מלגות מותנות

 

מלגות מותנות רגילות ומלגות מותנות מועדפות של משרד החינוך

דגשים להלוואה המותנית
על הסטודנט לראות בהלוואה המותנית הלוואה בנקאית לכל דבר. הלוואה זו תוגש לפירעון מיד עם תום לימודיך, אם לא תעמוד בתנאים של
הפיכת ההלוואה למענק כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו יחתמו מקבלי הלוואות המותנות, או עם הפסקת לימודיך מסיבה כל שהיא.
ההלוואה המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את הבוגר.
האחריות על ההשתלבות בעבודה בהוראה (מציאת עבודה ושיבוץ במערכת) מוטלת על הבוגר מקבל ההלוואה המותנית.

1. הלוואה מותנית לסטודנטים השייכים לתכנית רג"ב
תנאי זכאות: אישור קבלה לתוכנית המצוינים על פי רשימה שמית לשנתונים א'-ג' ממרכזת התכנית, האחראית לתוכנית מצוינים להוראה מטעם האגף.

דרישות התוכנית ותנאי התחייבות לקבלת הלוואה מותנית מועדפת
א. התחייבות ללמוד באופן סדיר ורצוף בתוכנית לימודים מלאה לתעודת הוראה ותואר "בוגר בהוראה" B.Ed.
ב. עמידה בתנאי התוכנית במהלך שלוש שנות הלימוד.
ג. סטודנטים שיפרשו מהתוכנית מרצונם, יחויבו להחזיר את מלוא ההטבות שקיבלו במסגרת התוכנית, אם לא ישלימו את לימודיהם במסלול הרגיל.
ד. על הבוגר מוטלת האחריות להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה. עליו להשלים לפחות שנת עבודה אחת כנגד כל שנת לימודים בתכנית. זאת כמפורט בכתב ההתחייבות אשר הלווה חותם עליו בבנק.

2. הלוואות מותנות מועדפות ללומדים בשנים א'-ג' בשנת תשע"ו במקצועות הוראה או במסלולי הכשרה נדרשים
2.1 לומדים סדירים בתוכנית אקדמית להוראה במסלול בית הספר היסודי ובמסלול העל-יסודי
המשרד יעניק הלוואה מותנית מועדפת למתכשרים להוראה במסלולים האקדמאיים לבית ספר היסודי והעל-יסודי במקצועות: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, ספרות עברית וכללית, היסטוריה, ערבית למגזר הממלכתי והממלכתי דתי ויהדות למגזר הממלכתי, ללא שילוב התמחות בחינוך מיוחד, למועמדים העומדים בתנאי הקבלה המלאים.

2.2 תנאי זכאות להלוואות מותנות מועדפות
1) אישור קבלה לאחת מתכניות ההכשרה הבאות

 • הכשרה להוראה בבי"ס היסודי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ - 535 ומעלה;
 • הכשרה להוראת מקצועות ההוראה המועדפים במסלולים העל-יסודי והרב-גילאי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ- 540 ומעלה.
 • הסבת אקדמאים להוראה (לימודים לתעודת הוראה בלבד) - ממוצע הציונים בתואר הנו 80 ומעלה, ובתנאי שאינו מורה בפועל.

2) אזרחות ישראלית.
3) לומדים לתואר B.Ed. - לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה, בכל אחת מהשנים א'-ג'. באחריות הסטודנט לוודא כי הינו משובץ להיקף הלימודים הנדרש, לא תינתן אפשרות להוסיף שעות במהלך שנת הלימודים.
4) לומדים בתכנית הסבת אקדמאים להוראה – היקף של 15 ש"ש לפחות בשנה.
5) שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.
6) התמדה בלימודים, עד להשלמתם, במסלול / מקצוע הוראה שבגינם ניתנה ההלוואה .

2.3 תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות
2.3.1 התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף בהתאם למשך הלימודים של התוכנית אליה
התקבל.
2.3.2 התחייבות הסטודנט לעבוד בהוראה לאחר סיום לימודיו בהיקף של שנת עבודה בהוראה
בכפיפות לכל שנת הלוואה מותנית, בתחום ההתמחות שבגינה ניתנה ההלוואה המותנית.

3. הלוואות מותנות רגילות
3.1 זכאים להגיש בקשה להלוואה מותנית רגילה סטודנטים סדירים העומדים בתנאים הבאים
א. סטודנט סדיר במכללות האקדמיות לחינוך, שציונו המשולב 525 לפחות.
ב. בעל אזרחות ישראלית.
ג. לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה, בכל אחת מהשנים א'- ג'.
ד. שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.
ה. המשך לימודים סדירים במסלול והתמחות בו החל את לימודיו.
3.2 תנאי התחייבות למקבלי הלוואה מותנית רגילה:
א. התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף ובתוכנית לימודים מלאה כדלקמן:
ב. לימודים בתוכנית אקדמית ארבע שנתית ברצף לתואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראה" (.B.Ed).
ג. התחייבות הסטודנט לעבוד בהוראה עם תום לימודיו בהיקף 1/3 משרה לפחות מבסיס משרתו בכל שנת עבודה, כנגד כל שנת הלוואה .
ד. עבודה בהוראה ללא תעודת הוראה ושלא במסגרת התמחות בהוראה, לא תוכר.

4. סטודנטים בתכניות ה- M .Teach.
1. המשרד יעניק במשך שנתיים לסטודנטים הלוואה מותנית מועדפת.
2. הזכאות להלוואה המותנית, מותנית בהכשרה להוראה למקצוע מועדף מהרשימה שלהלן: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, ספרות עברית וכללית, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה, אזרחות, ערבית למגזר הממלכתי היהודי, למגזר הממלכתי הכללי בלבד:  יהדות, מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע. עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים בסעיף זה.
3. סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עומד על פחות מ-15 ש"ש לשנה אינם זכאים למערך מסייע.

5. תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:
5.1 התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף.
5.2 התחייבות הסטודנט לעבוד, לאחר סיום לימודיו, שנתיים בהוראה לכל הלוואה מותנית, בהיקף של שני שליש משרה לפחות.
5.3 התחייבות הסטודנט להחזיר למשרד החינוך את המערך המסייע במידה והחליט מיוזמתו להפסיק את לימודיו. המכללה נדרשת לדווח לאגף להכשרת עובדי הוראה על לומדים שהפסיקו את לימודיהם ולציין את הסיבה להפסקת הלימודים (יוזמת הסטודנט או יוזמת המכללה).

יש למלא את טופס ההלוואה המותנית ולהעבירו למשרד דיקנט הסטודנטים החל מתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מיום ראשון, י"א בטבת תשע"ז - 11.12.2016.
סטודנט שאושרה הזכאות להלוואה, יפעל למימושה תוך 45 יום מההודעה לזכאות. לאחר תקופה זו יתבטל מאליו אישור הזכאות להלוואה מועדפת.

אין הבטחה מצד האגף להיענות לכל הבקשות.

חשוב לקרוא לפני מילוי הטופס וחתימתו !
מילוי הטופס וחתימה על גביו היא באחריות הסטודנט בלבד.
ללא מילוי הטופס, הסטודנט לא יהיה זכאי להלוואה המותנית גם אם על פי נתוניו הוא עומד בקריטריונים

להורדת טופס בקשת הלוואה מותנית תכנית M Teach
להורדת טופס בקשת הלוואה מותנית במקצועות המועדפים
להורדת טופס בקשה לאישור הלוואה מותנית תכנית רג"ב משרד החינוך

שימו לב ! 

 • מרגע ההודעה יינתן פרק זמן קצוב למימוש המלגה (כ-45 יום). לאחר פרק זמן זה יתבטל מאליו האישור למלגה.
 • המכללה לא תטפל בסטודנטים אשר לא יממשו את המלגה בזמן שהוקצב לכך (לעיל).
 • לומד שקיבל הלוואה מותנית והפסיק את לימודיו, יידרש להשיב את ההלוואה שקיבל
 • על מנת להפוך את ההלוואה המותנית למענק, על הסטודנט לפנות לגב' עדי פחימה , רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות, באגף בכיר לכח-אדם בהוראה, משרד החינוך.
  כתובת: רח' כנפי נשרים 15, ירושלים, (בנין התאומים).

  דוא"ל: adifa@education.gov.il
  טל': 02-5604816 בין השעות 12:00- 14:00
  פקס: 02-5604803
 • האישורים הנדרשים:
  אישור העסקה (מצ"ב טופס לאישור על תעסוקה בהוראה. הטופס מוכן לשלוש שנות הלוואה, יש לצלם טופס זה בהתאם לצורך).
  צילום תעודת הוראה ובוגר בהוראה או מכתב זכאות

מצורף חוזר משרד החינוך העוסק במערך המסייע והנוגע להלוואות המותנות. בחוזר זה מוצגים תנאי ההלוואה כמו גם תנאי ההחזר במידה והסטודנט אינו עומד בהתחייבותו למענק המותנה. אנו מבקשים מכל סטודנט המגיש את הבקשה לקרוא את המסמך המלא.

לצפיה בחוזר משרד החינוך