המשרהו הלבק

הלבק יאנת
המשרה ירדס
יצרא ןוימ ןחבמ
דומילה רכש
תוגלימו תואוולה
ףסונ עדימ תלבקל

הלבק יאנת

םילולסמה לכל םיפתושמ
טוריפ - יברעה רזגמהמ תורגב תדועת ) תילארשי תורגב תדועת .1
.(םימשרנל עדימ תרבוחב
40 דע - ליג .2
:וא
תללוכה ,תימדקא-םדק הניכמ תדועת :ןוגכ ,לארשימ ךרע תווש תודועת
:הארוה ידבוע תרשכהל ףגה ידי-לע םישרדנה תועוצקמה תא
.לארשי םע תודלות ,ארקמ ,תירבע תורפס ,תירבע ןושל
,תילארשי תורגב תדועתל ךרע תווש ,ל"וחמ תורגב תדועת
םיבייח ויהי וזכ הדועת ילעב) תירבעה ןושלב תורישכל החכוהו
-תוניחב 4-ב הללכמב תונושארה םהידומיל תונש ךשמב דומעל
ך"נת ,קודקד ,תירבע תורפס :תודהיה תועוצקמב המלשה
.(לארשי םע תודלותו
יצראה ןוימה ןחבמ) ףסה-ןחבמ לש בלושמה ןויצה ןוירטירקב הדימע .3
.ןנקותמ תורגב ןויצו ירטמוכיספה ןחבמה וא (ךוניחה דרשמ לש
.ל"נה םיאנתב םידמועל הלבק תדעווב ןויארב החלצה

םיפסונ המאתה ינחבמ םימייקמ םידומילה תורגסממ תודחאב
לוחמ ,ינפוג ךוניח ,תילגנא ,הקיזיפ-הקיטמיתמ :תושירדל םאתהב
.המבה תויונמא ,העונתו

.4
:ףסה-ןחבממ םירוטפ
.ימדקא ראות ילעב *
.(הארוה תדועת ילעב) ,םירומו תוננג *
.ל"וחמ הארוה תדועת ילעב םילוע םירומ *
םינשה שמח תצורמב ירטמוכיספה ןחבמב וא ףסה-ןחבמב ודמעש ימ *
.רושיא ףרצל שי .שרדנה ןויצב תונורחאה
.םידמול להנמ ידי - לע םיטנדוטסל חלשית הללכמב םידומילל הלבק לע העדוה
.םידומילה תנשל טנדוטסה תלבק חיטבי דעומב דומילה רכש תמדקמ םולשת
,"תלחג" ,ןוחטבה דרשמ ידי-לע םינמוממ םהידומילש םיטנדוטס
.תובייחתה בתכ גיצהל םישרדנ ,םיטנדוטסה להנימ
ןובשחמ - בלושמ ןויצו ללקושמ תורגב ןויצ בושיחל תויחנה


המשרה ירדס

2001 ראוניב הליחתמ ב"סשת םידומילה תנשל םידימלת תמשרה
סופמקבש ןוללכמה תונחב ח"ש 100 תרומת המשרה תכרע שוכרל ןתינ
"םיצוביק רנימס" תדוקפל תואחמה חולשל וא ,הללכמה
.םכתיבל חלשת המשרהה תכרעו ,62507 ביבא לת ,149 רימנ ךרד
.םידעומ המכב םייקתי תיברעב וא תירבעב (ךוניחה דרשמ לש יצרא ןוימ ןחבמ) ףס ןחבמ
.ח"ש 300 ןחבמה ריחמ דמעומ לכל העדוה חלשית קיודמה דעומה לע
.ךשמהב האר - ףסה ןחבמל ןומיז להונ טוריפ.םולשתל רבוש חלשיי ןחבמל םינמזומל
.ח"ש 225 תימדקא - םדקה הניכמה ידימלתל ףסה ןחבמ ריחמ
.ךשמהב האר - ףסה ןחבמל ןומיז להונ
.ףסה ינחבמל הנכה יסרוק הללכמב וחתפיי ב"סשת םידומילה תנש תארקל
.21:00 - 18:00 תועשה ןיב ,עובשב םיימעפ ,םישגפמ 10 ןב אוה סרוקה
ףרוצמה ,םימשרנל ףדב - ףס ינחבמ ידעומו םיסרוקה יכיראת תא םיללוכה םיפסונ םיטרפ
.רבסהה ףדב םיעיפומה םיסרוק לכ תא חותפל תבייחתמ הללכמה ןיא .המשרהה תכרעל
:םיאבה םיכמסמה תא הללכמב םידימלת להנימל ריבעי דמעומה
.אלמ המשרה-ספוט .1
קנב תועצמאב) ח"ש 125 ךסב המשרה ימד לש הלבק םוליצ .2
םיפי םהו ,דומילה-רכשב םיללכנ םניא המשרה ימד .(ראודה
.הנשל הנשמ םירבוע םה ןיא ;דבלב תחא םעפ תודמעומ תגצהל
,םידומילל לבקתה אל דמעומה םא םג ,םירזחומ םניא המשרהה ימד
.דומלל ותוכז תא שמימ אל וא
.דמעומה תמיתחבו אפור תמיתחב הניקת תואירב לע יאופר רושיא .3
.ןוכרד תנומת .4
לע רושיא וא ,תורגב תדועתל תואכז רושיא וא תורגב תדועת .5
.הרסחה תורגבה תניחבל השגה לע רושיאו תורגבה תוניחב ינויצ
.םימייק תורגבה ינויצ לע רושיאו תימדקא-םדק הניכמב םידומיל לע רושיא וא
.רפסה-תיב ידי-לע םיתמואמ וא םיירוקמ םירושיא קר ולבקתי
.ימואלה תורישהמ וא ל"הצמ רורחש תדועת .6
.תוהז תדועת םוליצ .7
!ךשמהב ףסה ןחבמל ןומיז להונ האר - הדימל תויוקל ילעב םידמעומ םושיר
.8
.03-6902333 :ןופלטב המשרהה אשונב ףסונ עדימו םיטרפ
:תורעה
.ולפוטי אל ,םישורדה םיוולנה םיכמסמה לכ אלל וחלשיי רשא המשרהה יספט -
,ל"וחמ תורגב תדועת םהידיבש וא ,םילועל תדעוימה תורגב תניחבב ונחבנש םיטנדוטס -
.ש"ש 6 לש ףקיהב תירבע ןושל דומילב ובייוחי ,תירבע הניא הנושארה םתפשש םיטנדוטסו
וניאש ןוימ ןחבמל תשגל םיאשר ,םיבשחמב םדקומ עדי םהל שיו ולבקתיש םידמעומ
-
.רוטפ ןחבמ
תורגבה תדועתב תילגנאב ןויצה יפ-לע עבקיי ,הללכמל םילבקתמל תילגנאב גווסמ ןויצ
-
.ירטמוכיספה/ףסה ןחבמב תילגנאה ביכרו
העבהבו ןושלב עצוממה ןויצה יפ-לע עבקיי ,הללכמל םילבקתמל תירבע ןושלב גווסמ ןויצ
-
.ירטמוכיספה/ףסה ןחבמב ארקנה תנבה ביכרו תורגבה תדועתב תירבע

ב"סשת ל"הנש תארקל (ףסה ןחבמ) יצרא ןוימ ןחבמ

.ךוניחה דרשמ לש ףס ינחבמל הדיחיב ףסה ינחבמל המשרה להונ .1
תכרע ךותב אצמנ הז ספוט) ףס ןחבמל המשרה ספוט תועצמאב עצבתת הניחבל המשרהה
.(הללכמל םושירה
ספוטה תא חולשל שי ,דמעומה תמיתח ללוכ) ףסה ןחבמל המשרהה ספוט יולימ רחאל
ףסה ינחבמ תדיחיל ,(ראודה קנבב םתחנו םלושש רחאל) ףסה ןחבמ רובע םולשת רבושו
.(ף"סי) ךוניחה דרשמב
.תוניחבה דעומ ינפל םוי 15 דע ף"סיל עיגי השקבה ספוט יכ דיפקהל שי
.הניחבה דעומ ינפל עובשמ רחואי אל ף"סי לש ןומיזה רודמ ידי לע הניחבל ונמזוי םידמעומה
.םושר ראודב ספוטה תא חולשל ץלמומ
.61481 :דוקימ ,ביבא לת , 4838.ד.ת ,תפומ ןוכמ ,ף"סי :השקבה יספוט חולשמל תבותכה

רוערע להונ .2
,ף"סיל בתכב היינפ תועצמאב תאז ושעי ,ףסה ןחבמב ולביקש ןויצ לע רערעל םישקבמה םינחבנ
לע העדוה .(א"ת 4838.ד.ת ,תפומ ןוכמ תדוקפל האחמהב) ח"ש 40 ךסב לופיט ימד ףוריצב
.ף"סיל רוערעה תעגהמ םייעובש ךותב רערעמה תבותכל חלשית תרזוחה הקידבה יאצממ

תרזוח הניחב
.3
.תחא תוניחב תנועב תפסונ םעפ ןחבהל ולכוי ,תרזוח הניחבב םיניינועמה
.הניחב ידעומ ינש םימייקתמ הב הפוקת אוה הניחבל הניחב ןיב ילמינימ הנתמה ןמז
.ל"נה להונה יפ לע המשרהה

םידחוימ ןחבמ יאנתב םינחבנ .4
,ךוניחה דרשממ ימשר רושיא ודיב שיו םידחוימ םיאנתב הניחב הקידצמה הלבגמ לעב םשרנ
,ךוניחה דרשממ יאופר רושיא ודיב ןיאש םשרנ .הניחבל המשרהה ספוט לא רושיאה תא ףרצי
עגונה טרופמ יעוצקמ ןוחביא ןכו ותייעב יהמ טרפמה בתכמ הניחבל המשרהה ספוט לא ףרצי
םיוולנה םיכמסמהו המשרהה ספוט .ףסה ןחבמ ךלהמב רצוויהל תולולעה תויעבב ןירשימב
דעומ ינפל םוי 20 ף"סיל עיגהל םיבייח ,םידחוימ ןחבמ יאנתב ןחבהל םישקבמה םימשרנ לש
.שקובמה הניחבה

המשרה ינפל ץועיי
:לצא ץועיי לבקל ולכוי לולסמ תריחבב םיטבלתמה
.03-6902310 :ןופלטב השעיי השיגפה םואית .םיטנדוטסה תינקיד ,בינ הגונ
.
םידומילה תנש תחיתפ
י"ע הנעבקתש תויוליעפב ,רבמטפסב לחת ב"סשת םידומילה תנש
.תויוחמתההו םילולסמה יזכר
.2001 רבוטקואב 14 ,ב"סשת ירשת ז"כב תוכוס רחאל וחתפיי םירידסה םידומילה
.רוגס םידמול להנימ - חספ דעומה לוחבו תוכוס דעומה לוחב
הארוה תדועתו .B.Ed. ראותל - םידומיל תונשייתהו םידומיל תובוח תמלשה
תינכותה יפ-לע אהת םידומילה םויסמ םייתנש ךות םידומיל תובוח תמלשה
.םיטנדוטסה ןקידו לולסמה זכר ,םירומה תעד לע ,םירשכתמה לש תירוקמה
הרזח לולכת ,םינש 6-מ רתוי אלו םייתנש םות רחאל םידומיל תובוח תמלשה
תופסונ תודובעו םיפסונ םידומיל ,ויתובוח םייס אל טנדוטסה םהבש םיסרוק לע
םישדח םייללכ םימוחתבו ,רשכתמה לש תיפיצפסה ותוחמתה ימוחתב (םינכתב)
.םיטנדוטסה ןקידו לולסמה זכר תעד לע ,הרשכהה תינכותב ובלושש
וכרטצי הלעמו םינש 6 לש הקספה רחאל םידומיל תובוח תמלשהל םינופה
.םידומילל שדחמ לבקתהל
דמל וב דסומב תושעהל לכות ,םייתנש ךות תישענה םידומיל תובוח תמלשה
,רחא דסומל תובוח תמלשהל תונפל שקבמ רשכתמה םא .דבלב הנופה
.וידומיל םייס וב דסומה תמכסה לבקל בייח אוה
יפ-לע םירחא תודסומב םג תירשפא ,םינש 2 םות רחאל םידומיל תובוח תמלשה
וקיתעהש הלאל דעוימ) ג-ו ,ב םיפיעסב רומאכ לבקמה דסומה תינכות
.(רגסנ ודמל וב ירוקמה הרשכהה דסומש הלאל וא ,םירוגמ-םוקמ
םינופהו ,םהיתובוח תמלשה יא לשב וקספוה םהידומילש ,הלבק תובוחב םיבייח
רושיאב ,םיגירח םירקמב אלא תורגב רוטפ לבקל ולכוי אל ,30 ליג רחאל המלשהל
.הארוה ידבוע תרשכהל ףגה
(1.1.1995 ,ה"נשת תבט ט"כ ,יללכה להנמה רזוח)

דומילה רכש

דומצ אוה ,ךוניחה דרשמ ידי-לע עבקנ ב"סשת תנשל דומילה-רכש
.(שדוח לכב 15-ה ךיראתב) דדמה תיילעל םאתהב שדוח ידמ ןכדועיו ,ןכרצל םיריחמה-דדמל
.(ח"ש 405 ךסב תורגא ללוכ אל) ח"ש 10,260 דומילה רכש היה 15.10.00-ב
תיתנש-עברא תינכותב םידמולה םיטנדוטסל ,ךוניחה דרשמ תויחנהל םאתהב
,B.Ed ראותו הארוה תדועת תלבקל םידומילה רובע םולשתה ,תוללכמב
.דומיל רכש 400% הבוגב היהי
תלהנה ידי-לע דימלתל רסמיי דומילה-רכש לש םולשתה רדסה
רדסהה .םידמול להנימ םעטמ הללכמל ותלבק רושיא םע תונובשחה
חולו ,הללכמב םוקמה תא חיטבמה דעומב המדקמ םולשת ללוכ
.םולשתל םידעומ
תולבוקמה םיכרדה ןמ תחאב דומילה-רכש םולשת תרתי ערפית ,המדקמה םולשת רחאל
.םילבקתמל תחלשנה דומיל-רכש תרבוחב טרופמל םאתהב תאזו ,הללכמב
םידומיל תקספה להונ
תורמל םידומילה תנש תא ליחתהל אל וטילחה רשא םיטנדוטס
םידמול להנימל בתכב ךכ לע עידוהל םיבייח ,ומשרנו ולבקתהש
.םידומילה תנש תחיתפ ינפל םייעובש תוחפל
.םידמול להנימל דבלב בתכב העדוה תועצמאב השעית םידומיל תקספה
םקלח םולשתל םיטנדוטסה תא בייחת 30.4.2002 דע םידומיל תקספה
שדוח יפל השעיי בושיחה .דחא שדוח תפסותב ,דומילה-רכשב יסחיה
.שדוחב םימיל תוסחייתה אללו אלמ
.(דומיל רכש תרבוחב טרופמ םידומיל תקספה להונ)
םיטנדוטסה תא הכזת אל 30.4.2002-ה ךיראת רחאל םידומיל תקספה
.םולשת רזחהב
הנוש םידומיל תקספה להונ םייק תימדקא-םדקה הניכמה ידימלתל
.דומיל-רכש תרבוחב טרופמ אוהו

תוגלימו תואוולה

ךוניחה דרשמ םעטמ תוגלימו תואוולה .1
תויורשפאה לע טרופמ עדימ םיטנדוטסל ורסמי םיטנדוטסה תינקידו םידמול להנימ
.ךוניחה דרשמ םעטמ תוגלמו ,ךוניחה דרשממ תואוולה תלבק
תויוחמתההו םילולסמה תא ךוניחה דרשמ עבק א"סשת םידומילה תנשב
:ןלהלכ ,ח"ש 9,700 - 6,600 הבוגב ,הגלימ תלבקל םיפדעומה
.תיברע ,םיעדמ :תויוחמתהב ('ו-'א) ידוסיה ס"היב
.הימיכ ,הקיסיפ - םיעדמ :תויוחמתהב ('י-'ז) ידוסי-לעה ס"היב
תונתינה תואוולה ךוניחה דרשממ שקבל םיאשר םילולסמה לכב םיטנדוטס
םיבייחתמל ,םילולסמה לכב תפדעומ תינתומ הגלמל השקב שיגהל ןתינ ןכו ,םיבוט םיאנתב
.םידומילה םותב ךוניחה דרשמ תלבט יפ-לע םישרדנ בושיי תומוקמב דובעל
תונוש תונרקמ תוגלימ.2
תופסונ תוגלימ לע עדימ םידימלתל רוסמת םיטנדוטסה תינקיד
:תונוש תונרקמ
תוידנפיטסה לעפמ
ףלוו ןרק
ןמרש ןרק
רזעילאו תור ןרק
סורג ןרק
הינתנ ירטור ןרק
הללכמה ביצקתמ תוגלמ .3
230-כ וקלוח א"סשתב) םירדגומ םינוירטירק יפ-לע םיטנדוטסה ןקיד תוגלמ .א
(תוגלמ
120-כ וקלוח א"סשתב) "םינייוצמ טקייורפ"ל םיכייתשמה םיטנדוטסל תוגלמ .ב
.(תוגלמ
םימשרנל ףסונ עדימ
:לע טרופמו ףסונ עדימ
םילולסמהמ דחא לכב םידומילה הנבמ .א
תויוחמתההו םירועישה ינכתו םידומילה תוינכות .ב
תרבוחב אוצמל ןתינ תויוחמתההו תועוצקמה לכב םירומה תווצ בכרה .ג
.הירפסב תאצמנ ןועידיה .א"סשת םידומילה תנשל ,הללכמה "ןועידי"
.שדח "ןועידי" עיפוי ב"סשת םידומילה תנש תארקל

:הללכמב םידומילה תנש הנבמ
.2002 ראוניב 18 דע 2001 רבוטקואב 14-מ :ןושאר רטסמס *
.2002 ינויב 13 דע ,2002 ראורבפב 17-מ :ינש רטסמס *
תשדקומ ,15.2.2002 דע ,20.1.2002-מ םירטסמסה ןיב םידומילה תקספה *
.תזכורמ תישעמ הדובעו תוניחבל
5.7.2002 דע ,14.6.2002-מ וכרעיי הנשה ףוס תוניחב *
תארקל עיפויש ,תושפוחהו םידומילה חולב םיטנדוטסל ורסמיי םיפסונ םיטרפ *
.ב"סשת םידומילה תנש תלחתה
הרושקה תידומיל תוליעפ תמייקתמ ,2001 רבוטקואב 14-ה ינפלש הפוקתב
תנגרואמה ,וז תוליעפ לע .םינוש םיאשונב םיזכורמ םימי וא ,הארוהב תוסנתהב
.םיטנדוטסה לכל שארמ העדוה תחלשנ ,םילולסמה לש הכרדהה תוינכותל םאתהב
הללכמה לש תושפוחהו םידומילה חולל םאתהב - םידומילה תנש ךלהמב תושפוחה
.ב"סשת תנשל
,תישעמ הדובעלו תוניחבל תשדקומ םירטסמסה ןיב םידומילה תקספה
.םירומה יבגל ןהו םיטנדוטסה יבגל ןה - השפוח הב תוארל ןיאו
תכרעמבו תושפוחה ידעומב םילק םייוניש תושעל תישאר הללכמה תלהנה
.התעד לוקישל םאתהב ,םירועישה

:להונו ןוגרא
.'ה-'א םימיב ,עובשב םימי 5 םימייקתמ םירידסה םידומילה
.ךרוצל םאתהב ,םירויסו תישעמ הדובע ,תוידומיל תויוליעפ ומייקתי 'ו ימיב
.1
.8:30 - 19:15 תועשה ןיב םימייקתמ םירועישה
םירועישש תורשפא תמייק ןכו ,םיפוצר ויהי אל םירועישהש תורשפא תמייק
.רקובב 7:00 העשב וליחתי
.2
,רידס רועיש םוקמב תמייקתמה תוליעפ לכבו םירועישב תוחכונ תבוח
.םיטנדוטסה לכ לע הלח
,תישעמ הדובעב ,תויורדעיה אלל ,רידס ןפואב ףתתשהל בייח טנדוטס לכ
.םיישעמו םייגוגדפ םירויסבו םילויטב
.3
תרבוחכ ולבקל ןתינ ןכו ,"ןועידי"ב עיפומ אלמה םידומילה ןונקת
.םיטנדוטסה תינקיד לצא