אשכול לימודי הערכה

חטיבת הערכה בכיתה - הערכת לומדים, 10 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 בחירה + סמינריון בהנחיה אישית)

הערכת הישגים בעזרת מבחנים

מרצים:

ד"ר מיכל לוי-קרן

מבין כלי המדידה השונים, "מבחן" הוא הכלי הנפוץ ביותר להערכת הישגים. בקורס זה נלמד על מאפייניהם של המבחנים השונים כגון מבחני הישג (Achievement Tests), מבחני מיומנות (Proficiency Tests), מבחני כניסה, מבחני השמה, מבחנים דיאגנוסטיים ועוד, תוך אבחנה בין מבחני קריטריון לבין מבחני נורמה. עוד נלמד כיצד אנו בונים מבחן החל משלב הגדרת המפרט ועד לשלב של ניתוח הממצאים והסקת המסקנות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

במסגרת הקורס נדון בהבדלים בין סוגים שונים של שאלות מבחן, דרגות קושי של פריטים, דרגות אבחנה של פריטים, תוקף על סוגיו השונים, מהימנות המבחן ואפקט חוזר של מבחנים (Washback Effect). סוגיות אלו יידונו תוך התייחסות להפקת התועלת מן המבחנים לשם קידום למידה והוראה כמו גם בהתייחסות לתרבות כיתה. יוצגו ויידונו מבחנים מן הדיסציפלינות השונות (מדעים, מתמטיקה, שפות, מדעי הרוח ועוד).

חלופות בהערכת הישגים

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

דרישות קדם: הערכת הישגים בעזרת מבחנים - הקורס יציג תפיסה רחבה ועמוקה של הערכת הלומד בביה"ס, הן מההיבט התיאורטי והן מההיבט היישומי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים נושאים מרכזיים בהערכה בהתאם ליעדי החינוך במאה ה-21, תוך התמקדות בהערכת הלומד (ידע, כישורים, ביצועים ועוד) והתנסות בפיתוח כלי הערכה מגוונים - חלופיים למבחן המסורתי (משימות חקר, תלקיט, מיפוי מושגי ועוד).
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בבסיס הקורס עומדת התפיסה של "הערכה לשם למידה" ובהתאם לכך, הקורס יעסוק בהערכת הלומד לאורך תהליך הלמידה, בהתייחס לתפקודיו השונים, תוך התמקדות בתפקודים איכותניים המדידים פחות מאלו הכמותיים. תוך כדי כך, ילמדו הסטודנטים לפתח ולהשתמש במחוונים בהתאמה למטרה ובהתאמה לכלי הערכה חלופיים שונים.
בקורס יעשה שימוש בדרכי הוראה ולמידה מגוונות - הרצאות, סדנאות, דיונים והתנסויות בקהילת הלומדים.
 

הערכה בהתמחויות ובאוכלוסיות מיוחדות

מרצים:

קורס עם מרצים אורחים

דרישות קדם:

הערכת הישגים בעזרת מבחנים וחלופות בהערכת הישגים

מטרתו של הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם מגוון היבטים הקשורים להערכה לצורך מיון, הסמכה, שיפור, איתור, אבחון והשמה, הייחודיים לדיסציפלינות מגוונות ולאוכלוסיות מיוחדות במערכת החינוכית. בקורס יתארחו מרצים המומחים בגילאים ייחודיים ובאוכלוסיות מיוחדות: הגיל הרך, מחוננים, מצטיינים, מתקשים, תלמידי החינוך המיוחד, בעלי לקויות למידה ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

כמו כן יתארחו בקורס מרצים מן ההתמחויות השונות הכוללות: מתמטיקה, מדעים, שפות, מדעי הרוח, מדעי החברה ואמנויות.
המרצים יתמקדו במגוון היבטי מדידה והערכה ושימושיהן הייחודיים לתחום, והכוללים, בין השאר, סטנדרטים בהערכה בכלל וסטנדרטים ייחודיים לאוכלוסייה המדוברת בפרט, בעיות בהערכה, דילמות ודרכי פתרון המיושמות בשטח והמוצגות בספרות הרלוונטית. כל זאת תוך התייחסות להשלכות ההערכה להוראה וללמידה.
 

היבטים תרבותיים בהערכת הישגים לימודיים

מרצים:

ד"ר מיכל לוי-קרן

הקורס יוצא מתוך נקודת מוצא, שכל למידה מתרחשת בהקשר חברתי-תרבותי, ולפיכך, כאשר עוסקים בהקשרים של הוראה-למידה והערכה, יש לסגל רגישות תרבותית ומודעות להבדלים האישיים הקיימים בין לומדים המגיעים מתרבויות שונות. הקורס יתמקד בהערכת הישגיהם הלימודיים של מהגרים ותלמידי מיעוט אתני בארץ ובעולם, בהקשר של מבחנים בית-ספריים ומבחנים חיצוניים, ובהבנת מקומה וחשיבותה של הערכה מותאמת עבור תלמידים אלה כחלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הערכת היבטים ריגושיים בכיתה והשפעתם על ביצועי הלומדים: הנעה, עמדות כלפי בי"ס

האם ידע ומיומנויות הם הגורמים העיקריים המשפיעים על הישגי התלמיד בכיתה? כיצד תלמידים מתמודדים עם קושי בכיתה? האם באמצעות פניה לעזרה או הסתרת הבעיה? האם מאפיינים אישיים ומוטיבציוניים מכתיבים את בחירתו או אולי אלו הנורמות בכיתה? האם התנהגות המורה משפיעה על בחירתו של התלמיד לפנות לעזרה או להימנע ממנה? הישגי תלמידים במערכת החינוך, ומגוון התופעות הקשורות אליהם כגון מוטיבציה ללמידה, ניהול עצמי, הערכה עצמית והצלחה, בלתי ניתנים להסבר כיום מבלי להתייחס לאמונות לגבי המסוגלות העצמית של האדם.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

בקורס ייבחן הקשר בין תפיסת המסוגלות העצמית של התלמיד והגורמים המעצבים תפיסה זו, לבין הישגיו, עמדותיו כלפי בית הספר והאמונה ביכולת להצליח ולהתקדם.
נתמודד עם שאלת ההשפעה של המורה על תפיסת המסוגלות העצמית של התלמיד, ועם ההשפעה שיש לתפיסת המסוגלות ההוראתית של המורה על הישגי הכיתה ונורמות ההתנהגות בה. נתמקד בבחינת כלי הערכה שונים למרכיבי הנעה ועמדות אלו, נכיר עקרונות לבניית סולמות להערכת האמונות לגבי מסוגלות עצמית במגוון תחומים כמו גם דרכים לעודד פניה לעזרה שמטפחת תחושת מסוגלות עצמית ומקדמת הישגים.
 

מדידה והערכה פסיכולוגית

מרצים:

ד"ר יהודה בן אוריה

קורס זה סוקר שיטתית את עקרונות המחקר והתיאוריה של המדידה ההתנהגותית וההערכה הפסיכולוגית. יוצגו בו כלים פסיכומטריים שונים: מבחני אינטליגנציה כללית ומבחני כושר קוגניטיבי ספציפיים: חישה, תפיסה, קשב, למידה, זיכרון, פתרון בעיות ויצירתיות. עוד יעסוק הקורס במבחני אישיות, במבחנים דיאגנוסטיים, במדדים של תחומי עניין, בנטיות ובהעדפות וכן במבדקים התנהגותיים ובנוירו-פסיכולוגיים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תוך למידת ההגיונות עליהם מבוססת המדידה הפסיכולוגית, ידונו במהלך הקורס סוגיות השימוש בכלים הפסיכומטריים למיון, השמה ואבחון תוך טיפוח גישה ביקורתית וזהירה כלפי מידת דיוקם ויעילותם.

חטיבת הערכת בית הספר כמכלול, 12 ש"ס (4 קורסי חובה + 2 בחירה)

פיתוח תרבות הערכה בית ספרית

מרצים:

ד"ר נגה חרמון

תרבות הערכה בית ספרית משמעותה היא שקהילת בית הספר הינה קהילה לומדת, התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה). בית ספר בעל תרבות הערכה עושה שימוש בהערכה פנימית ובהערכה חיצונית כמו גם בהצלבת נתונים משתי הערכות משלימות אלה. במסגרת הקורס נלמד להוביל להטמעת תרבות הערכה בית-ספרית ובעקבותיה לקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים, תוך שיתוף בעלי תפקידים מצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בין היתר נעסוק במיפוי תמונת המצב בבית הספר והכוונה למוקדים שהם נקודות חוזק ונקודות חולשה. נפתח כלים, נלמד מנתונים, מהצלחות ומכישלונות. הקורס יזמן למשתתפיו אפשרות לשלב את הידע התיאורטי שרכשו בקורסים שונים בלימודי התואר עם התנסות מעשית הרלוונטית גם לבית הספר שלהם, כמו הערכת איכות ההוראה, עבודת צוות, פרויקטים, אירועים, ישיבות צוות וכד'. בקורס ייעשה שימוש בדרכי הוראה ולמידה מגוונות והסטודנטים ילמדו, בין היתר, דרך סיפורי בתי ספר שיביאו עמם ובאמצעות חקרי מקרה שהמרצה תציג.

הערכת תכניות ויוזמות חינוכיות

מרצים:

פרופ' דוד נבו וד"ר אירית לוי-פלדמן

מטרתו של קורס סמינריוני זה היא להקנות ללומדים ידע תיאורטי וכלים מתקדמים של הערכת תכניות, פרויקטים ומיזמים חינוכיים. הידע והכלים בתחום יאפשרו קריאה מושכלת וביקורתית של דוחות הערכה וכן ישמשו בסיס לביצוע של פעולות הערכה חינוכיות בבית הספר כארגון לומד. הלימודים ישלבו התייחסות תיאורטית בה תילמד "שפת" ההערכה של יוזמות/פרויקטים ותכניות לימודים, יוצגו ללומדים התפתחויות בהערכה של פרויקטים וכן המורכבות, הדילמות, הסתירות, ההשפעות והשלכות הסוציו-פוליטיות של הערכה זו.
סמינריון חובה
קורס סמסטריאלי

כל זאת בעזרת לימוד תיאורטי, קריאה ביקורתית של דוחות הערכה וכן התנסות יישומית בכתיבת הצעה להערכת פרויקט. בסמינריון יתבקשו הלומדים להגיש הצעה להערכה של פרוייקט חינוכי.

הדרכה והנחיית עמיתים

מרצים:

ד"ר טל שמר אלקיים

התפיסה העומדת בבסיס הקורס רואה את ההדרכה-הנחיה כשלב בהתפתחותו המקצועית של המעריך ורואה אותו כגורם מעצים למורים וכמנהיג וסוכן שינוי בבית הספר. במהלך הקורס יוצגו בפני הלומדים מושגים תיאורטיים בסיסיים הקשורים בתהליכי הדרכה, תהליכים קבוצתיים ותהליכי שינוי בארגון. בקורס יוצגו מודלים שונים של הדרכה. המשתתפים יעמדו על סגנונם האישי ויפתחו מיומנויות אשר תאפשרנה להם להיות אפקטיביים בתפקיד אותו הם עומדים למלא.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת כוח אדם בהוראה

מרצים:

ד"ר אירית לוי-פלדמן

הקורס יעסוק במשמעויות החינוכיות, הארגוניות והחברתיות של הערכת כוח אדם בהוראה. נושאי הקורס יכללו התייחסות למושג הפרופסיה בהוראה, להתפתחותם המקצועית של מורים ומנהלים בשלבי הקריירה השונים שלהם, לתפקידי הערכת המורים והמנהלים בשלבים אלו, לשימושים בהערכה, הקריטריונים להערכה, הכלים להערכה, תהליך ההערכה, מודלים של הערכת מורים ומנהלים בעולם ובישראל ובעיות בהערכה כוח אדם בהוראה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מטרת הקורס לבנות אצל הלומדים פרספקטיבה התפתחותית ביחס למקצוע ההוראה שתאפשר להם לבחון את הקריירה שלהם ושל עמיתיהם לשם שיפור המערכת כולה.

הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם

מרצים:

פרופ' רות זוזובסקי

הערכה רחבת היקף משרתת בעיקר צרכים של קביעת מדיניות. היא מיועדת לאיסוף מידע על תפקודן של מערכות חינוך לצורך תמיכה בקבלת החלטות המיועדות לשיפור תפקוד זה. זוהי הערכה המשמשת למתן דין וחשבון ומטבע העניין היא מרובת סיכון לדרגים של מקבלי ההחלטות ויש לה היבטים פוליטיים. כיום פעולות ההערכה רחבות היקף של התוצר הלימודי, מעוגנות בתנועת הסטנדרטים החינוכיים ונוגעות הן בתכני הלימוד ובביצועים של המעורבים בתהליך החינוכי והן בתהליכי ההוראה ובאקלים החינוכי.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הערכה רחבת היקף מחייבת ייצוג נכון של אוכלוסיות נבדקים, ושל תכנים ומיומנויות. היא חייבת להיות רגישה לטעויות דגימה ומדידה. נדרשות שיטות סילום וכיול שתאפשרנה השוואות לאורך זמן ומתודולוגיות ייחודיות המאפשרות מדידת ערך מוסף.
להערכה רחבת היקף יש השפעות רצויות (שיפור, קביעת סטנדרטים) אך גם השפעות לא רצויות (למידה למבחן, צמצום תכנית הלימודים וכדומה).
הקורס יעסוק בנושאים אלו בהתייחסות למחקרי הערכה רחבי היקף בהקשר לאומי בארץ (מבחני הסקר, משוב ארצי, הבגרות והמייצב) ובעולם (NEAP לדוגמא בארצות הברית) ובהתייחסות למחקרים הבינלאומיים מטעמו של ארגון ה-IEA ומטעמו של ארגון ה-OECD.
בקורס ישתתפו מרצים אורחים העוסקים בהערכה רחבת היקף (כגון: בעלי תפקידים בראמ"ה, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות ובעלי תפקידים במרכז הארצי לבחינות).
 

מערכות מידע לטובת ניהול מידע במוסדות חינוך

מרצים:

ד"ר אבשלום אדרת

הקורס יעסוק בשילובן של מערכות המידע בפעילותו השוטפת של הארגון בכלל ובית הספר בפרט, במשמעות המיחשובית והניהולית של מערכות המידע, מקומן של מערכות וטכנולוגיות המידע בגיבוש האסטרטגיה של הארגון ורתימת כלים טכנולוגיים לניהול אפקטיבי של בית הספר ולקיום פעולות הערכה בו. וכן בגישות לניהול ידע ופיתוח הלמידה הארגונית בתוך המוסד החינוכי.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הערכה בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה

מרצים:

ד"ר ריקי רימור

כניסתן הנרחבת של טכנולוגיות חדשות למערכת החינוך ולהשכלה הגבוהה מלווה בשינויים בתפיסת ההוראה והלמידה. שינויים פדגוגיים אלה מעלים את הצורך בהערכה של התהליך בכלל ובהערכה חלופית המתאימה לסביבה בה הלומד אחראי ללמידתו. הקורס מציג גישות, שיטות וכלים עדכניים להערכת סביבות למידה עתירות טכנולוגיה תוך בחינה של תהליכי למידה, תהליכים בינאישיים, תהליכים אפקטיביים ורפלקטיביים, ומאפיינים עיצוביים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

נציג מבחר של כלים ומתודות העשויים לשרת את משימות ההערכה בסביבות אלה, תוך שילוב של מדדים איכותניים להערכתה רפלקסיה והאינטראקציה עם השותפים בסביבה.