הנחיות להגשת מאמר ל"גילוי דעת"

 

הגדרות בסיסיות ואופן משלוח

כתבי-יד של מאמרים הנשלחים לשיפוט ב"גילוי דעת" צריכים להיכתב בשפה העברית ולהכיל 6,000 מילה לכל היותר (לא כולל מקורות). בעמוד הראשון יופיעו שם ותקציר המאמר – בעברית ובאנגלית (ללא ציון שם המחבר/ת). המאמר עצמו יתחיל בראש העמוד השני. כדי לשמור על אנונימיות הכותב/ת בתהליך ההערכה והשיפוט, אין לציין את שם הכותב/ת בגוף המאמר ולהימנע מכל אזכור או רמז באשר לזהות הכותב/ת.

יש להגיש את המאמר בגופן David, גודל 12, רווח כפול, יישור דו-צדי, ולמספר את העמודים (למטה, במרכז). אנו ממליצים על הצגת מכלול הטיעונים וההסברים בגוף הטקסט, תוך צמצום השימוש בהערות שוליים. אם המאמר כולל לוחות או תרשימים, יש לשבץ אותם בטקסט במקום שבו הם אמורים להופיע במאמר.

מערכת גילוי-דעת מעודדת כותבות וכותבים לתת דעתם לסוגיית ההטיה המגדרית בלשון העברית המקובלת. כפתרונות אפשריים לבעיה שיוצרת הטיה זו אנו ממליצים על כתיבה המשלבת לשון זכר ונקבה, שימוש בניסוחים ניטרליים מבחינה מגדרית (בלשון סביל) או בחירה בלשון נקבה רבים כברירת מחדל (תוך התייחסות לבחירה זו בהערת שוליים). אנו ממליצים פחות על שימוש נרחב בלוכסנים. עם זאת, המערכת תכבד כל בחירה אישית בהקשר זה, בהתאם להעדפות המחברים.

את המאמר יש לשלוח כמסמך word בדואר אלקטרוני לכתובת:


מסמכים נוספים שיש לשלוח

בנוסף למאמר עצמו, יש לצרף מסמך word נפרד שיכיל פרטים מזהים של הכותב/ת: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שיוך אקדמי וכותרת המאמר. תצלומים, ציורים וטקסטים חזותיים אחרים הרלוונטיים למאמר יש לשלוח לאותה כתובת דוא"ל תוך ציון הקשר שלהם למאמר ומיקומם המוצע בתוכו.
 

אתיקה וזכויות יוצרים

אין לשלוח מאמר אם הוא כבר התפרסם, או עומד להתפרסם, במקום אחר, או אם הוא מצוי בתהליך שיפוט בכתב עת אחר. המחבר/ת אחראי/ת להשיג זכויות יוצרים לכל החומרים החזותיים והשירים במאמרו/ה, אם יש כאלה. על המחבר/ת לשמור אצלו/ה עותק אלקטרוני של המאמר למקרה הצורך.
 

כללי כתיבה

מאמרים ייכתבו על פי הכללים המפורטים במהדורה השישית של המדריך APA - American Psychological Association, שתמצית שלהם והנחיות ליישומם בשפה העברית ניתן למצוא בכתובת http://www.smkb.ac.il/library/quote-apa
עם זאת, בעת רישום פריט בביבליוגרפיה:
1. יש לכתוב שם פרטי מלא של המחבר/ת.
2. אין להדגיש את מספר הגיליון של כתב העת.

הליך השיפוט

כתבי-יד של מאמרים המוערכים כרלוונטיים לאופיו של כתב העת וכעומדים בדרישות הפורמאליות והלשוניות שלו, מועברים לשיפוטם של קוראים המתמחים בנושא המאמר ועוברים תהליך שיפוט על פי שיטת "העיוורון הכפול": זהות המחברים אינה ידועה לקוראים, וזו של הקוראים אינה ידועה למחברים. משך הזמן של תהליך השיפוט הוא מספר חודשים, ועשוי להשתנות ממקרה למקרה, בהתאם להערות הקוראים ולאופיו הספציפי של כל מאמר. מאמרים שיתקבלו לפרסום יעברו עריכה מדעית ולשונית.
 

משלוח טקסטים מסוגים אחרים

  • מסות: בכל גיליון יתפרסמו מסה אחת או שתיים העוסקות בסוגיות חינוכיות, חברתיות או תרבותיות. מסות יש לשלוח, ללא תקצירים, על פי ההנחיות שהתייחסו למשלוח המאמרים (למעט מספר המילים), לכתובת הדוא"ל שצוינה לעיל. מסה לא תעלה בהיקפה על 2,000 מילה.
  • ביקורות ספרים: המערכת פונה ביוזמתה לכותבי הביקורות ואין היא שוקלת קבלה של ביקורות ספרים הנשלחות אליה ביוזמת הכותב/ת.