מבנה ופריסת תכנית הלימודים

הלימודים בתכנית ישלבו באופן אינטגרטיבי בין העיוני ליישומי בהלימה לרציונל התכנית. הלימודים יורכבו מאשכול לימודי תשתית ומאשכול לימודי הערכה. סה"כ 42 ש"ס.

אשכול לימודי תשתית (16 ש"ס) נועד לתת תשתית רעיונית ומתודולוגית ללימודים בתכנית ומורכב משתי חטיבות:

  • חטיבת הערכה והקשרה (8 ש"ס)
  • חטיבת מתודולוגיה (8 ש"ס)


אשכול לימודי הערכה (22 ש"ס) כולל אף הוא שתי חטיבות:

  • חטיבת הערכה בגן ובכיתה המתמקדת בהערכת לומדים (10 ש"ס)
  •  חטיבת הערכת הארגון כמכלול (אשכול גנים, בית ספר, ארגון חינוכי בלתי פורמלי וכדומה) (12 ש"ס).

בכל אחת מן החטיבות, הקורסים יילמדו ויידונו תוך התייחסות להערכת יחידים ולהערכת פרויקטים ותכניות לימוד.
כמו כן, יינתן דגש להקשר (Context), לתשומות (Input), לתהליך (Process), ולתוצרים (Product) בהערכה.


בתכנית גם סדנת פרקטיקום ועבודת גמר (4 ש"ס) המלווה את הפרקטיקום ואת פרויקט הגמר היישומי.

במסגרת הלימודים תוגשנה שתי עבודות סמינריוניות ועבודת גמר. שתי העבודות הסמינריוניות תוגשנה במסגרת אשכול לימודי הערכה. האחת כחלק מקורס חובה בחטיבת הערכה בארגון, השנייה לבחירה בהנחיה אישית במסגרת קורסים מחטיבת הערכה בגן ובכיתה-הערכת לומדים. עבודת הגמר תוגש עם סיום הלימודים.