרים, ולכן השימוש בהן צריך להיעשות בכפוף לחוק זכות יוצרים 2007 (3) . חוק זה נועד לאזן בין הצורך להגן על זכויותיו של בעל היצירה, לבין זכות הציבור להשתמש בה. החוק מאפשר להשתמש ביצירות למטרות כגון לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על-ידי מוסד חינוך, ובלבד שהשימוש יעשה בכפוף לעקרונות שהוא מגדיר כ”שימוש הוגן”.

השימוש ההוגן נבחן על-פי השיקולים הבאים:

  •  מטרת השימוש ואופיו
  • אופי היצירה שבה נעשה השימוש
  • היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה
  • השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה
  • מתן קרדיט

עקרונות אלה מושתתים על ההנחה כי השימוש ביצירה נעשה בתום לב, בסבירות, ובשים לב למכלול התנאים,
הצרכים והדרישות בכל מקרה נתון.

1 מסמך זה מבוסס על המסמך שהפיק פורום השכלה נגישה:
עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה ומחקר ( Code of Best Practices ), מארס 2010 .

2 הפורום הוקם ביוזמתן של פרופ' ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, וד"ר אורית פישמן-אפורי, בית-הספר
למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. חברים בפורום נציגים של כ 30- מוסדות אקדמיים, ובהם מנהלי ספריות ויועצים משפטיים.
פעילות הפורום נתמכת על-ידי קרן יד הנדיב, אוניברסיטת חיפה והמסלול האקדמי המכללה למינהל. דיוני הפורום מתנהלים בהנחייתה של
תא”ל )מיל.( עמירה דותן, בית-הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

3 חוק זכות יוצרים www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/196_3_1.rtf  2007

הנחיות להכנת תדפיסים ומקראות לקורסים

 

אם הנכם מעוניינים למסור חומר לספריה לצורך סריקה כתדפיס, ושילובו בקטלוג הספריה, או לסרוק חומר באופן עצמאי לצורך שילובו באתר הקורס, או למסור חומר לצילום לצורך שילובו במקראה, עליכם לעמוד בהגדרות השימוש ההוגן ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

1. מטרת השימוש ואופיו: האם מדובר בשימוש לצורך הוראה בקורס הנלמד במכללה, או למחקר.
נדרשת חתימה על טופס בקשה לביצוע העבודה.

2.  אופי היצירה שבה נעשה השימוש: האם היצירה נושאת אופי אקדמי, האם מדובר בספר שנכתב במטרה לשמש ספר לימוד, האם היצירה כוללת בעיקר נתונים, טבלאות וכו' )אם קיימת גישה לחומר באמצעות האינטרנט, תועדף אפשרות זאת(.

3. היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה: האם השימוש הוא מידתי, בהיקף סביר הנחוץ לצורך ההוראה או המחקר. (ראה לעיל "זיהוי מהיר")

4. השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה: האם יצירת עותקים של היצירה אינה מהווה תחליף ליצירה המקורית ואינה פוגעת כלל בשוק שלה, או פוגעת פגיעה קלה בלבד.

5. מתן קרדיט: האם ניתן קרדיט ליוצר היצירה בה נעשה שימוש, באמצעות תוכן עניינים מפורט )מקראות( וציטוט ביבליוגרפי מלא (תדפיסים).
זיהוי מהיר של שימושים מותרים שייחשבו כשימוש הוגן:

1 . שימוש בכ-חמישית מתוך ספר
2 . שימוש במאמר אחד מחוברת של כתב-עת או מספר שהוא אסופת מאמרים
3 . שימוש ביצירה שאינה ניתנת לחלוקה, בשלמותה (כגון: תמונה, צילום, טבלה, תרשים, שיר)

אף שימושים שאינם נכנסים לכללים, עשויים להיחשב כהוגנים ועל-כן מותרים, אך הם מחייבים שיקול דעת נוסף בהתייחס למכלול אמות המידה.
הנהלת המכללה קבעה כי הערכת ההיתר לשימוש בחומר מוגן, לצורך הכנת תדפיסים ומקראות, תיעשה ישירות בין המרצה לבין שלומית וייסהוז בספריה (תדפיסים). ויוסי משען ביחידת הפקות דפוס (מקראות). במקרים בהם כללי הפעולה אינם מניבים מסקנה ברורה, תועבר ההכרעה לעדנה נעמן, מנהלת הספריה, ולראש המסלול או ההתמחות הרלוונטי.

תודה על שיתוף הפעולה והמשך עבודה פוריה,


ד"ר יוסי אסף                                                 פרופ' ציפי ליבמן                                                    עדנה נעמן   
ראש המכללה                                             המשנה לתכנון ופיתוח                            מנהלת הספריה יו"ר ועדת זכויות יוצרים במכללה