לימודי המשך

שלח לחבר   הדפס

נהלים וסדרי הרשמה לקורסים השנתיים

 ההרשמה למכללה באחת מן הדרכים הבאות: 

  • באמצעות אתר המכללה – דמי הרישום הינם בסך של 250 ₪.
  • באמצעות מחלקת השיווק בטלפון 03-6901200 – דמי הרישום הינם בסך של 300 ₪.

ניתן לשלם את דמי הרישום באחת מן הדרכים הבאות:

  • בכרטיס אשראי באתר המכללה.
  • בכרטיס אשראי בטלפון מס' 03-6901200.
  • באמצעות המחאה או במזומן במינהל חשבונות במכללה – מדור שכר לימוד.

הערה: דמי הרישום אינם כלולים במחיר התוכנית.

לברורים בנושא הרשמה לקורסים השנתיים ניתן לפנות ל:
עפרה רונן
- מינהל לומדים
בית הספר ללימודים מתקדמים
פקס:

 03-6901218
 

אי-מייל:


שכר לימוד:
שכר הלימוד המפורסם הינו קבוע לשנת לימודים אחת בלבד (תשע"ג).
טופסי הסדרי התשלום של שכר הלימוד יישלחו לסטודנט/ית על-ידי מינהל חשבונות – מדור שכר לימוד, ביחד עם אישור קבלתו/ה ללימודים מטעם מינהל לומדים.
לבירורים בענייני שכר לימוד ניתן לפנות במייל


ההסדר הכספי כולל:
א.
הסדר תשלום שכר הלימוד ניתן לבצע באחת מן הדרכים הבאות:
1. תשלום שכר לימוד מראש: סטודנט המעוניין לשלם שכ"ל מראש, יפנה למינהל חשבונות – מדור שכר לימוד להסדיר את התשלום.
2. הוראת קבע: תשלום שכ"ל בתשלומים באמצעות הוראת קבע. לצורך ביצוע התשלום, על הסטודנט למלא טופס הרשאה לחיוב חשבונו בבנק, להחתים את הבנק, ולהחזיר את ספח אישור הבנק למינהל חשבונות – מדור שכר לימוד.
3. תשלום על-ידי קרן השתלמות: סטודנטים הלומדים באחת מהשנים על חשבון קרן ההשתלמות למורים, ימלאו טופס "הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד" של הבנק הבינלאומי הראשון. הכסף ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות. לידיעת הסטודנטים: אם קרן ההשתלמות לא מכסה את שכר הלימוד במלואו, ישלם הסטודנט את ההפרש.
4. תשלום בכרטיס אשראי: ניתן לשלם בתשלום אחד ללא ריבית או בשלושה עד שמונה עשרה תשלומים בקרדיט (תשלומי הקרדיט נושאים ריבית הנהוגה על ידי חברת כרטיסי האשראי).
5. סטודנטים שלא יבחרו לשלם שכ"ל באחת האפשרויות 1, 2, 3, 4: יפנו בכתב למינהל חשבונות - מדור שכר לימוד לפני פתיחת שנת הלימודים, בבקשה לאשר להם אופן תשלום אחר.
ב. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד, בהתאם לדרישת המכללה.

הערה חשובה: רק חתימה על כתב התחייבות והסדר שכר הלימוד מבטיח את המקום בקורס.

תשלומים נלווים (בנוסף לשכר הלימוד)
כל הסטודנטים במכללה מחויבים בדמי שמירה, (ביחס להיקף לימודיהם בין 100 – 200 ₪), בנוסף לשכר הלימוד.
סטודנטים הלומדים בתוכניות ובקורסים שמשלבים עבודה מעשית ו/או עוסקים בתנועה, מחויבים, בנוסף לשכר הלימוד, בתשלום עבור ביטוח תאונות אישיות בסך של כ- 50 ₪.

השלמת הרישום והקבלה ללימודים
הקבלה ללימודים בתוכנית כפופה לקיום כל התנאים כדלקמן:
1. מילוי כל הטפסים והעברת המסמכים הנדרשים לתוכנית במועד, כמפורט בסדרי ההרשמה
2. קבלת מכתב "קבלה ללימודים" ממנהל לומדים.
3. ביצוע הסדר תשלום שכר לימוד מאושר על ידי המכללה, עד שבועיים ממועד תשלום המקדמה.
4. חתימה על כתב התחייבות לתשלום מלוא שכר הלימוד

שינויים וביטולים:
במקרים יוצאי דופן, שומרת לעצמה הנהלת ביה"ס ללימודים מתקדמים את הזכות לשנות את מערך הלימודים, משכם ומועדם, וכן לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו. פתיחת כל קורס מותנית במספר נרשמים.

נוהל הפסקת לימודים:
1. הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד למחלקת מינהל לומדים. לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את מלוא/חלקו של שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים.
התאריך הקובע לפתיחת שנת הלימודים הינו 28.10.12.
2.
הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד 30 יום לפני תאריך תחילת הלימודים, תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר לימוד.
3. הודעה בכתב על ביטול לימודים במהלך 30 הימים עד תאריך תחילת שנת הלימודים, לא יוחזרו 15% משכר הלימוד המלא.
4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך תחילת הלימודים עד 30 יום אחרי, תחייב את הלומד ב-1/5 משכר הלימוד המלא.
5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים עד 60 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הלומד ב-2/5 משכר הלימוד המלא.
6. במקרה של הפסקת לימודים החל מהיום ה-61 הלומד יחויב במלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

חנייה מוסדרת במקום - בתשלום.

לפרטים נוספים ומלאים אנא ראו באתר האינטרנט של הסמינר

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:


 

צור קשר

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

03-6901200