אשכול לימודי תשתית

חטיבת הערכה והקשרה (1 קורס חובה + 3 קורסי בחירה)

הערכה מהי?

מרצים:

ד"ר אירית לוי-פלדמן

מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם שפת ההערכה, עם מגוון התפקידים והמודלים בהערכה, תוך הגדרת השאלות והצרכים הנגזרים מן המודלים השונים, דרכי איסוף הנתונים וניתוח הראיות וכן הערכת איכות ההערכה. יתרה מכך, בגלל תפקידה היישומי של ההערכה, בקורס יושם דגש גם על החשיבות שבשימוש בהערכה לטובת קבלת החלטות ושיפור, זאת תוך מתן כלים לביצוע הערכה וכן לכתיבת דוח הערכה שיוביל לדיון והפקת תועלת יישומית מן ההערכה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מחקרי הערכה שהשאירו חותם

מרצים:

פרופ' ציפי ליבמן

הקורס יסקור סוגיות מרכזיות ומחקרי הערכה רחבי היקף שהשפיעו על מדיניות חינוך והשאירו חותם בשדה החינוך. בין נושאי הקורס: מבחן הסקר בישראל, מחקרים משווים בתחום הישגי בית הספר היסודי, מחקרי חטיבות הביניים והרפורמה במבנה מערכת החינוך, מחקרי שוויון הזדמנויות בארצות הברית, מחקר שמונה השנים ועוד. יצויינו גם חוקרים מובילים ובניהם: לוי, א.; ילין, ד.; Coleman, J.; Gillard, D. ואחרים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

ביקורת מדיניות החינוך

מרצים:

פרופ' נמרוד אלוני

הקורס יתמקד בפיתוחיו המודרניים של החינוך ההומניסטי, ובמיוחד במגמה הנטורליסטית-תיראפויטית והמגמה הרדיקלית-ביקורתית. תחילה נבחן את ה"מהפכה הקופרניקאית" בחינוך שחולל רוסו, עם דחיית הנורמות של הישגיות תרבותית וחברתית לטובת הסתמכות על טבעו האותנטי של הילד ושלבי התפתחותו. בהמשך נבחן כיצד התפתחו במאה העשרים שתי מגמות חדשניות, שונות ומשלימות, של חינוך הומניסטי.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

האחת היא המגמה הליברלית והמתירנית של חינוך פתוח ודמוקרטי, אשר מסתמכת על תיאוריות פילוסופיות ופסיכולוגיות והמתמקדת בקידום המימוש העצמי של התלמידים; השנייה היא המגמה הרדיקלית של הפדגוגיה הביקורתית, אשר מסתמכת על תיאוריה ביקורתית וגישה ניאו-מרקסיסטית והמתמקדת בהעצמת התלמידים בכוחות שיאפשרו להם להשתחרר מהממסדים הדכאניים ולכונן חברה צודקת ומתוקנת.

אידיאולוגיה, היסטוריה ופוליטיקה בחינוך בישראל

מרצים:

ד"ר ניר מיכאלי

בקורס זה יושם דגש על היבטים היסטוריים וסוציולוגיים של מערך החינוך בישראל, תוך בחינת ממדים פוליטיים ואידיאולוגיים המעצבים את מבנה ותכני המערכת. בעיקר יעסוק הקורס ברפורמות השונות שנערכו במערכת החינוך בישראל ויתייחס לגורמים והמניעים שעמדו מאחוריהן, תוך התבוננות ביקורתית על האופן בו יושמו והוטמעו. הנושאים המרכזיים בהם יעסוק הקורס הינם: חינוך בתקופת היישוב, מערכת החינוך בעשור הראשון למדינה; רפורמת החיטוב והאינטגרציה" של 1968;
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

רפורמות ה"ביזור" ותהליכי ההפרטה של שנות השמונים; רפורמות ארגוני המורים ומשרד החינוך בשנות האלפיים.

מנהיגות חדשה: האתגר והסיכוי

מרצים:

ד"ר אבשלום אדרת

קורס זה יתמקד בהיבט המנהיגותי של יוזמות שינוי והתחדשות. ננסה לחקור מה מייחד מנהיגים מחדשים ויזמים חינוכיים וכן מה הם האפיונים של חדשנות בכלל וחדשנות חינוכית בפרט. התיאוריה שתילמד תנסה להציג האם ומדוע נחוצים מנהיגים לשם קידום רעיונות חדשים וכן מה האינטראקציה בין האדם, הקבוצה, הנסיבות והרעיון. במסגרת הקורס נלמד דרכים שבהן ניתן להוביל בצורה אפקטיבית ויעילה מיזמים חינוכיים, כיצד להתגבר על כשלים מערכתיים, ארגוניים ובינאישיים ומהם מרכיבי תכנית פעולה למיזם חינוכי מצליח.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

נשאל שאלות כמו האם המסגרת המוסדית של בית הספר מאפשרת חדשנות? איך החינוך מאזן בין מסורת וחידוש? ועוד.
הסטודנטים יוזמנו לראיין ולהציג בכיתה עדויות על מנהיגים מחדשים, לנתח מקרה (תוך דגש על מסגרות חינוך) וביוגרפיות רלוונטיות וכן לכתוב על האופן שבו הצליחו להגיע לכלל מימוש יוזמות חינוכיות שונות.
 

הפנים השונות של הערכה

מרצים:

קורס עם מרצים אורחים

הקורס יעסוק בגישות ובדרכי הערכה בתחומי דעת שונים ויתמקד בנושאים הבאים: הערכת יצירות אמנות; הערכת פרויקטים חזותיים; הערכת סרטים דוקומנטריים בקולנוע; הערכת הצגות תיאטרון ומחול; הערכת יצירות מוסיקליות; הערכת כוח אדם בארגונים; הערכת מועמדים ללימודי רפואה; הערכת פרחי קצונה בצה"ל; הערכת שופטים; הערכת מוצרים ושירותים כגון: תו תקן לאיכות מוצר, תו בטיחות ותו ירוק. הקורס יינתן על ידי מרצים מומחים מתחומי הדעת השונים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חטיבת מתודולוגיה, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)

שיטות מחקר כמותיות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

הקורס נועד להקנות ידע בשיטות מחקר כמותיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים בכלל ומחקרים כמותיים בפרט וכבסיס להתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יקנה לסטודנטים כלים בתכנון מערך מחקר כמותי בהתאם לשאלות המחקר תוך הבנת מגבלות המחקר הכמותי, והכרת אמות מידה להערכת איכות המחקר הכמותי (מהימנות, תוקף). בנוסף, הקורס יקנה לסטודנטים בסיס בניתוח נתונים תוך דגש על סטטיסטיקה תיאורית כמו גם מבוא לסטטיסטיקה היסקית. הקורס ישלב לימוד תוכנת SPSS ככלי לניתוח נתונים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הקורס ילווה בקריאה וניתוח מאמרים מכתבי עת ומחקרי הערכה.

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

דרישות קדם: שיטות מחקר כמותיות - הקורס נועד להרחיב את הידע בניתוח נתונים בשיטות מחקר כמותיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים וכבסיס להתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יתמקד בלימוד שיטות סטטיסטית מתקדמות כמו גם בשימוש בתוכנת SPSS ככלי לניתוח הנתונים. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו לבחון השערות מחקר באמצעות שיטות סטטיסטיות מתאימות, לעבד את הנתונים, להציגם כראוי בעבודה אקדמית, וכן לפרש את התוצאות ולהסיק מתוכן מסקנות. הקורס ילווה בקריאה וניתוח מאמרים מכתבי עת ומחקרי הערכה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

באורח זה הקורס יקנה לסטודנטים בסיס בכתיבת ממצאי דוח מחקר אקדמי.

פיתוח כלי מדידה

מרצים:

ד"ר סמדר דוניצה-שמידט

דרישות קדם: שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות - הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי באשר לתהליכים הקשורים בפיתוחם של כלי מדידה מסוגים שונים בתחום החינוך. במהלך הקורס נלמד להכיר את הכלים השונים (כגון: תצפיות, סקרים, שאלונים, מבחני מיון, מבחני אישיות, מבחני ביצוע ועוד) על מאפייניהם המתודולוגיים והפסיכומטריים השונים ונתנסה בבנייתו של כלי אחד החל משלב פיתוחו של הכלי ועד לשלב של ניתוח התוצאות הכולל ניתוחי פריטים, בדיקת תוקף ומהימנות ויצירת משתנים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות נוספות בהן יעסוק הקורס הן שיטות סילום, תרגומם של כלי מדידה, בדיקת הטיות מסוגים שונים, הוראות לנבדק ומחוונים. הקורס ישלב תרגילים המצריכים שימוש בתוכנת ה- SPSS.

שיטות מחקר איכותניות

מרצים:

ד"ר ריקי רימור

בקורס זה נכיר את הנחות היסוד המכוונות את השקפת העולם האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית לעומת הכמותית-פוזיטיביסטית, תוך התייחסות לשאלות אונטולוגיות (מהו אופייה של המציאות?) אפיסטמולוגיות (מה טיב היחסים בין היודע למושא הידע?) ומתודולוגיות (מה הן הדרכים למציאת ידע?) הרלבנטיות לשדה החינוכי. לצד זה נכיר היבטים מעשיים במחקר איכותני במגוון הקשרים, באמצעות "מחקרים לדוגמא", נכיר את שלבי הביצוע של מחקרים איכותניים צעד אחד צעד ונתוודע לאמות המידה להערכת איכות במחקר איכותני.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי